Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2019/308314

İhale No: 2019/308314
İhale Adı Ptz Ip Güvenlik, Sabit Ip Güvenlik ve Ip Termal Kamera
 • İhale No 2019/308314
 • Şehir Ankara
 • İhale Tarihi 19.07.2019 11:00
 • Eklenme Tarihi 05.07.2019 03:01
 • Telefon 312 462 39 66
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam İstisna
 • Usül 4734 / 3
 • İhale Yeri Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı İhale Salonu
 • İşin Yeri Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı
 • Kurum İkmal Bakım Daire Başkanlığı İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
 • Üst İdare Emniyet Genel Müdürlüğü
 • En Üst İdare İçişleri Bakanlığı
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı Ptz Ip Güvenlik, Sabit Ip Güvenlik ve Ip Termal Kamera
PTZ IP GÜVENLİK, SABİT IP GÜVENLİK VE IP TERMAL KAMERA SATIN ALINACAKTIR
İKMAL BAKIM DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt Numarası:2019/308314
İşin Adı : Ptz Ip Güvenlik, Sabit Ip Güvenlik Ve Ip Termal Kamera
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi:Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No: 11 06690 Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:312 462 39 66 - 312 462 39 68
c) Elektronik posta adresi:---
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:---
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:Mal Alımı / PTZ IP Güvenlik, Sabit IP Güvenlik ve IP Termal Kamera / (17) Kısım
b) Teslim [yeri / yerleri] :Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı
c) Teslim [tarihi / tarihleri]:İhale konusu kameralar 02.12.2019 tarihine kadar teknik şartnamenin ilgili madde hükümlerine göre tek parti halinde teslim edilecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer:Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı İhale Salonu
b) Tarihi ve saati:19.07.2019 - 11:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. Bu alım 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendine istinaden çıkarılan 13/02/2019 tarihli ve 758 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen usul ve esasların 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye katılma şartları,  istenilen belgeler ve yeterlilik Kriterleri ile ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.4. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İhaleye üretici ve / veya üretici adına yetkili satıcılar / yetkili temsilciler teklif verebilecektir.

a) İstekli üretici ise üretici olduğunu gösteren belge veya belgeler.

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.

İstekliler, yukarıda belirtilen durumlardan kendilerine uygun belgeyi teklif dosyasında sunacaktır.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

4.3.2.1. İstekliler teklif edecekleri ürün ve aparatlarıyla ilgili Türkçe veya İngilizce teknik dokümanları (data sheet) teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

4.3.2.2. İsteklilerce teklif edilecek cihazların satışından ve teknik desteğinden sorumlu resmi Türkiye Ofisi veya distribütörü olacaktır. Bu durum istekliler tarafından ihale teklif dosyasında yazılı olarak beyan edilecektir.

4.3.2.3. Teklif edilecek cihazlar üreticinin kendi orijinal markası veya üretici adına Türkiye’de patentlenmiş marka olacak ve istekliler bu durumu ihale teklif dosyasında beyan edecektir. Teklif edilecek ürünler kesinlikle herhangi bir üretici firmanın başka isimdeki markalar için ürettiği ürünlerden olmayacak ve kendi markası ile satış yaptığı ürünler olacaktır. Teklif edilen ürün modelleri üreticinin resmi web sitesinde görülerek, ihale sürecinde teknik incelemesi yapılacaktır.

4.3.2.4. “Tip-1 Multi Sensör PTZ IP Termal Kamera” başlığı altında bulunan cihazlar ile birlikte network ve güç girişlerini yüksek voltaj ve kaçak akıma karşı koruyacak nitelikte parafodur cihazları verilecektir. İstekliler teklif edecekleri parafodur cihazları için üreticiden veya distribütörden alınacak uygunluk raporunu teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

4.3.2.5. “Tip-3 PTZ IP Güvenlik Kamerası” başlığı altında bulunan cihazlar dış ortam koşullarında katı ve sıvı cisimlere karşı en az IP66 seviye ve fiziksel darbelere karşı IK10 yada NEMA 4X koruma standartlarına sahip olacaktır. İstekliler bu sertifika ile ilgili onay raporlarını teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

4.3.2.6. Yazılım ve tüm firmware güncellemeleri, üreticinin web sitesinden temin edilecek, güncellemeler HTTP ve FTP kullanılarak yapılacaktır. İstekliler, bu hususla ilgili üretici web sitesinin kontrol edilebilmesi için web adreslerini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.  

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat görüşmesi sonucunda sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzdeonbeş)  oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:      

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30,00.-TRY (Türk Lirası) karşılığı E.G.M. İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 4 Nolu Satın Alma Şube Müdürlüğü Oda No:7 Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 (O) Blok 2. kat Çankaya/ANKARA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar E.G.M. İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 4 Nolu Satın Alma Şube Müdürlüğü Oda No:7 Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 (O) Blok 2. kat Çankaya / ANKARA adresine elden teslim edilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren (120) (yüzyirmi) takvim günüdür.

13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

14. İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir. İhalenin iptal edilmesi nedeni ile istekliler idareden herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

< GERİ DÖN