Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2019/241691

İhale No: 2019/241691
İhale Adı Keçe, Yaka Altı
 • İhale No 2019/241691
 • Şehir İstanbul
 • İhale Tarihi 22.07.2019 10:00
 • Eklenme Tarihi 05.07.2019 03:35
 • Telefon 2163778283
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam İstisna
 • Usül 4734 / 3
 • İhale Yeri İstanbul Jandarma Tedarik Merkez Komutanlığı
 • İşin Yeri İstanbul Jandarma Depo Komutanlığı Soğanlık/Kartal/İstanbul
 • Kurum Jandarma Ted.mrkz.k.lığı(soğanlı/istanbul) İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı
 • Üst İdare Jandarma Genel Komutanlığı
 • En Üst İdare İçişleri Bakanlığı
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı Keçe, Yaka Altı
KEÇE, YAKA ALTI SATIN ALINACAKTIR
JANDARMA TED.MRKZ.K.LIĞI(SOĞANLI/İSTANBUL) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
İhale Kayıt Numarası:2019/241691
İşin Adı : Keçe, Yaka Altı
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi:D-100 Kuzey Yanyol Caddesi No: 62 34880
b) Telefon ve faks numarası:2163778283 - 2163773776
c) Elektronik posta adresi:abdulazizgul@jandarma.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:10.000 Metre Keçe, Yaka Altı, 100 cm. Eninde
b) Teslim [yeri / yerleri] :İstanbul Jandarma Depo Komutanlığı Soğanlık/Kartal/İstanbul
c) Teslim [tarihi / tarihleri]:Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren işe başlanacaktır. İşe başlama tarihinden itibaren, 60 takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer:İstanbul Jandarma Tedarik Merkez Komutanlığı
b) Tarihi ve saati:22.07.2019 - 10:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.4. İstekliler bu şartname ekinde örneği bulunan TEDARİK TAAHHÜTNAMESİni teklifleriyle birlikte vereceklerdir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve bedelsiz olarak Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı Soğanlık-Kartal / İstanbul adresinden alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı 2 Numaralı İhl.Koms.Bşk.Lığı Soğanlık-Kartal / İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

< GERİ DÖN