Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2019/306132

İhale No: 2019/306132
İhale Adı 17 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme, 41 Kalem Laboratuar Sarf Malzeme ve 29 Kalem Biyomedikal Sarf Malzeme
 • İhale No 2019/306132
 • Şehir Denizli
 • İhale Tarihi 02.08.2019 10:00
 • Eklenme Tarihi 09.07.2019 03:11
 • Telefon 2583613232
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ
 • İşin Yeri DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ
 • Kurum Devlet Hastanesi - Servergazi Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
 • Üst İdare Bakan Yardımcılıkları
 • En Üst İdare Sağlık Bakanlığı
 • İlan Şekli İhale Tekliflere Kapalı, Teklifler Değerlendiriliyor
İhale Adı 17 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme, 41 Kalem Laboratuar Sarf Malzeme ve 29 Kalem Biyomedikal Sarf Malzeme
TIBBİ SARF MALZEME, LABORATUAR SARF MALZEME VE BİYOMEDİKAL SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ -SERVERGAZİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

17 KALEM TIBBİ SARF MALZEME, 41 KALEM LABORATUAR SARF MALZEME VE 29 KALEM BİYOMEDİKAL SARF MALZEME alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2019/306132
1-İdarenin
a) Adresi: BEREKETLER MAHALLESI BEREKET CADDESİ NO:1 20100 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası:2583613232 - 2583613104
c) Elektronik Posta Adresi:servergazidh@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
17 KALEM TIBBI SARF MALZEME, 41 KALEM LABORATUAR SARF MALZEME VE 29 KALEM BIYOMEDIKAL SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ
c) Teslim tarihi:İHALE ÜZERİNDE KALAN FİRMA HER BİR KALEM/KALEMLER İÇİN, SÖZLEŞME BİTİM TARİHİNE KADAR İLGİLİ YÜKLENİCİYE (İŞ ARTIŞLARI HARİÇ) İDARE TARAFINDAN EN FAZLA 8 ADET SİPARİŞ ÇEKİLECEKTİR. MAL/MALLARIN TAMAMI İDARE TARAFINDAN BİR SEFERDE SİPARİŞ EDİLEBİLECEĞİ GİBİ SÖZLEŞME SÜRESİ SONUNA KADAR DEFAATEN DE SİPARİŞ VERİLEBİLİR.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ
b) Tarihi ve saati:02.08.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-  İSTEKLİLER VE TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜN/ÜRÜNLER TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI’NA (TİTUBB) VE/VEYA ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE (ÜTS) KAYITLI VE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLI OLMALIDIR. İHALEYE TEKLİF VEREN İSTEKLİ TEDARİKÇİ FİRMA (ÜRETİCİ/İTHALATÇI) İSE KENDİSİNE AİT, BAYİ İSE TEDARİKÇİ FİRMA VE/VEYA BAYİ OLARAK TANIMLANDIĞINI GÖSTERİR TİTUBB KAYITLARINI VE/VEYA ÜTS KAYITLARINI, TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜN/ÜRÜNLERE AİT TİTUBB KAYITLARI İLE BİRLİKTE BELGELEYECEKLERDİR. İNTERNET ÇIKTILARININ ÜZERİNE İHALE KALEM SIRA NUMARASI YAZILACAKTIR. 

2- TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD ÇIKTISI OLMAYAN KALEME AİT TEKLİF DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR. TITUBB KAYIT ZORUNLULUĞU OLMAYAN ÜRÜNLERİN KAPSAM DIŞI DURUMUNU GÖSTEREN BELGELERİ VEYA BEYANINI TEKLİFLERİNE EKLEYECEKLERDİR. TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN KAPSAM DIŞI OLMASI HALİNDE YETKİLİ SATICI OLDUĞUNA DAİR BELGELER DE AYRICA SUNULACAKTIR. İNTERNET ÇIKTILARININ ÜZERİNE İHALE KALEM SIRA NUMARASI YAZILACAKTIR.

3- BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ GEREĞİ ÜRÜNÜN BİYOSİDAL ÜRÜN RUHSATI OLMASI GEREKLİ OLUP, RUHSAT TEYİDİ İÇİN WWW.BİYOSİDAL.SAGLİK.GOV.TR WEB ADRESİNDE YER ALAN ENVANTERE KABUL EDİLEN İZİNLİ ÜRÜNLER LİSTESİNDE YER ALMASI GEREKMEKTEDİR. BUNA AİT EVRAK İHALE DOSYASINDA İBRAZ EDİLMELİDİR.

4- AYRICA İSTEKLİLER TEKLİF EKİ CETVELİNDE ÜRÜNÜN İSMİNİN YANINA  TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN UBB KODUNU (BARKOD) VE MARKASINI YAZACAKLARDIR.

5-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERİN VEYA CİHAZLARIN SATIN ALIMLARINDA, ADAY VEYA İSTEKLİNİN “TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ” KAPSAMINDA “SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ” Nİ SUNACAKLARDIR


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

1.a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

1.b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

1.c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

1.ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

2) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

3) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda 7.5.2.1 maddede yazan belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

4) İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

5) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (OriginalEquipmentManafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,

6) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

7.İhaleye katılan istekli distribütör ise, üreticiden almış olduğu yetkili (distribütörlük) belgesini, yabancı dilde olması halide ise noter onaylı suretini, distribütörlük belgesinin geçerlilik tarihi en az 31.12.2020 tarihi olmalıdır.

 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İSTEKLİLER TEKLİF EDECEKLERİ ÜRÜNE AİT NUMUNELERİ İDARİ ŞARTNAMENİN DİĞER HUSUSLAR BAŞLIKLI 47. MADDESİNDE BELİRTİLEN ŞEKİL VE USULE GÖRE VERMEK ZORUNDADIR.

 

 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale Adı 17 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme, 41 Kalem Laboratuar Sarf Malzeme ve 29 Kalem Biyomedikal Sarf Malzeme
Sıra No Açıklama Birimi Brans Kodu Miktarı
1 ÖRDEK PLASTİK YETİŞKİN adet ÖRDEK PLASTİK YETİŞKİN 400
2 SÜRGÜ PLASTİK REUSABLE (ÇOK KULLANIMLIK) adet SÜRGÜ PLASTİK REUSABLE (ÇOK KULLANIMLIK) 400
3 DENTAL ENJEKTÖR 2 ML 27 G(GRİ 40 MM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI) adet DENTAL ENJEKTÖR 2ML 27G (GRİ) 40 MM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI 1.350
4 TÜBERKÜLOZ MASKESİ, N95 DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet TÜBERKÜLOZ MASKESİ, N95 DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 50
5 YAPIŞKANLI KÖPÜK ÖRTÜ 13,97 X 13,97 CM adet YAPIŞKANLI KÖPÜK ÖRTÜ 13,97 X 13,97 CM 100
6 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP SPİRALLİ NO:3.5 KAFLI adet ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP SPİRALLİ NO:3.5 KAFLI 30
7 LARİNGEAL MASKE NO:3 (CLASSIC REUSABLE) adet LARİNGEAL MASKE NO:3 15
8 LARİNGEAL MASKE NO:4 (CLASSIC REUSABLE) adet LARİNGEAL MASKE NO:4 15
9 LARİNGEAL MASKE NO:5 (CLASSIC REUSABLE) adet LARİNGEAL MASKE NO:5 15
10 LATEKS PENRÖZ (PENROSE)DREN (İNCE ) adet LATEKS PENRÖZ (PENROSE) DREN 1/2 400
11 LATEKS PENRÖZ (PENROSE) DREN (KALIN) adet LATEKS PENRÖZ (PENROSE) DREN 5/8 100
12 TORAKS KATETERİ 10CH adet TORAKS KATETERİ 5
13 TORAKS KATETERİ 12CH adet TORAKS KATETERİ 12CH 5
14 ALÜMİNYUM EKSTERNAL KANATLI NAZAL SPLİNT KİT (KBB-NASAL TESPİT BANDI MİDİ ) adet ALÜMİNYUM EKSTERNAL KANATLI NAZAL SPLİNT KİT-M 100
15 STERİL PUDRA (STERİL TALK PUDRA ) adet STERİL PUDRA 15
16 FOLEY SONDA İKİ YOLLU 16 F adet FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKON 20-30CC (BALON) 16F 500
17 KEMİK ÇİMENTOSU adet KEMİK ÇİMENTOSU-BONE CEMENT 200
18 ANTİBİYOGRAM DİSKLERİ kartuş ANTİBİYOGRAM DİSKİ(HER BİR DİSK İÇİN) 100
19 BACİTRACİN DİSKİ kartuş BASİTRASİN ANTİBİYOGRAM DİSKİ 10
20 BILE ESCULIN (HAZIR BESİYER) adet BİLE ESCULİN AGAR BESİYERİ 300
21 CANDİDA ALBİCANS(MAYA MANTAR) adet MAYA MANTAR TANIMLAMA KİTİ 60
22 COOMS ANTİ SERUMU mililitre COOMBS ANTI SERUM (ANTI HUMAN GLOBILIN) 30
23 ÇİKOLATA AGAR HAZIR BESİ YERİ adet ÇUKULATA AGAR BASİTRASİNLİ 1.200
24 EMB AGAR (HAZIR BESİ YERİ) adet EMB AGAR HAZIR PLAK BESIYERI 300
25 FETAL MEMBRAN TESTİ adet FETAL MEMBRAN PROTEIN TEŞHIS TEST KITI (HAMILELIĞE ÖZEL PROTEIN TEST KITI) 250
26 GAİTA KABI adet GAİTA KABI 8.500
27 GİEMSA SOLÜSYON(Mikrob.1000 ml;patolo.7000 ml) mililitre GIEMSA DOKU BOYASI 7.000
28 GRAM BOYA SETİ set GRAM BOYA SETI 5
29 HAZIR ANAL BANT adet HAZIR ANAL BANT 2.000
30 HEKTOEN ENTERİK (HAZIR BESİ YERİ) adet HEKTOEN AGAR 300
31 İMMERSİYON YAĞI mililitre IMMERSIYON YAĞI 500
32 İNDOLBROTH SIVI BESİYERİ adet İNDOL BROTH BESİYERİ 200
33 KAN GRUBU ANTİJEN-ANTİ A (KAN MRK) adet KAN GRUBU TAYINI ANTI-A TEST 75
34 KAN GRUBU ANTİJEN-ANTİ B (KAN MRK) adet KAN GRUBU TAYİNİ ANTİ-B TEST 75
35 KAN TORBASI(TEKLİ) adet KAN TORBASI TEKLI 300
36 KANLI/ EMB BÖLMELİ HAZIR BESİ YERİ adet KANLI/EMB BÖLÜNMÜŞ BESIYERI 14.000
37 KATALAZ AYIRACI mililitre KATALAZ AYIRACI 200
38 KOAGÜLAZ TESTİ test KOAGÜLAZ TESTI 300
39 KONİK TABANLI SANTRİFÜJ TÜPÜ 15CC adet KONİK TABANLI SANTRİFÜJ TÜPÜ 15CC NON STERİL 1.000
40 KOYUN KANLI HAZIR BESİYERİ adet KOYUN KANLI HAZIR PLAK BESIYERI 1.500
41 LAMEL 24*24MM (100 LÜK) MİKROBİYOLOJİ kutu LAMEL 24X24 MM 100
42 LUGOL SOLÜSYONU litre LUGOL SOLÜSYON 2
43 MİO BESİYERİ(HAZIR BESİ YERİ) adet MIO AGAR (MOTİLİTE İNDOL ORNİTİN) (HAREKETLİLİK İNDOL ORNİTİN) 25
44 MÜLLER HİLTON (HAZIR BESİYERİ) adet MÜLLER HİNTON AGAR HAZIR BESİYERİ 90 MM 1.000
45 OKSİDAZ TESTİ test OKSİDAZ TEST STRİBİ 150
46 OTOMATİK PİPET UCU(SARI) adet OTOMATİK PİPET UCU (SARI) NON STERİL 3.000
47 OTOMATİK PİPET TEK KANALLI(1000 ul)(100-1000) adet AYARLANABİLİR HACİMLİ TEK KANALLI OTOMATİK PİPET (100 - 1000 µl) 1
48 OTOMATİK PİPET TEK KANALLI(10-100 ul) adet OTOMATİK PİPET (TEK KANALLI) (10-100 µL) 1
49 ÖZE STERİL PLASTİK adet ÖZE STERİL PLASTİK TEK KULLANIMLIK 0.4 MM ÇAPLI 15.000
50 SABOURAUD DEXTROZ AGAR (HAZIR BESİ YERİ) adet SABOURAUD DEKSTROZ AGAR HAZIR BESIYERI 150
51 SİTRATLI HAZIR BESİ YERİ (AGAR) adet SİTRAT AGAR 25
52 STERİL EKÜVYON ÇUBUĞU adet STERİL EKÜVYON ÇUBUĞU (TEKLİ POŞETTE,TAHTA GÖVDELİ, PAMUKLU) 8.000
53 TSİ HAZIR BESİ YERİ adet TSI (TRIPLE SUGAR IRON ) HAZIR BESİYERİ 25
54 ÜREA HAZIR BESİ YERİ adet ÜRE AGAR HAZIR BESIYERI 25
55 VRE KROMOJENİK AGAR adet VRE KROMOJEN AGAR (VANKOMISINE DIRENÇLI ENTEREKOK) 500
56 ASETİK ASİT litre ASETİK ASİT 2
57 STERİL EKÜVYON ÇUBUĞU(Plastik Gövdeli) adet STERİL EKÜVYON ÇUBUĞU (TEKLİ POŞETTE,PLASTİK GÖVDELİ, PAMUKLU) 1.000
58 MAY GRUNWALD(5000 ml patolojide kullanılmak üzere) mililitre MAY GRUNWALD 6.000
59 SODA LİME kilogram SODA LİME, CO2 EMİCİ 700
60 ULTRASONOGRAFİ KAĞIDI STANDART SİYAH - BEYAZ 110 MM X 20 MM adet ULTRASON KAĞIDI 400
61 ABR CİHAZI ELEKTRODU 3'LÜ ÇOK KULLANIMLIK adet BERA (BEYİN SAPI CEVABI) ODYOMETRE CİHAZI / ABR CİHAZI MASA ÜSTÜ 1.500
62 ENDOSKOPİK KAMERA KORUYUCU KILIF 14CMX250CM adet ENDOSKOPİK KAMERA KILIFI 1.500
63 EKG KAĞIDI Z KATLI 210 MM X 297 MM (EDAN MARKAYA UYUMLU) adet ELEKTROKARDİYOGRAFİ KAYIT KAĞIDI 150
64 YÜZEY PROTEİN TESTİ adet YÜKSEK HASSASİYETLİ YÜZEY PROTEİN TESTİ 100
65 MANOMETRE OKSİJEN (tüp için) adet OKSİJEN MANOMETRESİ 30
66 EEG PASTASI adet EEG PASTASI 60
67 TIBBİ MONİTÖR SPO2 ÖLÇÜM PROBU PARMAK YETİŞKİN ÇOK KULLANIMLIK (KMA 900 UYUMLU) adet YETİŞKİN KLİP SPO2 SENSÖR (SPO2 PARMAK PROBU YETİŞKİN) 30
68 HAVA AKIŞ ÖLÇÜM CİHAZI - DEBİMETRE - FLOWMETER TEKLİ ERİŞKİN (panel için) adet DEBİMETRE / FLOWMETRE / HAVA AKIŞ ÖLÇÜM CİHAZI 50
69 POLİSOMNOGRAFİ CİHAZI VÜCUT HAREKET SENSÖRÜ YETİŞKİN adet UYKU ANALİZ CİHAZI / POLİGRAFİ / POLİSOMNOGRAFİ CİHAZI 8
70 OTOKLAV CİHAZI TIBBİ ATIK POŞETİ adet TIBBİ ATIK POŞETİ 500
71 POLİSOMNOGRAFİ CİHAZI BACAK HAREKET SENSÖRÜ adet UYKU ANALİZ CİHAZI / POLİGRAFİ / POLİSOMNOGRAFİ CİHAZI 8
72 POLİSOMNOGRAFİ CİHAZI HORLAMA SENSÖRÜ MİKROFONLU adet UYKU ANALİZ CİHAZI / POLİGRAFİ / POLİSOMNOGRAFİ CİHAZI 4
73 POLİSOMNOGRAFİ CİHAZI EKG KABLOSU ÇITÇIT - SNAP UÇLU AHA RENK KODLU POLİÜRETAN KAPLI 4 LEAD adet UYKU ANALİZ CİHAZI / POLİGRAFİ / POLİSOMNOGRAFİ CİHAZI 10
74 TANSİYON ALETİ MANŞONU ÇİFT HORTUMLU YETİŞKİN adet TANSİYON ALETİ MANŞONU (YETİŞKİN, REUSABLE (ÇOK KULLANIMLIK)) 15
75 STİMÜLASYON CİHAZI ELEKTRODU 5X5 CM ÇOK KULLANIMLIK adet SİNİR STİMÜLASYON PROBU TİROİD İÇİN 10.000
76 SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZLARI, NON İNVAZİV / INFRARED HASTA SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZI adet SICAKLIK ÖLÇÜM 30
77 HAVALI YATAK / ESKAR HAVA POMPASI adet HAVALI HASTA YATAĞI (ESKAR) 20
78 KARBON MONOKSİT GAZ ÖLÇÜM CİHAZI HASTA ÜFLEME APARATI adet KARTON AĞIZLIK, KARBON MONOKSİT ÖLÇÜM CİHAZI İÇİN DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 300
79 KOTERİZASYON PROBU BİPOLAR - ÇİFT KUTUPLU adet SERVİKAL PERKÜTAN DİSK BİPOLAR KOTERİZASYON ELEKTRODU 3
80 KOTERİZASYON PROBU BİPOLAR - ÇİFT KUTUPLU (OLYMPUS MARKA ENDOSKOPİ CİHAZINA UYUMNLU) adet SERVİKAL PERKÜTAN DİSK BİPOLAR KOTERİZASYON ELEKTRODU 3
81 ODYOMETRE CİHAZI HAVA YOLU BAŞLIĞI - KULAKLIĞI adet ODYOMETRE CİHAZI (İŞİTME TESTİ CİHAZI) 3
82 OTOSKOP ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA adet ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA 5
83 TANSİYON ALETLERİ, TANSİYON ÖLÇÜM CİHAZI TAŞINABİLİR KOLDAN DİJİTAL OTOMATİK YETİŞKİN adet TANSİYON ALETİ 1
84 STİMÜLASYON CİHAZI ELEKTROD KABLOSU İKİLİ GİRİŞ adet SİNİR STİMÜLASYON PROBU TİROİD İÇİN 100
85 YIKAMA ETKİNLİK İNDİKATÖRÜ adet YIKAMA ETKİNLİK KONTROL TESTİ 3.000
86 MİKROSKOP SPERM SAYMA KAMERASI adet SPERM SAYMA - ANALİZ CİHAZI - KAMERASI 1
87 STİMÜLASYON CİHAZI ELEKTROD KABLOSU DÖRTLÜ paket SİNİR STİMÜLASYON PROBU TİROİD İÇİN 2

İhale Adı 17 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme, 41 Kalem Laboratuar Sarf Malzeme ve 29 Kalem Biyomedikal Sarf Malzeme

Açık ihale usulü ile ihale edilen 17 KALEM TIBBİ SARF MALZEME, 41 KALEM LABORATUAR SARF MALZEME VE 29 KALEM BİYOMEDİKAL SARF MALZEME mal alımı idari şartnamesi

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: Devlet Hastanesi -Servergazi SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi: BEREKETLER MAHALLESI BEREKET CADDESİ NO:1 20100 - MERKEZEFENDİ / DENİZLİ

c) Telefon numarası: 2583613232

ç) Faks numarası: 2583613104

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./22 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Ümit TOKMAK-Sağlık Memuru

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: 17 KALEM TIBBI SARF MALZEME, 41 KALEM LABORATUAR SARF MALZEME VE 29 KALEM BIYOMEDIKAL SARF MALZEME ALIMI

b) Varsa kodu: 970.03.02.06.02 Tıbbi Malzeme Alımları-970.03.02.06.06 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları-970.06.01.02.03 Tıbbi Cihaz Alımları- 970.03.07.01.03 Yedek Parça ve Avadanlık Alımları-970.03.02.06.01 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları-

c) Miktarı ve türü:

17 KALEM TIBBI SARF MALZEME, 41 KALEM LABORATUAR SARF MALZEME VE 29 KALEM BIYOMEDIKAL SARF MALZEME ALIMI

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2019/306132

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ

ç) İhalenin yapılacağı adres: DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 02.08.2019

e) İhale (son teklif verme) saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ VE KAMU İHALE BÜLTENİ

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

ç) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

d) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

4.2. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 31.md.)

4.3. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 32.md.)

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname,

b) Teknik Şartname,

c) Sözleşme Tasarısı,

ç) Standart formlar: Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.0/M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK025.4/M: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK025.5/M: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK029.0/M: Sunulmayacak Belgeler

d)

NUMUNETESLIMFORMU
e) GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)(Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.)

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alimi İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ı)

1-  İSTEKLİLER VE TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜN/ÜRÜNLER TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI’NA (TİTUBB) VE/VEYA ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE (ÜTS) KAYITLI VE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLI OLMALIDIR. İHALEYE TEKLİF VEREN İSTEKLİ TEDARİKÇİ FİRMA (ÜRETİCİ/İTHALATÇI) İSE KENDİSİNE AİT, BAYİ İSE TEDARİKÇİ FİRMA VE/VEYA BAYİ OLARAK TANIMLANDIĞINI GÖSTERİR TİTUBB KAYITLARINI VE/VEYA ÜTS KAYITLARINI, TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜN/ÜRÜNLERE AİT TİTUBB KAYITLARI İLE BİRLİKTE BELGELEYECEKLERDİR. İNTERNET ÇIKTILARININ ÜZERİNE İHALE KALEM SIRA NUMARASI YAZILACAKTIR. 

2- TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD ÇIKTISI OLMAYAN KALEME AİT TEKLİF DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR. TITUBB KAYIT ZORUNLULUĞU OLMAYAN ÜRÜNLERİN KAPSAM DIŞI DURUMUNU GÖSTEREN BELGELERİ VEYA BEYANINI TEKLİFLERİNE EKLEYECEKLERDİR. TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN KAPSAM DIŞI OLMASI HALİNDE YETKİLİ SATICI OLDUĞUNA DAİR BELGELER DE AYRICA SUNULACAKTIR. İNTERNET ÇIKTILARININ ÜZERİNE İHALE KALEM SIRA NUMARASI YAZILACAKTIR.

3- BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ GEREĞİ ÜRÜNÜN BİYOSİDAL ÜRÜN RUHSATI OLMASI GEREKLİ OLUP, RUHSAT TEYİDİ İÇİN WWW.BİYOSİDAL.SAGLİK.GOV.TR WEB ADRESİNDE YER ALAN ENVANTERE KABUL EDİLEN İZİNLİ ÜRÜNLER LİSTESİNDE YER ALMASI GEREKMEKTEDİR. BUNA AİT EVRAK İHALE DOSYASINDA İBRAZ EDİLMELİDİR.

4- AYRICA İSTEKLİLER TEKLİF EKİ CETVELİNDE ÜRÜNÜN İSMİNİN YANINA  TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN UBB KODUNU (BARKOD) VE MARKASINI YAZACAKLARDIR.

5-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERİN VEYA CİHAZLARIN SATIN ALIMLARINDA, ADAY VEYA İSTEKLİNİN “TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ” KAPSAMINDA “SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ” Nİ SUNACAKLARDIR

i) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge,

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a), (b) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.2. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

1) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

1.a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

1.b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

1.c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

1.ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

2) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

3) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda 7.5.2.1 maddede yazan belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

4) İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

5) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (OriginalEquipmentManafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,

6) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

7.İhaleye katılan istekli distribütör ise, üreticiden almış olduğu yetkili (distribütörlük) belgesini, yabancı dilde olması halide ise noter onaylı suretini, distribütörlük belgesinin geçerlilik tarihi en az 31.12.2020 tarihi olmalıdır.

 

7.5.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.5.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.6.

İSTEKLİLER TEKLİF EDECEKLERİ ÜRÜNE AİT NUMUNELERİ İDARİ ŞARTNAMENİN DİĞER HUSUSLAR BAŞLIKLI 47. MADDESİNDE BELİRTİLEN ŞEKİL VE USULE GÖRE VERMEK ZORUNDADIR.

 

 

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmistir:

7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2. İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3. 7.7.4.1 veya 7.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı ve yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

12.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

12.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

12.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabi yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

12.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlere, ihale dokümanının bir parçası olarak verilir

Madde 13 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

13.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

13.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilecektir.

13.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

13.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 nci maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 14 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

14.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

14.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu asamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

14.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

14.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 15 - İş ortaklığı

15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

15.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

15.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

15.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

15.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 16 - Konsorsiyum

16.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 17 - Alt yükleniciler

17.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 18 - Teklif ve sözleşme türü

18.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 19 - Kısmi teklif verilmesi

19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 87 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

BU İHALEDE KISIM SAYISI 87 DIR. KISIMLAR BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLUP HER BİR KISIM İÇİN KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR

Madde 20 - Alternatif teklifler

20.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 21 - Elektronik eksiltme

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle isleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun sekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. Is ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. (Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/11. md.) Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 - yüz yirmi(rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. İSTEKLİLERİN SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI SIRASINDA İLGİLİ MEVZUAT GEREĞİNCE ÖDEYECEĞİ HER TÜRLÜ VERGİ (KDV HARİÇ), RESİM, HARÇ VE BENZERİ GİDERLER İLE MALLARIN İDAREMİZE EKSİKSİZ VE İHALE DOKÜMANINDA BELİRTİLEN HÜKÜMLERE UYGUN OLARAK TESLİMİ AŞAMASINDA OLUŞACAK HER TÜRLÜ ULAŞIM, NAKLİYE VE BENZERİ TÜM GİDERLER NUMUNE GİDERLERİ, MİADLI MALZEMELERİN SÖZLEŞME SIRASINDA VE SONRASINDA(SÖZLEŞME BİTİMİNDEN İTİBAREN BU YÜKÜMLÜLÜK 3 AY DEVAM EDECEKTİR) DEĞİŞİM GİDERLERİ SÖZLEŞME İMZALANMASI AŞAMASINDA KESİN TEMİNAT MEKTUP OLARAK SUNULACAKSA SÜRESİ EN AZ 14 AY OLACAK VE TÜM BU GİDERLER TEKLİF FİYATA DAHİLDİR.

25.2. (25.1) maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 29.12.2019. tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve seklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur. Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların HASTANEMİZ T.C. HALK BANKASI MERKEZ ŞUBE /DENİZLİ TR49.0001.2009.3520.0006.0002.13 IBAN NOLU HESABINA (AÇIKLAMA KISMINDA ,İHALE KAYIT NUMARASI VE GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ OLDUĞU BELİRTİLMELİDİR) VEYA HASTANEMİZ VEZNESİNE yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonu tarafından, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaselenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Ancak fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılan ihalelerde; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen tutanaklardan, yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasini değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katilim şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca gerçekleştirilir.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karsılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Aşırı düşük teklifler

33.1. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.2.

1. TEKLİF EDİLEN KALEM SAYISININ FAZLALIĞI
2. UHDESİNDE KALAN KALEM SAYISININ FAZLALIĞI

35.3. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.

35.4. Tekliflerin eşit olması ve bu tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olması:

35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;

1) 35.2. maddesindeki fiyat dışı unsur veya unsurlara,

2) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,

3) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,

göre belirlenecektir.

35.4.2. Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, 35.4.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinlesen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale; kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön malı kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'si oranında kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri, her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde saylan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminat gelir kaydedilir ancak istekli hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde besi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45 - Fiyat farkı

45.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

45.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 46- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

46.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 47 - Diğer hususlar

47.1.

1.İSTEKLİLER BU ŞARTNAME BERABERİNDE YER ALAN TEKNİK ŞARTNAME VE SÖZLEŞMEDEKİ TÜM HUSUSLARI DA KABUL ETMİŞ SAYILIR. BU, TİP İDARİ ŞARTNAMEDE BELİRTİLMEYEN HUSUSLAR İÇİN TEKNİK ŞARTNAME VE SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ GEÇERLİ OLUP HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIĞIN MEYDANA GELMESİ HALİNDE İDARİ ŞARTNAME, TEKNİK ŞARTNAME VE SÖZLEŞME BİR BÜTÜN OLARAK DEĞERLENDİRİLİR.
2.İSTEKLİLER, UHDESİNDE KALAN TEKLİFLERİNİ HUAP’IN İNTERNET SİTESİNDEKİ İHALE YAZILIMINDAN HAZIRLAYIP CD’YE AKTARACAK VE SÖZLEŞME ESNASINDA İDAREYE SUNACAKTIR.
3.İSTEKLİLER TEKLİFLERİ İDARİ ŞARTNAMEMİZ EKİNDE VERİLMİŞ OLAN "BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ" ÜZERİNDE YAZACAKLAR VEYA TEKLİFLERİNİ BU FORMATTA HAZIRLAYACAKLARDIR. İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİNDE MARKA, AMBALAJ İÇERİĞİ, UBB BARKOD NUMARALARININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.
4.İSTEKLİLER TARAFINDAN VERİLECEK TEKLİFLER KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNİN 16.5 MADDESİNE UYGUN OLARAK VERİLECEKTİR.

5.GİZLİLİK

5.1. YÜKLENİCİ; İŞLE İLGİLİ OLARAK ELDE ETTİĞİ HER TÜRLÜ BİLGİYİ GİZLİ TUTACAK VE İDARENİN ÖNCEDEN YAZILI İZNİ OLMAKSIZIN SÖZLEŞMEYE YADA HİZMETE AİT HERHANGİ BİR DETAYI İFŞA ETMEYECEK VEYA YAYINLAMAYACAKTIR.
5.2. TÜRK YARGI MERCİLERİNİN KARARLARI SAKLI KALMAK KAYDIYLA, SÖZLEŞMENİN AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA HERHANGİ BİR İFŞA VEYA YAYINLAMA GEREKLİLİĞİ KONUSUNDA BİR UZLAŞMAZLIK ORTAYA ÇIKARSA İDARENİN BU KONUDAKİ KARARI NİHAİ OLACAKTIR. GİZLİLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜ, SÖZLEŞMENİN HERHANGİ BİR NEDENLE SONA ERMESİNDEN SONRA DA DEVAM EDER.
5.3. YÜKLENİCİ VE ÇALIŞANLARI MERKEZİMİZ GÖREVLERİ HAKKINDA, BASINA HABER AJANSLARINA VEYA RADYO VE TELEVİZYON KURUMLARINA BİLGİ VEYA DEMEÇ VEREMEZLER.

6.İSTEKLİLER TEKLİF EDECEKLERİ SARF MALZEMELERİNDEN; TEKLİFTE BULUNDUKLARI HER KALEM İÇİN İLGİLİ NUMUNELER EN GEÇ İHALE GÜNÜ VE EN GEÇ İHALE SAATİNE KADAR TUTANAKLA VE SAYIM YAPILARAK TESLİM EDİLECEKTİR. TESLİM EDİLEN NUMUNELER İLGİLİ TAŞINIRCI VE/VEYA SATIN ALMA BİRİMİ TARAFINDAN TUTANAKLA İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLECEKTİR. NUMUNE TESLİMİNE İLİŞKİN DÜZENLENECEK TUTANAK (İHALE DOKUMANININ EKİNDE SUNULAN NUMUNE TESLİM VE KONTROL FORMU) İSTEKLİ TARAFINDAN ÖNCEDEN HAZIR HALDE BULUNUDURULACAKTIR. BU TUTANAKTA FİRMA ADI VE ÜNVANI, İHALE KAYIT NUMARASI İLE TEKLİFTE BULUNDUKLARI KALEMİN/KALEMLERİN İHALE SIRA NUMARASI, KALEM ADI, NUMUNE MİKTARI, TİTUBB KAPSAM DAHİLİNDE OLAN TEKLİF KALEMLERİ İÇİN UBB BARKOD NUMARASI BULUNACAKTIR. NUMUNELER İHALE LİSTESİNDE BELİRTİLEN MALZEMELER İLE BİREBİR AYNI NUMUNE OLARAK GETİRİLECEKTİR. ( ORİJİNAL AMBALAJLI STERİL) BİREBİR AYNI OLMAYAN ÜRÜNLER KABUL EDİLMEYECEKTİR. NUMUNELER KUTU VEYA AMBALAJ İÇERİSİNDE OLMALIDIR. AYRICA HER NUMUNENİN ÜZERİNDE İSTEKLİ FİRMA ADI, İHALE LİSTESİ SIRA NUMARASI YAZILI OLMALIDIR. GEREKTİĞİNDE NUMUNE AÇILIP KONTROL EDİLEREK GEREKLİ TESTLERE TABİ TUTULACAKTIR. KARAR VERİLEMEMESİ VEYA NUMUNELERİN KARAR VERMEK İÇİN YETERSİZ OLDUĞU DURUMLARDA İSTEKLİ FİRMADAN TEKRAR NUMUNE TALEP EDİLEBİLİR. BU DURUM İÇİN İSTEKLİ FİRMALAR HERHANGİ BİR ÜCRET TALEP ETMEYECEKTİR.
TEKLİF EDİLEN KALEMLERE AİT NUMUNELERİN, İHALE TARİH VE SAATİNDEN ÖNCE, İHALE DÖKÜMANLARI ARASINDA YER ALAN NUMUNE TESLİM FORMU İLE BİRLİKTE SATINALMA BİRİMİNE TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
İHALE KALEMLERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMİŞSE YUKARIDA BELİRTİLEN PROSEDÜR AYNEN UYGULANACAK OLUP, EĞER BU KALEMLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE TALEBİ ÖNGÖRÜLMEMİŞSE İHALEDEN ÖNCE NUMUNE SUNMA ZORUNLULUĞU YOKTUR. FAKAT İHALE KOMİSYONU KARAR AŞAMASINDA İLGİLİ İSTEKLİDEN NUMUNE TALEP ETMESİ HALİNDE, İSTEKLİ (İSTEKLİYE TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN) EN GEÇ 5 (BEŞ) İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE NUMUNEYİ KOMİSYONA TESLİM ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR. İSTEKLİ BU YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN İMTİNA GÖSTERMESİ HALİNDE İLGİLİ KALEM İÇİN İSTEKLİNİN TEKLİFİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.
NUMUNELERİN TESLİM ALINMIŞ OLMASI UYGUN OLDUĞU ANLAMI TAŞIMAYACAKTIR. NUMUNELERİN UYGUNLUK DENETİMİ İHALE KOMİSYONU TARAFINDAN İHALE KARAR AŞAMASINDA YAPILACAKTIR.
İHALEYE İŞTİRAK EDEN İSTEKLİLER YUKARIDA ANILAN TÜM HÜKÜMLERİ KABUL ETMİŞ SAYILACAKLARDIR

EK:

 

Sıra No Açıklama Birimi Brans Kodu Miktarı
1 ÖRDEK PLASTİK YETİŞKİN adet ÖRDEK PLASTİK YETİŞKİN 400
2 SÜRGÜ PLASTİK REUSABLE (ÇOK KULLANIMLIK) adet SÜRGÜ PLASTİK REUSABLE (ÇOK KULLANIMLIK) 400
3 DENTAL ENJEKTÖR 2 ML 27 G(GRİ 40 MM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI) adet DENTAL ENJEKTÖR 2ML 27G (GRİ) 40 MM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI 1.350
4 TÜBERKÜLOZ MASKESİ, N95 DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) adet TÜBERKÜLOZ MASKESİ, N95 DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 50
5 YAPIŞKANLI KÖPÜK ÖRTÜ 13,97 X 13,97 CM adet YAPIŞKANLI KÖPÜK ÖRTÜ 13,97 X 13,97 CM 100
6 ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP SPİRALLİ NO:3.5 KAFLI adet ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP SPİRALLİ NO:3.5 KAFLI 30
7 LARİNGEAL MASKE NO:3 (CLASSIC REUSABLE) adet LARİNGEAL MASKE NO:3 15
8 LARİNGEAL MASKE NO:4 (CLASSIC REUSABLE) adet LARİNGEAL MASKE NO:4 15
9 LARİNGEAL MASKE NO:5 (CLASSIC REUSABLE) adet LARİNGEAL MASKE NO:5 15
10 LATEKS PENRÖZ (PENROSE)DREN (İNCE ) adet LATEKS PENRÖZ (PENROSE) DREN 1/2 400
11 LATEKS PENRÖZ (PENROSE) DREN (KALIN) adet LATEKS PENRÖZ (PENROSE) DREN 5/8 100
12 TORAKS KATETERİ 10CH adet TORAKS KATETERİ 5
13 TORAKS KATETERİ 12CH adet TORAKS KATETERİ 12CH 5
14 ALÜMİNYUM EKSTERNAL KANATLI NAZAL SPLİNT KİT (KBB-NASAL TESPİT BANDI MİDİ ) adet ALÜMİNYUM EKSTERNAL KANATLI NAZAL SPLİNT KİT-M 100
15 STERİL PUDRA (STERİL TALK PUDRA ) adet STERİL PUDRA 15
16 FOLEY SONDA İKİ YOLLU 16 F adet FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKON 20-30CC (BALON) 16F 500
17 KEMİK ÇİMENTOSU adet KEMİK ÇİMENTOSU-BONE CEMENT 200
18 ANTİBİYOGRAM DİSKLERİ kartuş ANTİBİYOGRAM DİSKİ(HER BİR DİSK İÇİN) 100
19 BACİTRACİN DİSKİ kartuş BASİTRASİN ANTİBİYOGRAM DİSKİ 10
20 BILE ESCULIN (HAZIR BESİYER) adet BİLE ESCULİN AGAR BESİYERİ 300
21 CANDİDA ALBİCANS(MAYA MANTAR) adet MAYA MANTAR TANIMLAMA KİTİ 60
22 COOMS ANTİ SERUMU mililitre COOMBS ANTI SERUM (ANTI HUMAN GLOBILIN) 30
23 ÇİKOLATA AGAR HAZIR BESİ YERİ adet ÇUKULATA AGAR BASİTRASİNLİ 1.200
24 EMB AGAR (HAZIR BESİ YERİ) adet EMB AGAR HAZIR PLAK BESIYERI 300
25 FETAL MEMBRAN TESTİ adet FETAL MEMBRAN PROTEIN TEŞHIS TEST KITI (HAMILELIĞE ÖZEL PROTEIN TEST KITI) 250
26 GAİTA KABI adet GAİTA KABI 8.500
27 GİEMSA SOLÜSYON
(Mikrob.1000 ml;patolo.7000 ml)
mililitre GIEMSA DOKU BOYASI 7.000
28 GRAM BOYA SETİ set GRAM BOYA SETI 5
29 HAZIR ANAL BANT adet HAZIR ANAL BANT 2.000
30 HEKTOEN ENTERİK (HAZIR BESİ YERİ) adet HEKTOEN AGAR 300
31 İMMERSİYON YAĞI mililitre IMMERSIYON YAĞI 500
32 İNDOLBROTH SIVI BESİYERİ adet İNDOL BROTH BESİYERİ 200
33 KAN GRUBU ANTİJEN-ANTİ A (KAN MRK) adet KAN GRUBU TAYINI ANTI-A TEST 75
34 KAN GRUBU ANTİJEN-ANTİ B (KAN MRK) adet KAN GRUBU TAYİNİ ANTİ-B TEST 75
35 KAN TORBASI(TEKLİ) adet KAN TORBASI TEKLI 300
36 KANLI/ EMB BÖLMELİ HAZIR BESİ YERİ adet KANLI/EMB BÖLÜNMÜŞ BESIYERI 14.000
37 KATALAZ AYIRACI mililitre KATALAZ AYIRACI 200
38 KOAGÜLAZ TESTİ test KOAGÜLAZ TESTI 300
39 KONİK TABANLI SANTRİFÜJ TÜPÜ 15CC adet KONİK TABANLI SANTRİFÜJ TÜPÜ 15CC NON STERİL 1.000
40 KOYUN KANLI HAZIR BESİYERİ adet KOYUN KANLI HAZIR PLAK BESIYERI 1.500
41 LAMEL 24*24MM (100 LÜK) MİKROBİYOLOJİ kutu LAMEL 24X24 MM 100
42 LUGOL SOLÜSYONU litre LUGOL SOLÜSYON 2
43 MİO BESİYERİ(HAZIR BESİ YERİ) adet MIO AGAR (MOTİLİTE İNDOL ORNİTİN) (HAREKETLİLİK İNDOL ORNİTİN) 25
44 MÜLLER HİLTON (HAZIR BESİYERİ) adet MÜLLER HİNTON AGAR HAZIR BESİYERİ 90 MM 1.000
45 OKSİDAZ TESTİ test OKSİDAZ TEST STRİBİ 150
46 OTOMATİK PİPET UCU(SARI) adet OTOMATİK PİPET UCU (SARI) NON STERİL 3.000
47 OTOMATİK PİPET TEK KANALLI
(1000 ul)(100-1000)
adet AYARLANABİLİR HACİMLİ TEK KANALLI OTOMATİK PİPET (100 - 1000 µl) 1
48 OTOMATİK PİPET TEK KANALLI
(10-100 ul)
adet OTOMATİK PİPET (TEK KANALLI) (10-100 µL) 1
49 ÖZE STERİL PLASTİK adet ÖZE STERİL PLASTİK TEK KULLANIMLIK 0.4 MM ÇAPLI 15.000
50 SABOURAUD DEXTROZ AGAR (HAZIR BESİ YERİ) adet SABOURAUD DEKSTROZ AGAR HAZIR BESIYERI 150
51 SİTRATLI HAZIR BESİ YERİ (AGAR) adet SİTRAT AGAR 25
52 STERİL EKÜVYON ÇUBUĞU adet STERİL EKÜVYON ÇUBUĞU (TEKLİ POŞETTE,TAHTA GÖVDELİ, PAMUKLU) 8.000
53 TSİ HAZIR BESİ YERİ adet TSI (TRIPLE SUGAR IRON ) HAZIR BESİYERİ 25
54 ÜREA HAZIR BESİ YERİ adet ÜRE AGAR HAZIR BESIYERI 25
55 VRE KROMOJENİK AGAR adet VRE KROMOJEN AGAR (VANKOMISINE DIRENÇLI ENTEREKOK) 500
56 ASETİK ASİT litre ASETİK ASİT 2
57 STERİL EKÜVYON ÇUBUĞU
(Plastik Gövdeli)
adet STERİL EKÜVYON ÇUBUĞU (TEKLİ POŞETTE,PLASTİK GÖVDELİ, PAMUKLU) 1.000
58 MAY GRUNWALD
(5000 ml patolojide kullanılmak üzere)
mililitre MAY GRUNWALD 6.000
59 SODA LİME kilogram SODA LİME, CO2 EMİCİ 700
60 ULTRASONOGRAFİ KAĞIDI STANDART SİYAH - BEYAZ 110 MM X 20 MM adet ULTRASON KAĞIDI 400
61 ABR CİHAZI ELEKTRODU 3'LÜ ÇOK KULLANIMLIK adet BERA (BEYİN SAPI CEVABI) ODYOMETRE CİHAZI / ABR CİHAZI MASA ÜSTÜ 1.500
62 ENDOSKOPİK KAMERA KORUYUCU KILIF 14CMX250CM adet ENDOSKOPİK KAMERA KILIFI 1.500
63 EKG KAĞIDI Z KATLI 210 MM X 297 MM (EDAN MARKAYA UYUMLU) adet ELEKTROKARDİYOGRAFİ KAYIT KAĞIDI 150
64 YÜZEY PROTEİN TESTİ adet YÜKSEK HASSASİYETLİ YÜZEY PROTEİN TESTİ 100
65 MANOMETRE OKSİJEN (tüp için) adet OKSİJEN MANOMETRESİ 30
66 EEG PASTASI adet EEG PASTASI 60
67 TIBBİ MONİTÖR SPO2 ÖLÇÜM PROBU PARMAK YETİŞKİN ÇOK KULLANIMLIK (KMA 900 UYUMLU) adet YETİŞKİN KLİP SPO2 SENSÖR (SPO2 PARMAK PROBU YETİŞKİN) 30
68 HAVA AKIŞ ÖLÇÜM CİHAZI - DEBİMETRE - FLOWMETER TEKLİ ERİŞKİN (panel için) adet DEBİMETRE / FLOWMETRE / HAVA AKIŞ ÖLÇÜM CİHAZI 50
69 POLİSOMNOGRAFİ CİHAZI VÜCUT HAREKET SENSÖRÜ YETİŞKİN adet UYKU ANALİZ CİHAZI / POLİGRAFİ / POLİSOMNOGRAFİ CİHAZI 8
70 OTOKLAV CİHAZI TIBBİ ATIK POŞETİ adet TIBBİ ATIK POŞETİ 500
71 POLİSOMNOGRAFİ CİHAZI BACAK HAREKET SENSÖRÜ adet UYKU ANALİZ CİHAZI / POLİGRAFİ / POLİSOMNOGRAFİ CİHAZI 8
72 POLİSOMNOGRAFİ CİHAZI HORLAMA SENSÖRÜ MİKROFONLU adet UYKU ANALİZ CİHAZI / POLİGRAFİ / POLİSOMNOGRAFİ CİHAZI 4
73 POLİSOMNOGRAFİ CİHAZI EKG KABLOSU ÇITÇIT - SNAP UÇLU AHA RENK KODLU POLİÜRETAN KAPLI 4 LEAD adet UYKU ANALİZ CİHAZI / POLİGRAFİ / POLİSOMNOGRAFİ CİHAZI 10
74 TANSİYON ALETİ MANŞONU ÇİFT HORTUMLU YETİŞKİN adet TANSİYON ALETİ MANŞONU (YETİŞKİN, REUSABLE (ÇOK KULLANIMLIK)) 15
75 STİMÜLASYON CİHAZI ELEKTRODU 5X5 CM ÇOK KULLANIMLIK adet SİNİR STİMÜLASYON PROBU TİROİD İÇİN 10.000
76 SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZLARI, NON İNVAZİV / INFRARED HASTA SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZI adet SICAKLIK ÖLÇÜM 30
77 HAVALI YATAK / ESKAR HAVA POMPASI adet HAVALI HASTA YATAĞI (ESKAR) 20
78 KARBON MONOKSİT GAZ ÖLÇÜM CİHAZI HASTA ÜFLEME APARATI adet KARTON AĞIZLIK, KARBON MONOKSİT ÖLÇÜM CİHAZI İÇİN DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 300
79 KOTERİZASYON PROBU BİPOLAR - ÇİFT KUTUPLU adet SERVİKAL PERKÜTAN DİSK BİPOLAR KOTERİZASYON ELEKTRODU 3
80 KOTERİZASYON PROBU BİPOLAR - ÇİFT KUTUPLU (OLYMPUS MARKA ENDOSKOPİ CİHAZINA UYUMNLU) adet SERVİKAL PERKÜTAN DİSK BİPOLAR KOTERİZASYON ELEKTRODU 3
81 ODYOMETRE CİHAZI HAVA YOLU BAŞLIĞI - KULAKLIĞI adet ODYOMETRE CİHAZI (İŞİTME TESTİ CİHAZI) 3
82 OTOSKOP ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA adet ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA 5
83 TANSİYON ALETLERİ, TANSİYON ÖLÇÜM CİHAZI TAŞINABİLİR KOLDAN DİJİTAL OTOMATİK YETİŞKİN adet TANSİYON ALETİ 1
84 STİMÜLASYON CİHAZI ELEKTROD KABLOSU İKİLİ GİRİŞ adet SİNİR STİMÜLASYON PROBU TİROİD İÇİN 100
85 YIKAMA ETKİNLİK İNDİKATÖRÜ adet YIKAMA ETKİNLİK KONTROL TESTİ 3.000
86 MİKROSKOP SPERM SAYMA KAMERASI adet SPERM SAYMA - ANALİZ CİHAZI - KAMERASI 1
87 STİMÜLASYON CİHAZI ELEKTROD KABLOSU DÖRTLÜ paket SİNİR STİMÜLASYON PROBU TİROİD İÇİN 2
Okas Kodu Okas Açıklaması
24000000 Kimyasal ürünler
33140000 Tıbbi tüketim maddeleri
34913000 Çeşitli yedek parçalar
38000000 Laboratuar, optik ve hassas ekipmanları (gözlük hariç)

< GERİ DÖN