Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2019/326407

İhale No: 2019/326407
İhale Adı 13000 Adet Mpt - 55 Kullanıcı El Kitabı, 8000 Adet Mpt - 55k Kullanıcı El Kitabı ve 320 Adet Mpt - 55/ Mpt - 55k Yedek Parça Katoloğu
 • İhale No 2019/326407
 • Şehir Kırıkkale
 • İhale Tarihi 19.07.2019 14:00
 • Eklenme Tarihi 10.07.2019 02:26
 • Telefon 3182242991
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam İstisna
 • Usül 4734 / 3
 • İhale Yeri İdarenin adresindeki 3 Nolu Toplantı Salonu
 • İşin Yeri MKE Silah Fabrikası Müdürlüğü KIRIKKALE
 • Kurum Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Mke Silah Fabrikası Müdürlüğü - Ticaret Müdürlüğü
 • Üst İdare Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
 • En Üst İdare Kitler
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı 13000 Adet Mpt - 55 Kullanıcı El Kitabı, 8000 Adet Mpt - 55k Kullanıcı El Kitabı ve 320 Adet Mpt - 55/ Mpt - 55k Yedek Parça Katoloğu
13000 ADET MPT-55 KULLANICI EL KİTABI, 8000 ADET MPT-55K KULLANICI EL KİTABI VE 320 ADET MPT-55/ MPT-55K YEDEK PARÇA KATOLOĞU SATIN ALINACAKTIR
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ-TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt Numarası:2019/326407
İşin Adı : 13000 Adet Mpt-55 Kullanıcı El Kitabı, 8000 Adet Mpt-55K Kullanıcı El Kitabı Ve 320 Adet Mpt-55/ Mpt-55K Yedek Parça Katoloğu
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi:KIZILIRMAK MAHALLESI YAHSIHAN YOLU CAD. NO:15 71300
b) Telefon ve faks numarası:3182242991 - 3182242895
c) Elektronik posta adresi:mkesilah@mkek.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:www.mkek.gov.tr.
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:13.000 Adet MPT-55 Kullanıcı El Kitabı, 8.000 Adet MPT-55K Kullanıcı El Kitabı ve 320 Adet MPT-55/ MPT-55K Yedek Parça Katoloğu, Mal Alımı
b) Teslim [yeri / yerleri] :MKE Silah Fabrikası Müdürlüğü KIRIKKALE
c) Teslim [tarihi / tarihleri]:Sözleşme imzalanmasına müteakip 45 gündür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer:İdarenin adresindeki 3 Nolu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati:19.07.2019 - 14:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya ilgili Meslek Odası belgesi;
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.2.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İş deneyim belgesi
İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş (5) yıl içinde, İdarece kusursuz kabul edilen iş/hizmet alımları ile ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması zorunludur. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %30 (yüzdeotuz) oranında, ihale konusu alım veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri vermeleri zorunludur.
4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya her türlü basım, yayıncılık, matbaa ,reklam animasyon, prodüksiyon hizmeti/alımı ve/veya satıcılığı, işleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.İhale dokümanı idarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü Alım Servisinde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar idarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü Arşiv Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta, özel kargo ve benzeri vasıtalarla gönderilebilir.

7.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

Bu ihalede, kısmi teklif verilemez.
8.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.
10. İhaleye, iş ortaklığı olarak teklif verilebilecek, ancak konsorsiyum olarak teklif verilemez. 
11. Bu ihale, MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak olup,  İdare, bu ihalede ceza ve yasaklara ilişkin hükümler hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

 

 

< GERİ DÖN