Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2019/337051

İhale No: 2019/337051
İhale Adı Kalkınma Ajansı Projesi Olan Ankara El ve Sanatlar Merkezinde Cam ve Takı Atölyesi Kurulumu
 • İhale No 2019/337051
 • Şehir Ankara
 • İhale Tarihi 07.08.2019 11:00
 • Eklenme Tarihi 16.07.2019 12:15
 • Telefon 3123066767
 • E-Posta ssemihdogan@hotmail.com
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tanzimat Caddesi No:67 Varlık Mahallesi Yeni Mahalle-ANKARA
 • İşin Yeri Ankara El ve Sanatlar Merkezi
 • Kurum Strateji ve Koordinasyon Müdürlüğü Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları Ankara Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
 • Üst İdare Ankara Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
 • En Üst İdare Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları
 • İlan Şekli İhale tarihi geçmiş, teklif değerlendirmeye başlanmamış
İhale Adı Kalkınma Ajansı Projesi Olan Ankara El ve Sanatlar Merkezinde Cam ve Takı Atölyesi Kurulumu

CAM VE TAKI ATÖLYESİ KURULUMU SATIN ALINACAKTIR

ANKARA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI


Kalkınma Ajansı Projesi olan Ankara El ve Sanatlar Merkezinde Cam ve Takı Atölyesi kurulumu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/337051

1-İdarenin

a) Adresi

:

varlık tanzimat 67 YENİMAHALLE/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3123066767 - 3123066712

c) Elektronik Posta Adresi

:

ssemihdogan@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

304 kalem Cam atölyesi için mal ve malzeme alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Ankara El ve Sanatlar Merkezi

c) Teslim tarihi

:

Yüklenici firma sözleşme imzalandıktan sonra 90 ( doksan) gün içerisinde montajlanmış şekilde Ankara El ve Sanatlar Merkezine teslimi yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tanzimat Caddesi No:67 Varlık Mahallesi Yeni Mahalle-ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

07.08.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Yüklenici firma satış sonrası servis bakım ve onarım işlerini yerine getireceğine dair belgeyi teklif dosyasında sunacaktır

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tanzimat Caddesi No:67 Varlık Mahallesi Yeni Mahalle-ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale Adı Kalkınma Ajansı Projesi Olan Ankara El ve Sanatlar Merkezinde Cam ve Takı Atölyesi Kurulumu
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 CAM FUZYON FIRINI, 4,6 kW, 230V adet 1
2 CAM FUZYON FIRINI, 8,5 kW, 380V adet 1
3 Cam Keser adet 5
4 Cam Keser, Sivri silindirik çelik kafa adet 5
5 Cam Keser, Metal gövde, Ergonomik sap adet 2
6 Yağ depolu Cam keser, Metal gövde, SM Tungsten Karbid kesici disk135°, Yağ deposu, Eğimli ergonomik Dar kesici kafa. adet 5
7 Yağ depolu Cam keser, Metal gövde, SM Tungsten Karbid kesici disk135°, Yağ deposu, Eğimli ergonomik Geniş kesici kafa. adet 5
8 Yağ depolu Cam keser, Ergonomik tasarım, Yağ deposu, Dolgu polyamid gövde, SM Tungsten Karbid kesici disk 135°, Geniş kesici kafa. adet 5
9 Cam çizgi ayırma çekici adet 5
10 Cam çizgi ayırıcı, 5 noktalı adet 10
11 Kalın cam kırma pensesi adet 1
12 Üç noktalı cam çizgi açıcı adet 1
13 Cam kırma pensesi, Üç noktalı cam kırma ayırma pensesi adet 3
14 Cam kırma pensesi, 26mm adet 3
15 Cam kırma pensesi, Çene eni: 10mm , Boy: 150mm. Vitray ve tiffany için. adet 5
16 Cam kırpma pensesi, Cam kenarlarını düzgün kırpmak (kopartmak) için yüksek kalitede profesyonel kırpma, kopartma pensesi. Uzun ömürlü sert maden tungsten karbid diskler, Karbid disk 6 eşit bölüm olarak lazer ile markalanarak işlenmiştir. adet 5
17 L- gönye Taksimatlı, Boy: 400 mm. adet 2
18 L- gönye, Boy: 800 mm. adet 2
19 Üçgen gönye, Taksimatlı, Boy: 400 mm. adet 3
20 Üçgen gönye, Boy: 800 mm. adet 2
21 Üçgen gönye, Boy: 1250 mm. adet 1
22 Şerit keser, Boy: 300 mm adet 2
23 Şerit keser, Boy: 500 mm adet 1
24 Köprülü tablalı cam keser, Tabla kesim alanı: 295x420 mm adet 1
25 Köprülü tablalı cam keser, Tabla kesim alanı: 420x590 mm adet 1
26 Cam kesme çerçevesi, Ölçü: 400x400mm adet 1
27 Cam kesme çerçevesi, Ölçü: 600x600mm adet 1
28 El koruma lastiği adet 10
29 Topuzlu vantuz adet 4
30 Vantuzlu pergel, En küçük çap Ø 85 mm. En büyük çap Ø 400 mm, 6 adet 135º tungsten karbid kesme diski. adet 2
31 Vantuzlu pergel, En küçük çap Ø 85 mm. En büyük çap Ø 1000 mm, 6 adet 135º tungsten karbid kesme diski. adet 1
32 Daire kesme makinası adet 1
33 Oval ve daire kesme makinesi adet 1
34 Su geçişli delme başlığı adet 1
35 Adaptör, R1/2" Elmas boru matkap - 1-13 mm.Mandren için adet 1
36 Delme standı adet 1
37 Çift taraflı el taşlama adet 1
38 Vantuzlu sıvı kabı adet 3
39 Elmas tozlu boru matkap, Çap: 5 mm. adet 1
40 Elmas tozlu boru matkap, Çap: 6 mm. adet 1
41 Elmas tozlu boru matkap, Çap: 8 mm. adet 1
42 Elmas tozlu boru matkap, Çap: 10 mm. adet 1
43 Masaüstü Cam Taşlama Makinası (Grinder) adet 1
44 Elmas taşlama ucu (19 mm) İnce taneli adet 1
45 Elmas taşlama ucu (19 mm) Kalın taneli adet 1
46 Cam Kesme Elmas Bant Testere Makinesi adet 1
47 Elmas Kesme Bandı , Bant boyu 1520 mm, Bant eni 6,3 mm, adet 1
48 YATAY CAM TAŞLAMA MAKİNASI adet 1
49 ELMAS DİSK, ELEKTROLİZ, ÇAP: 200 mm (8"), 100 Grit adet 1
50 ELMAS DİSK, ELEKTROLİZ, ÇAP: 200 mm (8"), 200 Grit adet 1
51 ELMAS DİSK, ELEKTROLİZ, ÇAP: 200 mm (8"), 320 Grit adet 1
52 ELMAS DİSK, ELEKTROLİZ, ÇAP: 200 mm (8"), 500 Grit adet 1
53 CAM KESME HALKA TEL TESTERE MAKİNASI adet 1
54 YEDEK ELMAS HALKA adet 1
55 FUZYON ÇALIŞMA MASASI adet 1
56 MAKİNA MONTAJ MASALARI adet 2
57 CAM STOK MASASI, Çelik gövdeli adet 1
58 Küçük şaloma, 8 çıkışlı adet 10
59 Orta ve küçük çıkışlı şaloma, 7 + 18 çıkışlı adet 1
60 Şaloma için grafit plaka adet 10
61 Sıcak cam güvenlik gözlüğü adet 11
62 Saplı grafit plaka adet 5
63 Grafit plaka adet 5
64 Grafit küre cam bilye kalıbı, Hassas işlenmiş 3 yarım küre yuvalı, Ø10, Ø12, ve Ø15mm ölçülerinde sert grfait malzemeden işlenmiştir. adet 3
65 Grafit küre cam bilye kalıbı, Hassas işlenmiş 3 yarım küre yuvalı, Ø18, Ø22, ve Ø25mm ölçülerinde sert grafit malzemeden olmalıdır. adet 2
66 Kanallı grafit kalıp adet 5
67 Boncuk mandreli, Çap 1,6 mm adet 5
68 Boncuk mandreli, Çap 2,4 mm adet 5
69 Boncuk mandreli, Çap 3,2 mm adet 5
70 Paslanmaz çelik cobocon mandrel seti adet 1
71 Mandrel standı adet 5
72 Cam makası, Paslanmaz çelik, tam boy:130mm, kesici boy: 40mm adet 5
73 Paslanmaz çelik cımbız adet 11
74 Düzeltme şekillendirme cımbızı adet 11
75 Sivri cımbız adet 5
76 Tungsten Uç adet 5
77 Yaprak şekil pensesi, 38mm, Kanalsız ve desensiz açılı, bükülmüş yaprak pense. Boy: 35mm Oval. Dövme çelik gövdeli. adet 5
78 Yaprak şekil pensesi, 38mm, Kanalsız ve desensiz açılı, bükülmüş yaprak pense. Boy: 35mm Oval. Dövme çelik gövdeli. adet 1
79 Düzeltme pensesi, 32x40mm adet 1
80 Düzeltme pensesi, 50x5mm adet 5
81 Dış bükey pense adet 1
82 İç bükey pense adet 1
83 Paralel Düzleyici pense adet 2
84 Fiber battaniye adet 5
85 Vermikulite, İri taneli izolasyon karışımı. 5 Litre. adet 5
86 Mandrel ve boncuk ayırma sıvısı adet 20
87 Kanallı şekillendirici adet 5
88 TAVLAMA FIRINI adet 1
89 KOMPLE GAZ VE OKSİJEN SİSTEMİ adet 1
90 TÜP KORUMA DOLABI, UYARI LEVHALARI adet 1
91 ALEVDE ÇALIŞMA MASALARI, KISMEN PASLANMAZ LEVHA KAPLI adet 11
92 MASA ÜSTÜ DAVLUMBAZ, VE HAVALANDIRMA SİSTEMİ adet 1
93 ÇUBUK CAM STOK DOLABI adet 1
94 Heştek demiri adet 4
95 Kanallı profil bloğu adet 4
96 Pul kesme kalıbı adet 2
97 Kauçuk masa üstü düz blok, 50x50x19 mm(y) adet 5
98 Ağaç zeminli masa üstü düz blok, 100x100x30mm(y) adet 5
99 Çelik düz demir adet 5
100 Deri kaplı kum yastığı, Çap 170 mm. adet 5
101 Mini örs, ayaklı, sertleştirilmiş yüzey. adet 5
102 Tel çekme haddesi, 71 adet yuvarlak delik, Boy 200 mm. adet 2
103 Tel çekme haddesi, 25 adet kare delik, Boy 200 mm. adet 2
104 Tel çekme haddesi, 30 adet oval delik, Boy 200 mm. adet 2
105 Tel çekme haddesi, 30 adet altıgen delik, Boy 200 mm. adet 2
106 Tel çekme haddesi, 30 adet yarım yuvarlak delik, Boy 200 mm. adet 2
107 Vidalı sıkıştırmalı, içi delik saplı, iş parçası tutucu (mengene) adet 5
108 Vidalı sıkıştırmalı, ağaç saplı, iş parçası tutucu adet 10
109 Üniversal , delikli, ayarlı, iş parçası tutucu adet 5
110 Masa mengenesi, sert çeneli, çene eni; 50mm, Düşey eksende 180 derece dönebilmeli ve kilitlenebilmeli, demir döküm gövdeli. adet 10
111 Masa üstü tesviyeci mengenesi, Ağır tip, çelik döküm, sert çeneler, çene eni ; 100 mm. adet 1
112 Düz ağızlı dişsiz pense, Tam boy: 110 mm, ağız boyu: 25 mm, ağız genişliği 7 mm, Sap PVC kaplı. adet 10
113 Karga burun dişsiz pense, Tam boy: 110 mm, ağız boyu: 25 mm, ağız genişliği 2-7 mm, Sap PVC kaplı. adet 10
114 Konik silindirik karga burun dişsiz pense, Tam boy: 110 mm, ağız boyu: 25 mm, ağız çapı 2-7 mm, Sap PVC kaplı. adet 10
115 Tel bükme pensesi, Düz ve yarım yuvarlak uçlu adet 5
116 Tel bükme pensesi, iç yuvarlak ve yuvarlak uçlu adet 5
117 Tel bükme pensesi, Düz ve yuvarlak uçlu adet 5
118 Paralel penses, Düz ve düz uçlu adet 5
119 Büyük, dişli keskili pense , Tam boy: 150 mm, ağız boyu: 35 mm, Sap PVC kaplı. adet 3
120 Tel çekme pensesi, dişli ağızlı, Tam boy: 190 mm, çekme halkalı, Dövme çelik adet 1
121 Küçük Tel çekme pensesi, dişli ağızlı, Tam boy: 150 mm, Yaylı saplı, Ağız genişliği; 14,5 mm, Dövme çelik adet 1
122 Tel çekme bankosu, Çelik konstrüksiyon, Uzunluk: 1.000 mm, devir oranı 1:4, Manuel kollu çalıştırma, Ölçüler; 1.300 x 350 x 950 mm(y), Ağırlık: 45 Kg adet 1
123 Yan keski, Tam boy: 130 mm, ağız boyu: 19 mm, ağız genişliği: 14 mm, Sap PVC kaplı. adet 10
124 Tepe keski, Tam boy: 130 mm, ağız boyu: 19 mm, ağız genişliği: 14 mm, Sap PVC kaplı. adet 5
125 Kaynak cımbızı (çifti) , Tam boy: 180 mm, sivri uçlu, paslanmaz çelik, kaynak çalışmaları için. adet 10
126 Tutma cımbızı (çifti), Tam boy: 200 mm, bombeli, tırtırlı uçlu, paslanmaz çelik. adet 10
127 Antimagnetik cımbız (çift) , sivri uçlu, Boy:165 mm adet 5
128 Antimagnetik cımbız (çift) , sivri uçlu, Boy:200 mm adet 5
129 Antimagnetik, Yaylı kilitli cımbız (çift) , sivri uçlu, Boy:160 mm adet 5
130 Yaylı sürgülü kilitli , taş cımbızı (çift) , sivri uçlu, Boy:160 mm adet 5
131 Ayaklı robot cımbızı (çifti) , sivri uçlu, paslanmaz çelik, kaynak çalışmaları için. adet 5
132 Bakır cımbız (çift), Tam boy: 180 mm, bombeli uçlu, Komple saf bakırdan üretilmiş, asit ve kaplama uygulamaları için, adet 3
133 Üç tırnaklı taş cımbızı, Tam boy: 130 mm, sert tırnaklar adet 3
134 Küçük el mandreli, pirinç adet 5
135 Mandrelli, ağaç mantar başlı gravür takım tutucu adet 5
136 İnce uçlar için el mandrel 4 parçalı set, paslanmaz adet 5
137 Adaptör mandrel, 2 uçlu, , kapasite 2,2 mm. adet 5
138 Şerit kesme makası, plastik kaplı sap adet 5
139 Düz makas, levha kesme, ağız uzunluğu:31 mm, Tam boy 180mm, sap PVC kaplı adet 5
140 Ergonomik kıvrık saplı levha kesme makası, ağız uzunluğu:43 mm, Tam boy 225mm adet 5
141 Tırtırlı kesme ağızlı levha kesme makası, ağız uzunluğu:45 mm, Tam boy 245mm, sap PVC kaplı adet 1
142 Eğe takımı, 6 adet, üçgen, bıçak, yarım yuvarlak, sıçan kuyruğu, lama, baret, profillerinde adet 10
143 Lama eğe, Boy 150 mm, En: 16 mm, diş iriliği no: 3 adet 10
144 Balık sırtı eğe, Boy 150 mm, En: 16 mm, diş iriliği no: 3 adet 10
145 Üçgen eğe, Boy 150 mm, En: 16 mm, diş iriliği no: 3 adet 5
146 Yuvarlak eğe, Boy 150 mm, En: 16 mm, diş iriliği no: 3 adet 5
147 Kare eğe, Boy 150 mm, En: 16 mm, diş iriliği no: 3 adet 5
148 Kıvrık eğe 12 parçalı takım, Boy: 140 mm adet 5
149 Düz elmas eğe, değişik en boy ve profilde 12 adet takım, Boy 150 mm, En: 6 mm adet 5
150 Kıl testere kolu, sert çelik gövde, boğaz derinliği 80 mm, ayarlanabilir boylu,ahşap saplı, kıl boyu 130 mm. adet 10
151 Kıl testere kılı, 12 lik paket, kıl boyu 130 mm, diş irilik no:4, kalınlık: 0.22mm, genişlik:0,44mm, diş sayısı 26 adet 10
152 Kuyumcu çekici, küre ve bombeli başlı adet 5
153 Ağaç tokmak Tam boy: 320 mm, çap:50mm kafa boyu: 100mm, Sert şimşir ağacı. adet 10
154 Ağaç bilezik malafası Tam boy: 350 mm, Sert ağaç. adet 10
155 Ağaç yüzük malafası Tam boy: 320 mm, Sert ağaç. adet 10
156 Çelik bilezik malafası Tam boy: 350 mm, Sertleştirilmiş çelik. Uç çap: 40 mm, dip çap: 55 mm adet 3
157 Çelik yüzük malafası Tam boy: 320 mm, Sertleştirilmiş çelik. Uç çap: 10 mm, dip çap: 25 mm adet 5
158 Ayar damga zımbası, 14K, adet 1
159 Ayar damga zımbası, 18K, adet 1
160 Ayar damga zımbası, 925, adet 1
161 Dijital, çelik gövde, hassas, sürgülü Kumpas, boy 150 mm adet 1
162 Mekanik, çelik gövde, hassas, sürgülü Kumpas, boy 150 mm adet 5
163 Çelik pergel, vidalı ayarlanabilir, boy: 100 mm adet 5
164 İç ölçme pergeli, Vidalı ayarlanabilir ayak, Boy: 100mm. adet 5
165 Dış ölçme pergeli, Vidalı ayarlanabilir ayak, Boy: 100mm. adet 5
166 Boy ölçme pergeli, Vidalı ayarlanabilir ayak, Boy: 100mm. adet 5
167 Çelik taşlanmış makinacı gönyesi, Boy: 5 cm. adet 5
168 Açı ölçer, çelik. adet 3
169 Delik ölçme mastarı, çelik adet 5
170 Çelik cetvel, 300 mm. adet 5
171 Bilezik ölçü malafası Tam boy: 350 mm, Aluminyum adet 2
172 Yüzük ölçü malafası Tam boy: 350 mm, Aluminyum adet 2
173 Bilezik büyültme takımı Tam boy: 490 mm, çelik konstrüksiyon, sert gövde adet 1
174 Yüzük büyültme takımı Tam boy: 490 mm, çelik konstrüksiyon, sert gövde adet 1
175 Eğri uçlu mazgala, Ahşap sap, yüzeyi polisajlı sertleştirilmiş çelik, ağırlık 50 gr. Toplam uzunluk: 140 mm, Uç boyu 40 mm adet 5
176 Düz uçlu mazgala, Ahşap sap, yüzeyi polisajlı sertleştirilmiş çelik, ağırlık 50 gr. Toplam uzunluk: 140 mm, Uç boyu 40 mm adet 5
177 Agat uçlu mazgala, Ahşap sap, yüzeyi polisajlı ağırlık 40 gr. Toplam uzunluk: 130 mm, Uç boyu 20 mm adet 5
178 Delik büyültücü kesici kenarlı, 6 parçalı saplı broş seti, Ölçüler 0,8 - 2,30mm adet 3
179 Taş sıkıştırma takımı, 16 uçlu set, ve ayarlı el tutamağı, ahşap kutu adet 1
180 Boru kesme aparatı, ayarlanabilir plaka, çelik gövde, ahşap saplı adet 2
181 Saplı ,halka sarma mandreli, 5 kademeli, Çap ölçüleri: 1,5-2,5-3,5-4,5-5,0 mm adet 5
182 Vida diş çekme, klavuz pafta takımı, 14 adet klavuz ve 14 yuvalı pafta laması adet 2
183 Küçük özel klavuz kolu 6,5mm adet 2
184 Otomatik yaylı, set uçlu punta, delik merkezlerini puntalar. adet 4
185 Karbür markalama kalemi adet 4
186 Uzun telli, Yaylı lüp adet 5
187 Kıskaçlı gözlük lüpü adet 5
188 Saplı tel fırça, orta boy adet 5
189 Saplı kıl fırça, orta boy adet 5
190 Balmumu, 100 gr adet 2
191 Cyanolit Yapıştırıcı, 20ml adet 2
192 Titanyum uçlu, ağaç saplı, kaynak düzelticisi. adet 4
193 Üç ayaklı (tripod), paslanmaz ızgara 100x100mm adet 3
194 Delikli seramik kare blok , 585 delik, delik çapı : 2mm, Dış ölçüler: 75x75x15mm (y) adet 4
195 Kaynak levhası 150x150x6mm (y) adet 4
196 Cam hazneli ispirto ocağı, 5 mm ayarlı fitil adet 3
197 Taş borax ve seramik boraks kabı adet 5
198 Toz borax 1 kg. adet 2
199 Flux kaynak tozu, 500 gr adet 2
200 Toz ağartma , sıvı uygulama, asitsiz. 100 gr. adet 2
201 Propan gaz için tutamak adet 10
202 Nokta alev kaynak başlığı adet 10
203 Tavlama ve kaynak başlığı - 22 mm adet 5
204 Tavlama ve ergitme başlığı - 35 mm adet 2
205 Izolasyon tuğlası K 28 adet 10
206 Tuğla üstüelek teli, paslanmaz çelik adet 10
207 Punta kaynak makinası adet 1
208 Hidrozon kaynak makinası adet 1
209 El matkabı (raybası), pirinç gövde, çelik tutucu uçlar, Boy: 120 mm, Başlık ucu : 22 mm adet 2
210 Gravur Kalemi, sert çelik , Ağaç saplı, 3 model set. adet 5
211 Komple ahşap saplı gravür seti, 6 parçalı. adet 5
212 Biley Taşı 40x120x20mm, 500 mesh adet 2
213 Yağ Taşı 50x190x20 mm adet 2
214 Freze motor seti, motor, spiral ve piyasemen adet 10
215 Freze motor askı standı, 2 kullanıcılı, masaya monte edilebilir adet 5
216 Freze Uçları, tungsten karbür , 4 tip set. adet 4
217 Elmas uç takımı 30 tip set adet 5
218 Brose Zımpara , 3 tip set adet 5
219 Saplı takımlar için takım standı, 126 delikli adet 5
220 Zımpara kağıdı 20z30cm, 120, 240,500,600 set adet 5
221 Kollu, sütunlu, masa üstü matkap adet 1
222 Matkap ucu seti , HSS çelik, 20 parçalı, 0,30-1,50mm adet 3
223 2 istasyonlu, Metal cila, parlatma, polisaj makinası adet 1
224 Cila keçesi , Sarı, dikişli, Çap 60 mm adet 3
225 Cila keçesi , Beyaz, dikişli, Çap 60 mm adet 3
226 Cila keçesi , Sarı, dikişli, Çap 125 mm adet 3
227 Cila keçesi , Beyaz, dikişli, Çap 125 mm adet 3
228 Beyaz pamuklu parlatma keçesi, dikişsiz , 50 katlı, Çap 100 mm. adet 3
229 Kırmızı orta taneli cila macunu adet 3
230 Yeşil ince taneli cila macunu adet 3
231 Beyaz çok ince taneli cila macunu adet 3
232 Aşındırıcı-parlatıcı emery-korundum kağıt adet 5
233 Brose aşındırıcı disk 110x15 mm adet 5
234 Kahve rengi pomza aşındırıcı adet 5
235 Masa üstü bilye dolabı, parlatma amaçlı. adet 1
236 Küre bilye 3-5 mm 1 Kg. adet 1
237 Motorlu metal haddeleme silindiri, İki taraflı adet 1
238 Manuel metal haddeleme silindiri adet 1
239 Gırgır manual el breyzi adet 1
240 Elektronik dijital göstergeli terazi , 1000 gr - 0.02 gr adet 1
241 10 istasyonlu Kuyumcu çalışma - eğitim masaları. adet 10
242 Ağır iş çalışma masası, masif ağaç tabla. 140x80x85 cm(h) adet 1
243 Kalem rodaj makinası adet 1
244 Kalem kaplama solüsyonu 18 K altın sarı adet 1
245 Kalem kaplama slusyonu , beyaz rhodium adet 1
246 Buhar (istim) yıkama makinası adet 1
247 Ultrasonik yıkama makinası adet 1
248 Ultrasonik yıkama Solsyonu, 5 lt. adet 1
249 Yıkama tezgahı, Paslanmaz çelik, iki gözlü evye ve bataryalı adet 1
250 Yuvarlak elek, çap 80mm, 100 mesh. adet 5
251 Elektrikli ergitme ocağı adet 1
252 Elektrikli ergitme ocağı potası, ergimiş sıvı kapasitesi: 1 Kg. adet 1
253 Döküm tel ve astar kalıbı, Boy:70mm, en: 45 mm, kalınlık: 5 mm, adet 1
254 Döküm tel ve astar kalıbı, Boy:100mm, en: 50 mm, kalınlık: 5 mm, çubuk: 8mm adet 1
255 Döküm tel ve astar kalıbı, Boy:135mm, en: 70 mm, kalınlık: 6 mm, çubuk: 8mm adet 1
256 Seramik karıştırıcı çubuk, Boy 300 mm, Çap: 10 mm adet 3
257 Seramik toprak ergitme çanağı, Çap: 70 mm, Hacim: 18 cm3, 62 gr. adet 5
258 Seramik toprak ergitme çanağı, Çap: 80 mm, Hacim: 35 cm3, 186 gr. adet 5
259 Seramik toprak ergitme çanağı, Çap: 90 mm, Hacim: 90 cm3, 272 gr. adet 5
260 Seramik toprak ergitme çanağı maşası, Boy: 240mm, tutma çapı: 75 mm adet 3
261 Pota maşası, kaplamalı sap, Boy: 350m. adet 1
262 Pota maşası, kaplamalı sap, Boy: 450m. adet 1
263 Vakum döküm ünitesi, tezgah üstü adet 1
264 Alçı (fanus) pişirme fırını adet 1
265 Mum kazanı adet 1
266 Kauçuk vulkanize presi, Dijital göstergeli (timer) zaman ayar sistemli adet 1
267 Kauçuk pişirme derecesi, 4 yuvalı, yuva ölçüleri: 50x65 mm. adet 1
268 Mum basma aleti, yaylı sıkıştırmalı adet 1
269 Mum oyma seti, 10 parçalı, plastik kaplı sap. adet 3
270 Slikon kauçuk, renkli, (kg) adet 1
271 Yüzük mum malafa çalışma seti, 19 parçalı, adet 1
272 Yüzük model tasarım şablonu adet 1
273 Koçan mum kalıbı, iki kanallı adet 1
274 Elektrikli mum oyma (havya) takımı adet 1
275 Yüzük model mumu , Mavi (kg) adet 1
276 Dilimli Mum, Yeşil, (kg) adet 1
277 Paslanmaz çelik, muhtelif ölçülerde delikli, deliksiz fanuslar, Çap 70-125 mm, Boy: 80,135 mm adet 4
278 Fanus maşası, 80mm ve110 mm iki ayrı çapta adet 2
279 Döküm alçısı 45 Kg. fıçı ambalaj. adet 1
280 Kalıp ayırıcı sprey adet 1
281 Kum döküm kalıbı adet 1
282 Döküm kumu, 2,5 Kg. adet 1
283 Ergitme, tavlama, sıcak çalışma tezgahı adet 1
284 Ergitme, tavlama, sıcak çalışma tezgah üstü davlumbaz adet 1
285 Masa üstü davlumbaz ve havalandırma sistemi adet 1
286 Hava kompresörü adet 1
287 MİNE FIRINI adet 1
288 Üç ayaklı mine tablalası Paslanmaz çelik, üst. 42mm, y. 30 mm adet 2
289 Üç ayaklı mine tablalası Paslanmaz çelik, üst. 60mm, y. 40 mm adet 2
290 Üç ayaklı mine tablalası Paslanmaz çelik, üst. 74mm, y. 50 mm adet 2
291 Dört ayaklı tek parça mine tablası, paslanmaz ç. üst. 50x50mm, y. 20 mm adet 2
292 Dört ayaklı tek parça mine tablası, paslanmaz ç. üst. 70x70mm, y. 30 mm adet 2
293 Düz, pasalanmaz çelik, tel ızgara, 100x100 mm. adet 1
294 Düz, pasalanmaz çelik, tel ızgara, 120x120 mm. adet 1
295 Ayaklı raf, pasalanmaz çelik, tel ızgara, 80x80 mm. adet 2
296 Ayaklı raf, pasalanmaz çelik tel ızgara, 80x100 mm. adet 2
297 Ayaklı raf, pasalanmaz çelik tel ızgara, 100x100 mm. adet 2
298 Ayaklı raf, pasalanmaz çelik tel ızgara, 100x150 mm. adet 1
299 Uzun ters ayaklı, pasalanmaz çelik tel ızgara, 80x100x30 mm(y). adet 1
300 Taşıma çatalı, siperli, en 40mm, tam boy 500 mm. adet 1
301 Taşıma çatalı, siperli, en 60mm, tam boy 550 mm. adet 1
302 Malzeme dolabı, 90x40x180 cm (y), MDF-Lam- Kapaklı , raflı adet 1
303 Takım dolabı, 100x50x2000 cm (y), Çelik gövde-İki Kapaklı , raflı adet 1
304 Tabure, amortisörlü, deri kaplı , yükseklik ayarlı, Çelik ayaklı, döner tekerlekli. adet 12

İhale Adı Kalkınma Ajansı Projesi Olan Ankara El ve Sanatlar Merkezinde Cam ve Takı Atölyesi Kurulumu

Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalkınma Ajansı Projesi olan Ankara El ve Sanatlar Merkezinde Cam ve Takı Atölyesi kurulumu mal alımı idari şartnamesi

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: ANKARA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

b) Adresi: varlık tanzimat 67 - YENİMAHALLE / ANKARA

c) Telefon numarası: 3123066767

ç) Faks numarası: 3123066712

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./22 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Yusuf EREĞİZ ( İdari ve Mali İşler Müdürü )

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: Cam Atölyesi kurulum işi

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü:

304 kalem Cam atölyesi için mal ve malzeme alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: Ankara El ve Sanatlar Merkezi

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2019/337051

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tanzimat Caddesi No:67 Varlık Mahallesi Yeni Mahalle-ANKARA

ç) İhalenin yapılacağı adres: Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tanzimat Caddesi No:67 Varlık Mahallesi Yeni Mahalle-ANKARA

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 07.08.2019

e) İhale (son teklif verme) saati: 11:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tanzimat Caddesi No:67 Varlık Mahallesi Yeni Mahalle-ANKARA

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tanzimat Caddesi No:67 Varlık Mahallesi Yeni Mahalle-ANKARA

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

ç) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

d) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

4.2. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 31.md.)

4.3. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 32.md.)

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname,

b) Teknik Şartname,

c) Sözleşme Tasarısı,

ç) Standart formlar: Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.0/M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK025.4/M: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK025.5/M: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK029.0/M: Sunulmayacak Belgeler

d)

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)(Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.)

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alimi İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ı) Bu bent boş bırakılmıştır.

i) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge,

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.5.

Yüklenici firma satış sonrası  servis bakım ve onarım işlerini yerine getireceğine dair belgeyi teklif dosyasında sunacaktır

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.5.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.6. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmistir:

7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2. İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3. 7.7.4.1 veya 7.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

12.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

12.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

12.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabi yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

12.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlere, ihale dokümanının bir parçası olarak verilir

Madde 13 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

13.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

13.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilecektir.

13.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

13.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 nci maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 14 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

14.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

14.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu asamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

14.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

14.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 15 - İş ortaklığı

15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

15.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

15.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

15.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

15.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 16 - Konsorsiyum

16.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 17 - Alt yükleniciler

17.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 18 - Teklif ve sözleşme türü

18.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 19 - Kısmi teklif verilmesi

19.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

19.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 20 - Alternatif teklifler

20.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 21 - Elektronik eksiltme

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle isleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun sekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. Is ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. (Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/11. md.) Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 - yüz yirmi(rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. KDV hariç her türlü ulaşım, montaj, resim, harç ve sigorta giderleri ve teknik şartname belirtilen bütün hizmetler teklife dahildir.

25.2. (25.1) maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 03.01.2020. tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve seklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur. Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Ziraat Bankası İban: TR56 0001 0006 8369 3827 0750 05 nolu hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonu tarafından, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaselenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Ancak fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılan ihalelerde; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen tutanaklardan, yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasini değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katilim şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca gerçekleştirilir.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karsılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Aşırı düşük teklifler

33.1. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.3. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.4. Tekliflerin eşit olması ve bu tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olması:

35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;

1) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,

2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,

göre belirlenecektir.

35.4.2. Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, 35.4.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinlesen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale; kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön malı kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'si oranında kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri, her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde saylan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminat gelir kaydedilir ancak istekli hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde besi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45 - Fiyat farkı

45.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

45.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 46- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

46.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 47 - Diğer hususlar

47.1. Bu madde boş bırakılmıştır

EK:

 

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 CAM FUZYON FIRINI, 4,6 kW, 230V
adet 1
2 CAM FUZYON FIRINI, 8,5 kW, 380V
adet 1
3 Cam Keser
adet 5
4 Cam Keser, Sivri silindirik çelik kafa adet 5
5 Cam Keser, Metal gövde, Ergonomik sap
adet 2
6 Yağ depolu Cam keser, Metal gövde, SM Tungsten Karbid kesici disk135°, Yağ deposu, Eğimli ergonomik Dar kesici kafa.
adet 5
7 Yağ depolu Cam keser, Metal gövde, SM Tungsten Karbid kesici disk135°, Yağ deposu, Eğimli ergonomik Geniş kesici kafa. adet 5
8 Yağ depolu Cam keser, Ergonomik tasarım, Yağ deposu, Dolgu polyamid gövde, SM Tungsten Karbid kesici disk 135°, Geniş kesici kafa. adet 5
9 Cam çizgi ayırma çekici adet 5
10 Cam çizgi ayırıcı, 5 noktalı
adet 10
11 Kalın cam kırma pensesi
adet 1
12 Üç noktalı cam çizgi açıcı
adet 1
13 Cam kırma pensesi, Üç noktalı cam kırma ayırma pensesi adet 3
14 Cam kırma pensesi, 26mm adet 3
15 Cam kırma pensesi, Çene eni: 10mm , Boy: 150mm. Vitray ve tiffany için. adet 5
16 Cam kırpma pensesi, Cam kenarlarını düzgün kırpmak (kopartmak) için yüksek kalitede profesyonel kırpma, kopartma pensesi.
Uzun ömürlü sert maden tungsten karbid diskler, Karbid disk 6 eşit bölüm olarak lazer ile markalanarak işlenmiştir.
adet 5
17 L- gönye Taksimatlı, Boy: 400 mm. adet 2
18 L- gönye, Boy: 800 mm. adet 2
19 Üçgen gönye, Taksimatlı, Boy: 400 mm. adet 3
20 Üçgen gönye, Boy: 800 mm. adet 2
21 Üçgen gönye, Boy: 1250 mm. adet 1
22 Şerit keser, Boy: 300 mm adet 2
23 Şerit keser, Boy: 500 mm adet 1
24 Köprülü tablalı cam keser, Tabla kesim alanı: 295x420 mm
adet 1
25 Köprülü tablalı cam keser, Tabla kesim alanı: 420x590 mm adet 1
26 Cam kesme çerçevesi, Ölçü: 400x400mm adet 1
27 Cam kesme çerçevesi, Ölçü: 600x600mm adet 1
28 El koruma lastiği adet 10
29 Topuzlu vantuz adet 4
30 Vantuzlu pergel, En küçük çap Ø 85 mm. En büyük çap Ø 400 mm, 6 adet 135º tungsten karbid kesme diski. adet 2
31 Vantuzlu pergel, En küçük çap Ø 85 mm. En büyük çap Ø 1000 mm, 6 adet 135º tungsten karbid kesme diski. adet 1
32 Daire kesme makinası adet 1
33 Oval ve daire kesme makinesi adet 1
34 Su geçişli delme başlığı adet 1
35 Adaptör, R1/2" Elmas boru matkap - 1-13 mm.Mandren için adet 1
36 Delme standı
adet 1
37 Çift taraflı el taşlama adet 1
38 Vantuzlu sıvı kabı adet 3
39 Elmas tozlu boru matkap, Çap: 5 mm. adet 1
40 Elmas tozlu boru matkap, Çap: 6 mm. adet 1
41 Elmas tozlu boru matkap, Çap: 8 mm. adet 1
42 Elmas tozlu boru matkap, Çap: 10 mm. adet 1
43 Masaüstü Cam Taşlama Makinası (Grinder) adet 1
44 Elmas taşlama ucu (19 mm) İnce taneli adet 1
45 Elmas taşlama ucu (19 mm) Kalın taneli adet 1
46 Cam Kesme Elmas Bant Testere Makinesi adet 1
47 Elmas Kesme Bandı , Bant boyu 1520 mm, Bant eni 6,3 mm, adet 1
48 YATAY CAM TAŞLAMA MAKİNASI adet 1
49 ELMAS DİSK, ELEKTROLİZ, ÇAP: 200 mm (8"), 100 Grit adet 1
50 ELMAS DİSK, ELEKTROLİZ, ÇAP: 200 mm (8"), 200 Grit adet 1
51 ELMAS DİSK, ELEKTROLİZ, ÇAP: 200 mm (8"), 320 Grit adet 1
52 ELMAS DİSK, ELEKTROLİZ, ÇAP: 200 mm (8"), 500 Grit adet 1
53 CAM KESME HALKA TEL TESTERE MAKİNASI adet 1
54 YEDEK ELMAS HALKA adet 1
55 FUZYON ÇALIŞMA MASASI adet 1
56 MAKİNA MONTAJ MASALARI adet 2
57 CAM STOK MASASI, Çelik gövdeli adet 1
58 Küçük şaloma, 8 çıkışlı adet 10
59 Orta ve küçük çıkışlı şaloma, 7 + 18 çıkışlı adet 1
60 Şaloma için grafit plaka adet 10
61 Sıcak cam güvenlik gözlüğü adet 11
62 Saplı grafit plaka adet 5
63 Grafit plaka adet 5
64 Grafit küre cam bilye kalıbı, Hassas işlenmiş 3 yarım küre yuvalı, Ø10, Ø12, ve Ø15mm ölçülerinde sert grfait malzemeden işlenmiştir. adet 3
65 Grafit küre cam bilye kalıbı, Hassas işlenmiş 3 yarım küre yuvalı, Ø18, Ø22, ve Ø25mm ölçülerinde sert grafit malzemeden olmalıdır. adet 2
66 Kanallı grafit kalıp adet 5
67 Boncuk mandreli, Çap 1,6 mm adet 5
68 Boncuk mandreli, Çap 2,4 mm adet 5
69 Boncuk mandreli, Çap 3,2 mm adet 5
70 Paslanmaz çelik cobocon mandrel seti adet 1
71 Mandrel standı adet 5
72 Cam makası, Paslanmaz çelik, tam boy:130mm, kesici boy: 40mm adet 5
73 Paslanmaz çelik cımbız adet 11
74 Düzeltme şekillendirme cımbızı adet 11
75 Sivri cımbız adet 5
76 Tungsten Uç adet 5
77 Yaprak şekil pensesi, 38mm, Kanalsız ve desensiz açılı, bükülmüş yaprak pense. Boy: 35mm Oval. Dövme çelik gövdeli. adet 5
78 Yaprak şekil pensesi, 38mm, Kanalsız ve desensiz açılı, bükülmüş yaprak pense. Boy: 35mm Oval. Dövme çelik gövdeli. adet 1
79 Düzeltme pensesi, 32x40mm adet 1
80 Düzeltme pensesi, 50x5mm adet 5
81 Dış bükey pense adet 1
82 İç bükey pense adet 1
83 Paralel Düzleyici pense adet 2
84 Fiber battaniye adet 5
85 Vermikulite, İri taneli izolasyon karışımı. 5 Litre. adet 5
86 Mandrel ve boncuk ayırma sıvısı adet 20
87 Kanallı şekillendirici adet 5
88 TAVLAMA FIRINI adet 1
89 KOMPLE GAZ VE OKSİJEN SİSTEMİ adet 1
90 TÜP KORUMA DOLABI, UYARI LEVHALARI adet 1
91 ALEVDE ÇALIŞMA MASALARI, KISMEN PASLANMAZ LEVHA KAPLI adet 11
92 MASA ÜSTÜ DAVLUMBAZ, VE HAVALANDIRMA SİSTEMİ adet 1
93 ÇUBUK CAM STOK DOLABI adet 1
94 Heştek demiri adet 4
95 Kanallı profil bloğu adet 4
96 Pul kesme kalıbı adet 2
97 Kauçuk masa üstü düz blok, 50x50x19 mm(y) adet 5
98 Ağaç zeminli masa üstü düz blok, 100x100x30mm(y) adet 5
99 Çelik düz demir adet 5
100 Deri kaplı kum yastığı, Çap 170 mm. adet 5
101 Mini örs, ayaklı, sertleştirilmiş yüzey. adet 5
102 Tel çekme haddesi, 71 adet yuvarlak delik, Boy 200 mm. adet 2
103 Tel çekme haddesi, 25 adet kare delik, Boy 200 mm. adet 2
104 Tel çekme haddesi, 30 adet oval delik, Boy 200 mm. adet 2
105 Tel çekme haddesi, 30 adet altıgen delik, Boy 200 mm. adet 2
106 Tel çekme haddesi, 30 adet yarım yuvarlak delik, Boy 200 mm. adet 2
107 Vidalı sıkıştırmalı, içi delik saplı, iş parçası tutucu (mengene) adet 5
108 Vidalı sıkıştırmalı, ağaç saplı, iş parçası tutucu adet 10
109 Üniversal , delikli, ayarlı, iş parçası tutucu adet 5
110 Masa mengenesi, sert çeneli, çene eni; 50mm, Düşey eksende 180 derece dönebilmeli ve kilitlenebilmeli, demir döküm gövdeli. adet 10
111 Masa üstü tesviyeci mengenesi, Ağır tip, çelik döküm, sert çeneler, çene eni ; 100 mm. adet 1
112 Düz ağızlı dişsiz pense, Tam boy: 110 mm, ağız boyu: 25 mm, ağız genişliği 7 mm, Sap PVC kaplı. adet 10
113 Karga burun dişsiz pense, Tam boy: 110 mm, ağız boyu: 25 mm, ağız genişliği 2-7 mm, Sap PVC kaplı. adet 10
114 Konik silindirik karga burun dişsiz pense, Tam boy: 110 mm, ağız boyu: 25 mm, ağız çapı 2-7 mm, Sap PVC kaplı. adet 10
115 Tel bükme pensesi, Düz ve yarım yuvarlak uçlu adet 5
116 Tel bükme pensesi, iç yuvarlak ve yuvarlak uçlu adet 5
117 Tel bükme pensesi, Düz ve yuvarlak uçlu adet 5
118 Paralel penses, Düz ve düz uçlu adet 5
119 Büyük, dişli keskili pense , Tam boy: 150 mm, ağız boyu: 35 mm, Sap PVC kaplı. adet 3
120 Tel çekme pensesi, dişli ağızlı, Tam boy: 190 mm, çekme halkalı, Dövme çelik adet 1
121 Küçük Tel çekme pensesi, dişli ağızlı, Tam boy: 150 mm, Yaylı saplı, Ağız genişliği; 14,5 mm, Dövme çelik adet 1
122 Tel çekme bankosu, Çelik konstrüksiyon, Uzunluk: 1.000 mm, devir oranı 1:4, Manuel kollu çalıştırma, Ölçüler; 1.300 x 350 x 950 mm(y), Ağırlık: 45 Kg adet 1
123 Yan keski, Tam boy: 130 mm, ağız boyu: 19 mm, ağız genişliği: 14 mm, Sap PVC kaplı. adet 10
124 Tepe keski, Tam boy: 130 mm, ağız boyu: 19 mm, ağız genişliği: 14 mm, Sap PVC kaplı. adet 5
125 Kaynak cımbızı (çifti) , Tam boy: 180 mm, sivri uçlu, paslanmaz çelik, kaynak çalışmaları için. adet 10
126 Tutma cımbızı (çifti), Tam boy: 200 mm, bombeli, tırtırlı uçlu, paslanmaz çelik. adet 10
127 Antimagnetik cımbız (çift) , sivri uçlu, Boy:165 mm adet 5
128 Antimagnetik cımbız (çift) , sivri uçlu, Boy:200 mm adet 5
129 Antimagnetik, Yaylı kilitli cımbız (çift) , sivri uçlu, Boy:160 mm adet 5
130 Yaylı sürgülü kilitli , taş cımbızı (çift) , sivri uçlu, Boy:160 mm adet 5
131 Ayaklı robot cımbızı (çifti) , sivri uçlu, paslanmaz çelik, kaynak çalışmaları için. adet 5
132 Bakır cımbız (çift), Tam boy: 180 mm, bombeli uçlu, Komple saf bakırdan üretilmiş, asit ve kaplama uygulamaları için, adet 3
133 Üç tırnaklı taş cımbızı, Tam boy: 130 mm, sert tırnaklar adet 3
134 Küçük el mandreli, pirinç adet 5
135 Mandrelli, ağaç mantar başlı gravür takım tutucu adet 5
136 İnce uçlar için el mandrel 4 parçalı set, paslanmaz adet 5
137 Adaptör mandrel, 2 uçlu, , kapasite 2,2 mm. adet 5
138 Şerit kesme makası, plastik kaplı sap adet 5
139 Düz makas, levha kesme, ağız uzunluğu:31 mm, Tam boy 180mm, sap PVC kaplı adet 5
140 Ergonomik kıvrık saplı levha kesme makası, ağız uzunluğu:43 mm, Tam boy 225mm adet 5
141 Tırtırlı kesme ağızlı levha kesme makası, ağız uzunluğu:45 mm, Tam boy 245mm, sap PVC kaplı adet 1
142 Eğe takımı, 6 adet, üçgen, bıçak, yarım yuvarlak, sıçan kuyruğu, lama, baret, profillerinde adet 10
143 Lama eğe, Boy 150 mm, En: 16 mm, diş iriliği no: 3 adet 10
144 Balık sırtı eğe, Boy 150 mm, En: 16 mm, diş iriliği no: 3 adet 10
145 Üçgen eğe, Boy 150 mm, En: 16 mm, diş iriliği no: 3 adet 5
146 Yuvarlak eğe, Boy 150 mm, En: 16 mm, diş iriliği no: 3 adet 5
147 Kare eğe, Boy 150 mm, En: 16 mm, diş iriliği no: 3 adet 5
148 Kıvrık eğe 12 parçalı takım, Boy: 140 mm adet 5
149 Düz elmas eğe, değişik en boy ve profilde 12 adet takım, Boy 150 mm, En: 6 mm adet 5
150 Kıl testere kolu, sert çelik gövde, boğaz derinliği 80 mm, ayarlanabilir boylu,ahşap saplı, kıl boyu 130 mm. adet 10
151 Kıl testere kılı, 12 lik paket, kıl boyu 130 mm, diş irilik no:4, kalınlık: 0.22mm, genişlik:0,44mm, diş sayısı 26 adet 10
152 Kuyumcu çekici, küre ve bombeli başlı adet 5
153 Ağaç tokmak Tam boy: 320 mm, çap:50mm kafa boyu: 100mm, Sert şimşir ağacı. adet 10
154 Ağaç bilezik malafası Tam boy: 350 mm, Sert ağaç. adet 10
155 Ağaç yüzük malafası Tam boy: 320 mm, Sert ağaç. adet 10
156 Çelik bilezik malafası Tam boy: 350 mm, Sertleştirilmiş çelik. Uç çap: 40 mm, dip çap: 55 mm adet 3
157 Çelik yüzük malafası Tam boy: 320 mm, Sertleştirilmiş çelik. Uç çap: 10 mm, dip çap: 25 mm adet 5
158 Ayar damga zımbası, 14K, adet 1
159 Ayar damga zımbası, 18K, adet 1
160 Ayar damga zımbası, 925, adet 1
161 Dijital, çelik gövde, hassas, sürgülü Kumpas, boy 150 mm adet 1
162 Mekanik, çelik gövde, hassas, sürgülü Kumpas, boy 150 mm adet 5
163 Çelik pergel, vidalı ayarlanabilir, boy: 100 mm adet 5
164 İç ölçme pergeli, Vidalı ayarlanabilir ayak, Boy: 100mm. adet 5
165 Dış ölçme pergeli, Vidalı ayarlanabilir ayak, Boy: 100mm. adet 5
166 Boy ölçme pergeli, Vidalı ayarlanabilir ayak, Boy: 100mm. adet 5
167 Çelik taşlanmış makinacı gönyesi, Boy: 5 cm. adet 5
168 Açı ölçer, çelik. adet 3
169 Delik ölçme mastarı, çelik adet 5
170 Çelik cetvel, 300 mm. adet 5
171 Bilezik ölçü malafası Tam boy: 350 mm, Aluminyum adet 2
172 Yüzük ölçü malafası Tam boy: 350 mm, Aluminyum
adet 2
173 Bilezik büyültme takımı Tam boy: 490 mm, çelik konstrüksiyon, sert gövde adet 1
174 Yüzük büyültme takımı Tam boy: 490 mm, çelik konstrüksiyon, sert gövde adet 1
175 Eğri uçlu mazgala, Ahşap sap, yüzeyi polisajlı sertleştirilmiş çelik, ağırlık 50 gr. Toplam uzunluk: 140 mm, Uç boyu 40 mm adet 5
176 Düz uçlu mazgala, Ahşap sap, yüzeyi polisajlı sertleştirilmiş çelik, ağırlık 50 gr. Toplam uzunluk: 140 mm, Uç boyu 40 mm adet 5
177 Agat uçlu mazgala, Ahşap sap, yüzeyi polisajlı ağırlık 40 gr. Toplam uzunluk: 130 mm, Uç boyu 20 mm adet 5
178 Delik büyültücü kesici kenarlı, 6 parçalı saplı broş seti, Ölçüler 0,8 - 2,30mm adet 3
179 Taş sıkıştırma takımı, 16 uçlu set, ve ayarlı el tutamağı, ahşap kutu adet 1
180 Boru kesme aparatı, ayarlanabilir plaka, çelik gövde, ahşap saplı adet 2
181 Saplı ,halka sarma mandreli, 5 kademeli, Çap ölçüleri: 1,5-2,5-3,5-4,5-5,0 mm adet 5
182 Vida diş çekme, klavuz pafta takımı, 14 adet klavuz ve 14 yuvalı pafta laması adet 2
183 Küçük özel klavuz kolu 6,5mm adet 2
184 Otomatik yaylı, set uçlu punta, delik merkezlerini puntalar. adet 4
185 Karbür markalama kalemi adet 4
186 Uzun telli, Yaylı lüp adet 5
187 Kıskaçlı gözlük lüpü adet 5
188 Saplı tel fırça, orta boy adet 5
189 Saplı kıl fırça, orta boy adet 5
190 Balmumu, 100 gr adet 2
191 Cyanolit Yapıştırıcı, 20ml adet 2
192 Titanyum uçlu, ağaç saplı, kaynak düzelticisi. adet 4
193 Üç ayaklı (tripod), paslanmaz ızgara 100x100mm adet 3
194 Delikli seramik kare blok , 585 delik, delik çapı : 2mm, Dış ölçüler: 75x75x15mm (y) adet 4
195 Kaynak levhası 150x150x6mm (y) adet 4
196 Cam hazneli ispirto ocağı, 5 mm ayarlı fitil adet 3
197 Taş borax ve seramik boraks kabı adet 5
198 Toz borax 1 kg. adet 2
199 Flux kaynak tozu, 500 gr adet 2
200 Toz ağartma , sıvı uygulama, asitsiz. 100 gr. adet 2
201 Propan gaz için tutamak adet 10
202 Nokta alev kaynak başlığı adet 10
203 Tavlama ve kaynak başlığı - 22 mm adet 5
204 Tavlama ve ergitme başlığı - 35 mm adet 2
205 Izolasyon tuğlası K 28 adet 10
206 Tuğla üstüelek teli, paslanmaz çelik adet 10
207 Punta kaynak makinası adet 1
208 Hidrozon kaynak makinası adet 1
209 El matkabı (raybası), pirinç gövde, çelik tutucu uçlar, Boy: 120 mm, Başlık ucu : 22 mm adet 2
210 Gravur Kalemi, sert çelik , Ağaç saplı, 3 model set. adet 5
211 Komple ahşap saplı gravür seti, 6 parçalı. adet 5
212 Biley Taşı 40x120x20mm, 500 mesh adet 2
213 Yağ Taşı 50x190x20 mm adet 2
214 Freze motor seti, motor, spiral ve piyasemen adet 10
215 Freze motor askı standı, 2 kullanıcılı, masaya monte edilebilir adet 5
216 Freze Uçları, tungsten karbür , 4 tip set. adet 4
217 Elmas uç takımı 30 tip set adet 5
218 Brose Zımpara , 3 tip set adet 5
219 Saplı takımlar için takım standı, 126 delikli adet 5
220 Zımpara kağıdı 20z30cm, 120, 240,500,600 set adet 5
221 Kollu, sütunlu, masa üstü matkap adet 1
222 Matkap ucu seti , HSS çelik, 20 parçalı, 0,30-1,50mm adet 3
223 2 istasyonlu, Metal cila, parlatma, polisaj makinası
adet 1
224 Cila keçesi , Sarı, dikişli, Çap 60 mm adet 3
225 Cila keçesi , Beyaz, dikişli, Çap 60 mm adet 3
226 Cila keçesi , Sarı, dikişli, Çap 125 mm adet 3
227 Cila keçesi , Beyaz, dikişli, Çap 125 mm adet 3
228 Beyaz pamuklu parlatma keçesi, dikişsiz , 50 katlı, Çap 100 mm. adet 3
229 Kırmızı orta taneli cila macunu adet 3
230 Yeşil ince taneli cila macunu adet 3
231 Beyaz çok ince taneli cila macunu adet 3
232 Aşındırıcı-parlatıcı emery-korundum kağıt adet 5
233 Brose aşındırıcı disk 110x15 mm adet 5
234 Kahve rengi pomza aşındırıcı adet 5
235 Masa üstü bilye dolabı, parlatma amaçlı. adet 1
236 Küre bilye 3-5 mm 1 Kg. adet 1
237 Motorlu metal haddeleme silindiri, İki taraflı adet 1
238 Manuel metal haddeleme silindiri adet 1
239 Gırgır manual el breyzi adet 1
240 Elektronik dijital göstergeli terazi , 1000 gr - 0.02 gr adet 1
241 10 istasyonlu Kuyumcu çalışma - eğitim masaları. adet 10
242 Ağır iş çalışma masası, masif ağaç tabla. 140x80x85 cm(h) adet 1
243 Kalem rodaj makinası adet 1
244 Kalem kaplama solüsyonu 18 K altın sarı adet 1
245 Kalem kaplama slusyonu , beyaz rhodium adet 1
246 Buhar (istim) yıkama makinası adet 1
247 Ultrasonik yıkama makinası adet 1
248 Ultrasonik yıkama Solsyonu, 5 lt. adet 1
249 Yıkama tezgahı, Paslanmaz çelik, iki gözlü evye ve bataryalı adet 1
250 Yuvarlak elek, çap 80mm, 100 mesh. adet 5
251 Elektrikli ergitme ocağı adet 1
252 Elektrikli ergitme ocağı potası, ergimiş sıvı kapasitesi: 1 Kg. adet 1
253 Döküm tel ve astar kalıbı, Boy:70mm, en: 45 mm, kalınlık: 5 mm, adet 1
254 Döküm tel ve astar kalıbı, Boy:100mm, en: 50 mm, kalınlık: 5 mm, çubuk: 8mm adet 1
255 Döküm tel ve astar kalıbı, Boy:135mm, en: 70 mm, kalınlık: 6 mm, çubuk: 8mm adet 1
256 Seramik karıştırıcı çubuk, Boy 300 mm, Çap: 10 mm adet 3
257 Seramik toprak ergitme çanağı, Çap: 70 mm, Hacim: 18 cm3, 62 gr. adet 5
258 Seramik toprak ergitme çanağı, Çap: 80 mm, Hacim: 35 cm3, 186 gr. adet 5
259 Seramik toprak ergitme çanağı, Çap: 90 mm, Hacim: 90 cm3, 272 gr. adet 5
260 Seramik toprak ergitme çanağı maşası, Boy: 240mm, tutma çapı: 75 mm adet 3
261 Pota maşası, kaplamalı sap, Boy: 350m. adet 1
262 Pota maşası, kaplamalı sap, Boy: 450m. adet 1
263 Vakum döküm ünitesi, tezgah üstü adet 1
264 Alçı (fanus) pişirme fırını adet 1
265 Mum kazanı adet 1
266 Kauçuk vulkanize presi, Dijital göstergeli (timer) zaman ayar sistemli adet 1
267 Kauçuk pişirme derecesi, 4 yuvalı, yuva ölçüleri: 50x65 mm. adet 1
268 Mum basma aleti, yaylı sıkıştırmalı adet 1
269 Mum oyma seti, 10 parçalı, plastik kaplı sap. adet 3
270 Slikon kauçuk, renkli, (kg) adet 1
271 Yüzük mum malafa çalışma seti, 19 parçalı, adet 1
272 Yüzük model tasarım şablonu adet 1
273 Koçan mum kalıbı, iki kanallı adet 1
274 Elektrikli mum oyma (havya) takımı adet 1
275 Yüzük model mumu , Mavi (kg) adet 1
276 Dilimli Mum, Yeşil, (kg) adet 1
277 Paslanmaz çelik, muhtelif ölçülerde delikli, deliksiz fanuslar, Çap 70-125 mm, Boy: 80,135 mm adet 4
278 Fanus maşası, 80mm ve110 mm iki ayrı çapta adet 2
279 Döküm alçısı 45 Kg. fıçı ambalaj. adet 1
280 Kalıp ayırıcı sprey adet 1
281 Kum döküm kalıbı adet 1
282 Döküm kumu, 2,5 Kg. adet 1
283 Ergitme, tavlama, sıcak çalışma tezgahı adet 1
284 Ergitme, tavlama, sıcak çalışma tezgah üstü davlumbaz adet 1
285 Masa üstü davlumbaz ve havalandırma sistemi adet 1
286 Hava kompresörü adet 1
287 MİNE FIRINI adet 1
288 Üç ayaklı mine tablalası Paslanmaz çelik, üst. 42mm, y. 30 mm adet 2
289 Üç ayaklı mine tablalası Paslanmaz çelik, üst. 60mm, y. 40 mm adet 2
290 Üç ayaklı mine tablalası Paslanmaz çelik, üst. 74mm, y. 50 mm adet 2
291 Dört ayaklı tek parça mine tablası, paslanmaz ç. üst. 50x50mm, y. 20 mm adet 2
292 Dört ayaklı tek parça mine tablası, paslanmaz ç. üst. 70x70mm, y. 30 mm adet 2
293 Düz, pasalanmaz çelik, tel ızgara, 100x100 mm. adet 1
294 Düz, pasalanmaz çelik, tel ızgara, 120x120 mm. adet 1
295 Ayaklı raf, pasalanmaz çelik, tel ızgara, 80x80 mm. adet 2
296 Ayaklı raf, pasalanmaz çelik tel ızgara, 80x100 mm. adet 2
297 Ayaklı raf, pasalanmaz çelik tel ızgara, 100x100 mm. adet 2
298 Ayaklı raf, pasalanmaz çelik tel ızgara, 100x150 mm. adet 1
299 Uzun ters ayaklı, pasalanmaz çelik tel ızgara, 80x100x30 mm(y). adet 1
300 Taşıma çatalı, siperli, en 40mm, tam boy 500 mm. adet 1
301 Taşıma çatalı, siperli, en 60mm, tam boy 550 mm. adet 1
302 Malzeme dolabı, 90x40x180 cm (y), MDF-Lam- Kapaklı , raflı adet 1
303 Takım dolabı, 100x50x2000 cm (y), Çelik gövde-İki Kapaklı , raflı adet 1
304 Tabure, amortisörlü, deri kaplı , yükseklik ayarlı, Çelik ayaklı, döner tekerlekli. adet 12
Okas Kodu Okas Açıklaması
37810000 El sanatları malzemeleri

< GERİ DÖN