Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2019/348648

İhale No: 2019/348648
İhale Adı Yakınca Mahallesi 32 Adet Daire 2 Adet Dükkan ve İş Merkezi İnşaatları İle Alt Yapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi
 • İhale No 2019/348648
 • Şehir Malatya
 • İhale Tarihi 20.08.2019 14:00
 • Eklenme Tarihi 23.07.2019 02:29
 • Telefon 4225023040
 • E-Posta
 • Tür Yapım
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri Yakınca Mh.Yakınkent Cd.Yeşilyurt Belediyesi Sitesi D/Blok Apt.No:101/3 Yeşilyurt/MALATYA
 • İşin Yeri YEŞİLYURT BELEDİYESİ YAKINCA MAHALLESİ 393 ADA 1 NOLU PARSEL
 • Kurum Yeşil Yurt İnşaat Taahhüt Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
 • Üst İdare
 • En Üst İdare Bitler
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı Yakınca Mahallesi 32 Adet Daire 2 Adet Dükkan ve İş Merkezi İnşaatları İle Alt Yapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
YEŞİL YURT İNŞAAT TAAHHÜT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

YAKINCA MAHALLESİ 32 ADET DAİRE 2 ADET DÜKKAN VE İŞ MERKEZİ İNŞAATLARI İLE ALT YAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İKMAL İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası:2019/348648
1-İdarenin
a) Adresi:Yakınca Mah. Yakınkent Cad. No: 101/3 YEŞİLYURT/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası:4225023040 - 4225023040
c) Elektronik Posta Adresi:yesilyurtsan@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
32 ADET DAİRE 2 ADET DÜKKAN VE İŞ MERKEZİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:YEŞİLYURT BELEDİYESİ YAKINCA MAHALLESİ 393 ADA 1 NOLU PARSEL
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Yakınca Mh.Yakınkent Cd.Yeşilyurt Belediyesi Sitesi D/Blok Apt.No:101/3 Yeşilyurt/MALATYA
b) Tarihi ve saati:20.08.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞ'DEN B/III GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi-Mimar

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YEŞİL YURT İNŞAAT YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


İhale Adı Yakınca Mahallesi 32 Adet Daire 2 Adet Dükkan ve İş Merkezi İnşaatları İle Alt Yapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi
Sıra No İş Kalemi No Açıklama Birimi Miktarı
1 Antibakteriyel, Takriben 45x55 cm Yarım Ayaklı Tk, LAVABOLAR (TS 605) adet 7
2 Takriben 45x55 cm Yarım Ayaklı Tk, LAVABOLAR (TS 605) adet 1
3 Birinci sınıf (Batarya TS EN 200 veyaTS EN 817'ye uygun, sifon TS-EN 274-1-2-3), Gömme tip bataryalı (Lavabo üzerine monte edilir tip ve pirinç ten kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları dahil) pirinçten kumandalı sifonlu, LAVABO TESİSATI takım 89
4 Takriben 40x50 cm, Kristal cam, AYNALAR (TS 5229 EN#1036) adet 7
5 Takriben 50x10 cm Ekstra sınıf, Fayans camlaşmış çini (dubelle monte edilecek), ETAJERLER adet 6
6 Alaturka hela taşı (Sırlı seramikten ekstra sınıf), pik sifonlu 50x60 cm adet 1
7 Antibakteriyel, Çanak ve sifonu pikten takriben 50x60 cm Ekstra Sınıf, Fayans camlaşmış çini, ALATURKA HELA TAŞLARI (TS.799) adet 6
8 Antibakteriyel Duvara asma tip, (gömme rezervuarlı) Takriben 60x35cm (Ekstra kalite) adet 20
9 Çapı 500 mm buhar kürlü (muflu) betonarme boru metre 7,5
10 Bataryalı pirinç sifonlu (Sifon TS-EN 274-1-2-3) (Birinci sınıf), İki gözlü eviye tesisatı, EVİYE TESİSATI adet 37
11 Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya (TS EN 200) Birinci kalite, Banyo tesisatı (TS EN 200) takım 69
12 Musluk rozeti, ara-taharet, kısa, uzun musluklar ile kullanılmak üzere, Musluk Rozetleri ve Uzatma Parçaları adet 108
13 Tek kumandalı, tek gövde eviye bataryası, Eviye Bataryaları adet 37
14 1/2" Kromajlı Çamaşır Musluğu, klasik salmastralı, musluk rozeti dahil, Musluklar (TS EN 200'e uygun) adet 107
15 Plastik lavabo ve eviye sifonu (TS-EN 274-1-2-3'deki ölçülere uygun 80°C sıcaklığa dayanıklı 6 cm koku fermetürlü) adet 122
16 Takriben 16x16 cm, Fayans sabunluk (Kollu) adet 87
17 Kağıtlık (fayans), 16x16 cm adet 86
18 Hortum Çapı DN 25 Hortum Uzunluğu 25 m, Tüplü Model Yangın Dolapları, TS. EN 671-1 NORMLARINDA adet 16
19 İtfaiye Bağlantı Ağzı adet 12
20 6 kg ABC Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler (TS 9893 EN 12416-1,2) adet 2
21 20 Ø mm (3/4") vidalı Soğuk su sayaçları, Soğuk su sayaçları: İşyerinde temini ve yerine montajı adet 38
22 25 Ø mm (1") vidalı Soğuk su sayaçları, Soğuk su sayaçları: İşyerinde temini ve yerine montajı adet 2
23 50 Ø mm Flanşlı Soğuk su sayaçları, Soğuk su sayaçları: İşyerinde temini ve yerine montajı adet 4
24 12,5 m³ Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu adet 1
25 Debi-m³/h: 0-10 Basınç-mSS: 30-60, İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor adet 2
26 Debi-m³/h: 0-10 Basınç-mSS: 30-60, İki Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor adet 1
27 2 Kazanlı, Debisi-m³: 1 m³/reg: 8 F.Sertliği/reg: 240.000,Su yumuşatma cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) adet 1
28 100 Ø mm, Havalandırma boru ve şapkası PVC'den adet 18
29 Çapı 200 mm (SN 8) PE100 KORUGE KANALİZASYON BORULARININ DÖŞENMESİ metre 115
30 SPREY TİP POP-UP SPRİNG, OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ PARÇALARI adet 225
31 Selenoid vana, anma çapı 25 mm adet 32
32 Ø=100 mm 120 °C bölüntülü, TERMOMETRE adet 3
33 Termometre (azami-asgari) adet 3
34 Panel radyatör, (Tip 22) 600 metre 311
35 Eksenler arası mesafe (mm): 400-500 Yükseklik (mm): 1.250, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler adet 32
36 Anma debisi: 2,5 m³/h, DN 20-25, Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin adet 37
37 15 Ø mm (1/2"), Köşe tipi radyatör musluğu (TS 579) adet 374
38 15 Ø mm (1/2"), Köşe tipi termostatlı radyatör muslukları (TS EN 215-1) adet 264
39 219/5,9 Ø mm dikişli borulu, Kollektör borusu, patent çekme çelik borudan metre 10
40 Ağız çapı 200 Ø mm, Kollektör ağızlıkları adet 14
41 5 Litre, Silindirik Havalandırma deposu adet 1
42 10 atmosfer İşletme Basıncında: 750 litre, Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu adet 2
43 12 atmosfer İşletme Basıncında: 100 litre, Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu adet 1
44 Alçı duvar levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile) metrekare 366,68
45 Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli agraflı asma tavan yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile) metrekare 40
46 Fiberglas donatılı okside veya modifiye bitümden üretilmiş ve üzerigranüle malzeme ile kaplanmış(asphalt shıngle) malzeme ile çatı örtüsü yapılması metrekare 19,43
47 Fiberglas donatılı okside veya modifiye bitümden üretilmiş ve üzeri granüle malzeme ile kaplanmış(asphalt shıngle) malzeme ile mahya yapılması metre 18,3
48 Dikişli siyah boru 2 1/2" [%30,00 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 120
49 Dikişli siyah boru (3") [%30,00 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 12
50 Dikişli siyah boru (4") [%30,00 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 60
51 Dikişli siyah boru (44,5/2.5, 2.6 kg/m) [%30,00 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 6
52 Dikişli galvanizli boru (1") [%30,00 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 12
53 Dikişli galvanizli boru (2") [%30,00 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 52
54 Dikişli galvanizli boru (2 1/2") [%30,00 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 9
55 Dikişli galvanizli boru (4") [%30,00 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 42
56 Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu, çap: 25 mm, 10 atü) [%25,00 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 652
57 Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et kalınlığı 3 mm) [%35,00 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 947
58 Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm) [%35,00 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 313
59 Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 160-150 mm, et kalınlığı 3,2 mm) [%35,00 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 21
60 Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 200 mm, et k. 3,9 mm) [%35,00 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 21
61 PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen boru (dış çap: 20 mm, 10 atü) (Bina dışı toprağa, %10) [%10,00 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 110
62 PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen boru (dış çap: 32 mm, 10 atü) (Bina dışı toprağa, %10) [%10,00 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 165
63 PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen boru (dış çap: 40 mm, 10 atü) (Bina dışı toprağa, %10) [%10,00 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 115
64 PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen boru (dış çap: 50 mm, 10 atü) (Bina dışı toprağa, %10) [%10,00 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 75
65 4 çıkışlı, Mini küresel vanalı 1" kollektör adet 1
66 5 çıkışlı, Mini küresel vanalı 1" kollektör adet 1
67 6 çıkışlı, Mini küresel vanalı 1" kollektör adet 5
68 8 çıkışlı, Mini küresel vanalı 1" kollektör adet 32
69 9 çıkışlı, Mini küresel vanalı 1" kollektör adet 2
70 11 çıkışlı, Mini küresel vanalı 1" kollektör adet 1
71 65 Ø mm, Sürgülü vana: Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 adet 8
72 15 Ø mm (1/2"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) adet 12
73 20 Ø mm (3/4"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) adet 37
74 32 Ø mm (1 1/4"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) adet 2
75 50 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) adet 17
76 65 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) adet 4
77 80 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) adet 1
78 100 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) adet 13
79 DN 25 (1#) Vidalı, Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı adet 36
80 Debi m³/h (36-50) basınç mSS (5#10), Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası: Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları adet 2
81 100 Ø mm Flanşlı, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kızgın su için, gövdesi pik döküm Ø=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı adet 3
82 Pislik tutucu, pik döküm, vidalı veya flanşlı (çap: 20 mm) adet 32
83 Pislik tutucu, pik döküm, vidalı veya flanşlı (çap: 25 mm) adet 37
84 Otomatik hava atma cihazı, buhar için, flanşlı (çap: 15 mm) adet 13
85 65 Ø mm, Döküm gövdeli, flanşlı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Sıcak ve soğuk su için) (TS EN 1074-3) adet 3
86 100 Ø mm, Döküm gövdeli, flanşlı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Sıcak ve soğuk su için) (TS EN 1074-3) adet 2
87 25 Ø mm (1"), Emniyet ventili, Pirinç, yaylı tip, vidalı, PN 16 adet 2
88 60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması metrekare 653,24
89 30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması metrekare 403,65
90 Çelik donatılı polimer esaslı kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması (kapak net açıklığı minumum 600 mm) adet 3
91 (3") 89 Ø mm 30 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) metre 15
92 (3") 89 Ø mm 60 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) metre 6
93 (4") 114 Ø mm 30 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) metre 60
94 Debisi m³/h: 2,0-6,0 Basıncı mSS (3,0 -6,0), Dalgıç Tip Drenaj Pompası adet 2
95 12 No.lu çinko levhadan sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı fenerleri dipleri yapılması ve yerine konulması metre 96,03
96 Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti metre 12,4
97 Ø 100 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tesbiti metre 45
98 Kireçli kaba sıva ve üzerine alçı sıva yapılması (sönmüş kireç torbalı) metre 298,42
99 İnce sıva, alçı sıvalı vb. yüzeyler üzerine 3 mm kalınlığında saten alçı kaplama yapılması metrekare 9.553,7
100 Duvar yüzeylerine 500 kg çimento dozlu şap yapılması metrekare 27,96
101 İki konumlu elektronik sıcak su kontrol paneli adet 1
102 500V, 4x25c mm² NYM Kablo (beton kanala, direğe, duvara) metre 40
103 Üç yollu PN-10 flanşlı otomatik vana gövdesi 100 mm adet 1
104 İç Çapı 65 mm, ÇELİK BORULAR İÇİN St 44 ÇELİK FLANŞ PARÇASI adet 18
105 İç Çapı 80 mm, ÇELİK BORULAR İÇİN St 44 ÇELİK FLANŞ PARÇASI adet 4
106 İç Çapı 100 mm, ÇELİK BORULAR İÇİN St 44 ÇELİK FLANŞ PARÇASI adet 26
107 25 Ø mm, PN 25, Fark Basınç Tahliye Vana Gövdesi, Paslanmaz Çelik Körük ile Basınç Dengeli, Flanşlı, Sfero Döküm; adet 7
108 50 Ø mm, PN 25, Fark Basınç Tahliye Vana Gövdesi, Paslanmaz Çelik Körük ile Basınç Dengeli, Flanşlı, Sfero Döküm; adet 2
109 Önden kapaklı pano, Özel sac panolar (TS 3367 EN 60439-1) Not:"Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir adet 2
110 0,30-0,40 m²'ye kadar (0,40 m² dahil), Sıva üstü sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir adet 9
111 0,40-0,50 m²'ye kadar (0,50 m² dahil), Gömme tip sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir adet 16
112 8 Otomatik sigortalık, Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar adet 7
113 16 Otomatik sigortalık, Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar adet 9
114 24 Otomatik sigortalık, Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar adet 5
115 3x40 A'e kadar, Kademeli tip pako şalterler adet 2
116 Termik Magnetik Şalter-tablo arkası-3x63 A'e kadar adet 7
117 Termik Magnetik Şalter-tablo arkası-3x100 A'e kadar adet 8
118 Termik Magnetik Şalter-tablo arkası-3x200 A'e kadar adet 3
119 Termik Magnetik Şalter-tablo arkası-3x500 A'e kadar, Icu: 35 kA adet 1
120 3x10 A'e kadar, Kuru tip termik koruyuculu kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1) adet 24
121 2x25 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1) adet 10
122 4x25 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) adet 7
123 4x40 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) adet 13
124 4x63 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) adet 1
125 4x125 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) adet 2
126 3x80 A'den 3x250 A'e kadar (Trifaze) 30-500 mA, Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi adet 1
127 3x300 A'den 3x1.250 A'e kadar (Trifaze) 30-500 mA, Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi adet 1
128 B sınıfı, 230 V AC, 100 kA (I imp, 10/350µs), üç faz, nötr-toprak, ilave kontak çıkışlı, Pano tipi aşırı gerilim koruyucuları (Alçak Gerilim Parafudrları) adet 2
129 400 V'a kadar, Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları (30 kVAr'a kadar) kVar 24
130 16 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) adet 165
131 25 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) adet 40
132 Üç fazlı 16 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) adet 10
133 Üç fazlı 25 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) adet 29
134 Üç fazlı 40 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) adet 49
135 Bir fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) adet 6
136 Bir fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (10 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) adet 43
137 0 -500 V'a kadar, Voltmetreler (TS 5590 EN 60051 -2) adet 1
138 5 ve daha fazla pozisyonlu, Voltmetre Komütatörleri (TS 4915 EN 60669-1) adet 1
139 100-2.000 A'e kadar, Ampermetreler (TS 5590 EN 60051 -2) adet 1
140 100-500/5 A, Ölçü Akım Trafosu (1 kV 5-10 VA, Sn: 0,5-1) (TS-620 EN 60044-1) Baralı veya barasız tipte, kullanılacak ölçü aletleri ile aynı nitelikte, gücü 5-10 VA, sınıf: 0,5-1, ölçü akım trafosu temin ve montajı adet 9
141 250 V'a kadar, İŞARET LAMBALARI adet 3
142 Topraklama hattı-4 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Peşel, bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil metre 15
143 Topraklama hattı-6 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Peşel, bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil metre 290
144 Topraklama hattı-16 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Peşel, bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil metre 60
145 Topraklama hattı-25 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Peşel, bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil metre 170
146 3x2,5 mm² P.18, Peşel, Bergman veya PVC boru içindeTS 9756 HD 21.1 S2, TS 9757 HD 21.2 S2, TS 9758 HD 21.3.S3, TS 9759 HD 21.4 S2, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.7 S2, TS HD 21.8 S1, TS HD 21.13 S1'e uygun, NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besle metre 60
147 2x6 mm², TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1'e uygun kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi NVV (NYM) metre 40
148 3x2,5 mm², TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1'e uygun kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi NVV (NYM) metre 50
149 4x6 mm², TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1'e uygun kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi NVV (NYM) metre 120
150 2x6 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) metre 150
151 1x6 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) metre 40
152 3x95 sç/50 sç mm², TS 1178 IEC 60502'ye uygun alüminyum iletkenli 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YAVV (NAYY) metre 220
153 Normal sorti, Aydınlatma sortisi adet 32
154 Komütatör sorti, Aydınlatma sortisi adet 33
155 Vaevien sorti, Aydınlatma sortisi adet 2
156 Paralel sorti, Aydınlatma sortisi adet 231
157 Güvenlik hattı priz sortisi, Priz sortisi adet 89
158 360º Tavan Tipi Sıva Üstü Hareket sensörü: (Ölçü: Adet, ; İhzarat: %60) adet 134
159 T1-2x20 W'lık Armatür, FLÖRESAN ARMATÜRLER (TS 8697 EN 60598-1-TS EN 60598-1-2) (**) adet 12
160 T1-2x40 W'lık Armatür, FLÖRESAN ARMATÜRLER (TS 8697 EN 60598-1-TS EN 60598-1-2) (**) adet 20
161 U-2x40 W'lık Armatür, FLÖRESAN ARMATÜRLER (TS 8697 EN 60598-1-TS EN 60598-1-2) (**) adet 48
162 ATY4-4x18 W (Mat veya şeffaf prizmatik pleksiglaslı, DEKORATİF AMAÇLI ASMA TAVAN ARMATÜRLERİ (Taş Yünü ve Alçı Asma tavan İçin) (Gömme ve sıva üstü) adet 214
163 6 kVA, en az 10 dakika akü besleme süreli, Bir faz giriş bir faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı adet 1
164 C tipi armatür opal cam globunun işyerinde temini ve mon. adet 3
165 E tipi armatür opal cam globunun işyerinde temini ve mon. adet 11
166 11 W, 600 Lümen, KOMPAKT FLÖRESAN AMPULLER (Enerji Tasarruflu Ampuller) adet 96
167 2 kutuplu (1NA+1NK kontak), Ø=60 mm mantar kafalı, Acil Durdurma (Acil Stop) Butonu adet 2
168 Kablo Tava Sistemleri kilogram 250
169 2x6 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) metre 10
170 2x2.5 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) metre 12
171 3x2.5 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) metre 325
172 3x1.5 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) metre 518
173 4x6 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) metre 63
174 3x25rm/16rm, Aleve dayanıklı N2XHFE 180 0,6/1 kV kablolar (Kablo Fiyatı) metre 20
175 4x4re, Aleve dayanıklı N2XHFE 180 0,6/1 kV kablolar (Kablo Fiyatı) metre 15
176 Kapı otomatiği sortisi adet 1
177 Telefon tesisatı sortisi adet 15
178 Konvansiyonel optik duman dedektörü ve montajı adet 80
179 1 Çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 120 adres kapasiteli adet 1
180 Akıllı analog adresli patlayıcı gaz dedektörü; 24 V. DC adet 33
181 Sürekli yanan, sıva üstü tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (floresan lambalı) adet 24
182 26 W 2 uçlu floresan lambalar için, 1 saat süreli, Acil Durum Aydınlatma Kitleri adet 9
183 Alarm klaksonu ve montajı-normal tip adet 12
184 Televizyon sortisi, ANTEN TESİSATI adet 15
185 14 Elemanlı Anten, Televizyon anteni adet 2
186 Anten kazancı 21-40 db. olan santral, Televizyon kollektif anten santralı adet 2
187 2x2x0.8+0.8 mm², JH(St) H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (VDE 0815) metre 50
188 2x0.50 mm², LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları, LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları (Ölçü: m) (VDE 0812) metre 352
189 RG 6/U-6 75, Koaksiyal Kablolar, TSEK Belgeli metre 40
190 1/6 11,0, Splitters (Bölücü) adet 32
191 Utp Cat6H HALOJEN FREE 4x2x23 AWG, BAKIR DATA KABLOLARI metre 100
192 36 kVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü), Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1.500 devir/dakika adet 1
193 50 mm² som bakır, Bina ihata iletkeni tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) metre 62
194 Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip) adet 124
195 Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı) adet 124
196 Menteşenin yerine takılması adet 372
197 Menteşenin yerine takılması adet 125
198 İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 180 cm'e kadar, 3 kavramalı adet 58
199 1X13 W ASMA TAVAN SPOT ARMATÜR adet 72
200 Refüşlerde, Bordürle Çevrili Refüjlerde, Eşanjörlerde ve Düz Sahalarda bitkisel toprak tabakası teşkili (ocak veya depo) metreküp 274,85
201 Yağmur Oluğu Yapılması ve Yerine Konulması (30x12) (4 cm Oval Derinlikte) metre 100
202 Beton Yüzeylerde Aderans Sağlamak İçin Astar Yapılması metrekare 108,89
203 3 cm Kalınlığında Mermer Plaka İle Oval Hilton Lavabo ve Tezgah Yapılması metrekare 33,33
204 Bazalt Plaklarla 4 cm. Kalınlığında Döşeme Kaplaması Yapılması metrekare 133,81
205 Bazalt Bordür Yapılması (10*25*50 ) metre 91,08
206 Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu ve Küpestesi Yapılması kilogram 10.409,48
207 ÖZEL.AE.04 IP güvenlik konsolu adet 1
208 ÖZEL.ASANSÖR.01 Asansör kalan imalatlarının yapılması. (10 duraklı a blok ) adet 2
209 ÖZEL.ASANSÖR.02 Asansör kalan imalatlarının yapılması. ( 2 duraklı b blok ) adet 2
210 ÖZEL.CCTV.01 Güvenlik kamerası adet 4
211 ÖZEL.CCTV.02 Dijital kayıt cihazı - 16 kanallı adet 1
212 ÖZEL.CCTV.03 22 inç TTF - LCD güvenlik monitörü adet 1
213 ÖZEL.CCTV.04 Harici harddisk - 2 TB adet 1
214 ÖZEL.İNŞ.01 Pvc süpürgelik imalatının ve montajının yapılması metre 715,2
215 ÖZEL.İNŞ.02 Çelik kapı imalatının ve montajının yapılması adet 31
216 ÖZEL.İNŞ.03 Panik barlı yangın kapısı imalatının ve montajının yapılması adet 36
217 ÖZEL.İNŞ.04 Lake boyalı sürgülü lamine kapı imalatının ve montajının yapılması adet 32
218 ÖZEL.İNŞ.05 Lake boyalı camlı lamine kapı imalatının ve montajının yapılması adet 186
219 ÖZEL.İNŞ.06 Lake boyalı camsız lamine kapı imalatının ve montajının adet 93
220 ÖZEL.İNŞ.07 Lake boyalı çift kanat camlı salon lamine kapı imalatının ve montajının yapılması adet 31
221 ÖZEL.İNŞ.08 Akrilik gloss max dolap imalatlarının ve montajının yapılması metrekare 671,7
222 ÖZEL.İNŞ.10 Ahşap posta kutusu imalatının ve montajının yapılması adet 32
223 ÖZEL.İNŞ.11 Ahşap emprenyeli kamelya imalatının ve montajının yapılması adet 2
224 ÖZEL.İNŞ.12 Oturma bankı imalatının ve montajının yapılması adet 5
225 ÖZEL.İNŞ.13 Oya ağacının dikilmesi (12 - 14 cm çapında) adet 50
226 ÖZEL.İNŞ.14 Himalaya sedirinin dikilmesi (200 - 250 cm boyunda) adet 50
227 ÖZEL.İNŞ.15 Çim (YBP. 3 lü karışım 10 cm) metrekare 1.374,27
228 ÖZEL.İNŞ.16 Çocuk oyun grubu imalatının ve montajının yapılması adet 1
229 ÖZEL.İNŞ.18 Dış cephe sövesinin yapılması metrekare 57,66
230 ÖZEL.İNŞ.19 Temperli cam duşakabin imalatının ve montajının yapılması (renkli mermer üstü) (banyo) adet 32
231 ÖZEL.İNŞ.21 Çöp bacası imalatının ve montajının yapılması (kapak, böceklik, temizleme, yıkama, ilaçlama, havalandırma sistemleri dahil) adet 1
232 ÖZEL.İNŞ.23 Dekoratif duvar kâğıdı kaplamasının yapılması metrekare 1.120,56
233 ÖZEL.İNŞ.24 Çöp kutusu imalatının ve montajının yapılması adet 5
234 ÖZEL.MAK.01 Doğalgaz kolon tesisatı (300 mbar) (projelendirma dahil) adet 36
235 ÖZEL.MAK.02 Doğalgaz kolon tesisatı (21 mbar) (projelendirme dahil) adet 2
236 ÖZEL.MAK.03 Doğalgaz iç tesisatı (21 mbar) (ocak+şofben) adet 40
237 ÖZEL.MAK.04 Doğalgaz kazan dairesi tesisatı (projelendirme dahil) adet 1
238 ÖZEL.MAK.05 1 inç rakorlu temokupl vana adet 38
239 ÖZEL.MAK.06 1 inç rakorlu vana adet 46
240 ÖZEL.MAK.07 Mobil boru köşe bağlantı dirseği adet 636
241 ÖZEL.POZ.01 BALKON SERAMİK DÖŞEME KAPLAMA (15X60) MALZEME + İŞÇİLİK metrekare 457,6
242 ÖZEL.POZ.02 ALÜMİNYUM Z PROFİL PARKE GEÇİŞ ÇITASI metre 160
243 ÖZEL.POZ.03 MUTFAK DOLABI YAPILMASI metretül 352,16
244 ÖZEL.POZ.04 GRANİT MUTFAK TEZGAHI SİYAH metretül 164
245 ÖZEL.POZ.05 ALM KASALI DESENLİ REFLEKTE CAM KAPI YAPILMASI 90/210 adet 32
246 ÖZEL.POZ.06 C TİPİ OPAL CAM GLOBUNUN TEMİNİ VE MONTAJI adet 145
247 ÖZEL.POZ.07 B1 TİPİ TAVAN ARMATÜRÜ adet 64
248 ÖZEL.POZ.08 J1 ASMA TAVAN ARMATÜRÜ adet 224
249 ÖZEL.POZ.09 E TİPİ ARMATÜR OPAL CAM GLOBUNUN TEMİNİ VE MONTAJI adet 37
250 ÖZEL.POZ.10 AKILLI EV SİSTEMİ (KNX) adet 32
251 ÖZEL.POZ.11 TEKLİ PRİZ KAPAĞI adet 843
252 ÖZEL.POZ.12 TEKLİ ANAHTAR KAPAĞI adet 440
253 ÖZEL.POZ.13 ÜÇLÜ GRUP PRİZ, TELEFON, TELEVİZYON KAPAĞI adet 224
254 ÖZEL.TV.01 120 cm ofset çanak adet 2
255 ÖZEL.TV.02 9/32 multiswitch adet 1
256 ÖZEL.TV.03 9/20 multiswitch adet 2
257 ÖZEL.TV.04 Quadro Lnb adet 2
258 MİNERAL DOLGULU KOMPOZİT ALÜMİNYUM LEVHALAR İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI (Isı yalıtımsız) metrekare 134,13
259 İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması (her çeşit demirlerden merdiven, balkon, köprü korkulukları çeşitli parmaklıklar, kaplamalar, bölmeler ve benzeri) kilogram 3.987,23
260 Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (Derin kazı) metreküp 202,09
261 Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (Derin kazı) metreküp 151,57
262 Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması (Derin kazı) metreküp 151,57
263 Kum temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması metreküp 3.166,32
264 Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması metreküp 175,34
265 Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması metreküp 87,19
266 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dâhil) metreküp 35,27
267 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dâhil) metreküp 44,1
268 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dâhil) metreküp 62,1
269 Ocak taşı ile kuru duvar inşaat yapılması metreküp 128,63
270 Ocak taşı ile blokaj yapılması metreküp 97,14
271 85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190x85x190 mm) ile duvar yapılması metrekare 161,88
272 20 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) metrekare 51,95
273 5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) metrekare 51,95
274 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-20 C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması metrekare 10
275 Ø 200 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine dösenmesi metre 307,6
276 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması metrekare 725,11
277 250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi metrekare 107,27
278 5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması metrekare 57,96
279 4 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda vb.) ısı yalıtımı yapılması metrekare 42,51
280 Çatı arasına döşeme üzerine, 6 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi metrekare 80,48
281 Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bilesenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması metrekare 868,32
282 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması metrekare 362,98
283 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) metreküp 330,27
284 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) metrekare 4.489,82
285 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) metreküp 2.064,85
286 Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı) metrekare 25
287 Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC3 Sınıf 23-31) (süpürgelik dahil) metrekare 2.759
288 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² (3,000 kg/m² dahil) ton 0,126
289 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması ton 0,3
290 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması ton 0,15
291 Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması kilogram 1.602,84
292 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması kilogram 10.868,15
293 Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m a kilogram 22.202,45
294 Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması kilogram 2.839,8
295 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması metrekare 1.037,49
296 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe) metrekare 17.862,03
297 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) metrekare 1.959,08
298 Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 3 mm kalınlıkta silikon katkılı akrilik esaslı renkli kaplama yapılması metrekare 50,42
299 (42,5x42,5 cm) veya (45x45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 392,3
300 30x60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 180,45
301 60x60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 2.225,29
302 Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı ? 1100 cm² ebatlarda, honlu veya cilalı) metrekare 655,06
303 Doğal büyük parke taşı (BPT) ile döşeme kaplaması yapılması (yol, meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde) (120-130 mm boyutlarında, granit, bazalt, diyorit, diyabaz, melafir, gabro, grovak ve benzeri taşlar ile) metrekare 1,44
304 Doğal küçük parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (yol, meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde) (80-100 mm boyutlarında, granit, bazalt, diyorit, diyabaz, melafir, gabro, grovak ve benzeri taşlar ile) metrekare 1.699,06
305 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)) metrekare 285,045
306 Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı) metre 76,8
307 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) metrekare 6,93
308 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) metrekare 6,93
309 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) metrekare 21,79
310 2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile söve yapılması (2cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) metrekare 75,09
311 4 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (4cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) metrekare 30
312 2 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) metrekare 76,88
313 Açık renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı) metre 48
314 Her renk, boyut, şekil ve desende fileli (file üzerine dizilmiş) seramik mozaikler (sırlı/sırsız porselen) ile duvar ve cephe kaplaması yapılması metrekare 129,84
315 Taş duvar yüzeylerine gömme oluklu derz yapılması metrekare 308,24
316 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) metrekare 107,71
317 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) metrekare 40
318 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması metrekare 21,6
319 Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması (normal çimentolu) metrekare 93,84
320 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması metrekare 15,78
321 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması metrekare 774,32

İhale Adı Yakınca Mahallesi 32 Adet Daire 2 Adet Dükkan ve İş Merkezi İnşaatları İle Alt Yapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAKINCA MAHALLESİ 32 ADET DAİRE 2 ADET DÜKKAN VE İŞ MERKEZİ İNŞAATLARI İLE ALT YAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İKMAL İŞİ

İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı:YEŞİL YURT İNŞAAT TAAHHÜT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

b) Adresi:Yakınca Mah. Yakınkent Cad. No: 101/3 - YEŞİLYURT / MALATYA

c) Telefon numarası:4225023040

ç) Faks numarası:4225023040

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./41 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı:Engin YETİŞ - İNŞAAT MÜHENDİSİ

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin

a) Adı:YAKINCA MAHALLESİ 32 ADET DAİRE 2 ADET DÜKKAN VE İŞ MERKEZİ İNŞAATLARI İLE ALT YAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İKMAL İŞİ

b) Yatırım proje no'su/kodu:

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

32 ADET DAİRE 2 ADET DÜKKAN VE İŞ MERKEZİ

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer:YEŞİLYURT BELEDİYESİ YAKINCA MAHALLESİ 393 ADA 1 NOLU PARSEL

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a)İhale kayıt numarası: 2019/348648

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: YEŞİL YURT İNŞAAT YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

ç) İhalenin yapılacağı adres: Yakınca Mh.Yakınkent Cd.Yeşilyurt Belediyesi Sitesi D/Blok Apt.No:101/3 Yeşilyurt/MALATYA

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 20.08.2019

e) İhale (son teklif verme) saati: 14:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri:YEŞİL YURT İNŞAAT İHALE TOPLANTI SALONU

3.2.Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: YEŞİL YURT İNŞAAT YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 29.md.)

ç) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 29.md.)

d) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 29.md.)

4.2. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

4.3. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 31.md.)

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. İdarelerin ve adına EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname.

b) Teknik Şartnameler.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi. (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)

d) Standart formlar:

Standart Form-KİK015.3/Y: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.5/Y: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK021.0/Y: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK023.1/Y: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.2/Y: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK026.1/Y: İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme), Form-KİK026.2/Y: İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Durum), Form-KİK027.0/Y: İş Deneyim Belgesi (Alt Yüklenici İş Bitirme), Form-KİK028.1/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme), Form-KİK028.2/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme), Form-KİK029.1/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme), Form-KİK029.2/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme), Form-KİK030.1/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme/İş Yönetme), Form-KİK030.2/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme/İş Yönetme), Standart Form-KİK031.1/Y: İş Bitirme/Durum/Yönetme/Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi, Form-KİK031.3/Y: Mezuniyet Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK023.6/Y: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK023.7/Y: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK023.9/Y: Kesin Hesap Kefalet Senedi, Standart Form-KİK023.10/Y: Geçici Kabul Noksanları Kefalet Senedi, Standart Form-KİK032.0/Y: Sunulmayacak Belgeler

e) 2 adet analiz formatı,

f) Bu bent boş bırakılmıştır.

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mülga : RG: 25/1/2017-29959

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

d) Bu şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Bu bent boş bırakılmıştır,

ğ) (Mülga:26/06/2010-27623 R.G./4 md.)

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

ı) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

i) Bu bent boş bırakılmıştır

j) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge.

7.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (h) ve (ı) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (j) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.

7.3. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde;

7.3.1. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmediğinden bu madde boş bırakılmıştır

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 80'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.5.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.5.5. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞ'DEN B/III GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisi-Mimar

7.7. Belgelerin sunuluş şekli

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi'nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1 İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2 İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3. 7.7.4.1 veya 7.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza, ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mührün veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli:

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili:

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin onay işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. (c) ve (d) bentleri hariç bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce ihale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 nci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin, işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği yapıya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Madde 13 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde , EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

13.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlere, ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 14 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilecektir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise, ihale sürecine devam edilebilmesi ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16 - İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise, bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşme imzalanmadan önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 17 - Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar.

20.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 21 - Elektronik eksiltme

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun şekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Konsorsiyum olarak teklif veren isteklinin teklif mektubunda, konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeller ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortakları birden fazla kısma da teklif verebilir.Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.

Madde 24- Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. Bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır.

Madde 25- Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 26- Geçici teminat

26.1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 17.12.2019 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içinde İdareye sunulur.Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların T. C.HalkBankası A.Ş Malatya İnönü Cd.Şb. IBAN TR64 0001 2001 3700 0010 1002 73 yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29- Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Ancak fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılan ihalelerde; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen tutanaklardan, yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31- Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca gerçekleştirilir.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Sınır değer

33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde;

35.2.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgeleri değerlendirilerek, belge tutarı daha fazla olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir. İş ortaklıklarında pilot ortağın, konsorsiyumlarda ise koordinatör ortağın iş deneyim belgesi esas alınacaktır.

35.3. (Mülga 29/11/2016-29903 R.G. / 6. md.)

35.4. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda; her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'sı oranında kesin teminat alınır.

40.2. Ancak, ihalenin sınır değerin altında teklif veren isteklilerden biri üzerinde bırakılmasına karar verilmesi halinde ise kesin teminat, yaklaşık maliyetin % 9'u oranında alınır.

40.3. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın, ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir. Bu durumda, sözleşmenin imzalanacağı tarihte ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit edilerek ihale sonucu Kuruma gönderilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir

42.4. Mücbir sebep halleri dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürenin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminatı iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45 - Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

45.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihleri ile gecikme halinde alınacak cezalar,

b) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

c) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,

ç) İş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.

d) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

e) Anlaşmazlıkların çözüm şekli.

45.2. Planlanan ödenek dilimleri

45.2.1. Bu iş için planlanan yıllık ödenek dilimleri aşağıdadır;

Yıllar Ödenek %
2019 100

45.3. Fiyat farkı

45.3.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

Madde 46 - Diğer Hususlar

46.1. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1,2

EK:

 

Sıra No İş Kalemi No Açıklama Birimi Miktarı
1 Antibakteriyel, Takriben 45x55 cm Yarım Ayaklı Tk, LAVABOLAR (TS 605) adet 7
2 Takriben 45x55 cm Yarım Ayaklı Tk, LAVABOLAR (TS 605) adet 1
3 Birinci sınıf (Batarya TS EN 200 veyaTS EN 817'ye uygun, sifon TS-EN 274-1-2-3), Gömme tip bataryalı (Lavabo üzerine monte edilir tip ve pirinç ten kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları dahil) pirinçten kumandalı sifonlu, LAVABO TESİSATI takım 89
4 Takriben 40x50 cm, Kristal cam, AYNALAR (TS 5229 EN#1036) adet 7
5 Takriben 50x10 cm Ekstra sınıf, Fayans camlaşmış çini (dubelle monte edilecek), ETAJERLER adet 6
6 Alaturka hela taşı (Sırlı seramikten ekstra sınıf), pik sifonlu 50x60 cm adet 1
7 Antibakteriyel, Çanak ve sifonu pikten takriben 50x60 cm Ekstra Sınıf, Fayans camlaşmış çini, ALATURKA HELA TAŞLARI (TS.799) adet 6
8 Antibakteriyel Duvara asma tip, (gömme rezervuarlı) Takriben 60x35cm (Ekstra kalite) adet 20
9 Çapı 500 mm buhar kürlü (muflu) betonarme boru metre 7,5
10 Bataryalı pirinç sifonlu (Sifon TS-EN 274-1-2-3) (Birinci sınıf), İki gözlü eviye tesisatı, EVİYE TESİSATI adet 37
11 Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya (TS EN 200) Birinci kalite, Banyo tesisatı (TS EN 200) takım 69
12 Musluk rozeti, ara-taharet, kısa, uzun musluklar ile kullanılmak üzere, Musluk Rozetleri ve Uzatma Parçaları adet 108
13 Tek kumandalı, tek gövde eviye bataryası, Eviye Bataryaları adet 37
14 1/2" Kromajlı Çamaşır Musluğu, klasik salmastralı, musluk rozeti dahil, Musluklar (TS EN 200'e uygun) adet 107
15 Plastik lavabo ve eviye sifonu (TS-EN 274-1-2-3'deki ölçülere uygun 80°C sıcaklığa dayanıklı 6 cm koku fermetürlü) adet 122
16 Takriben 16x16 cm, Fayans sabunluk (Kollu) adet 87
17 Kağıtlık (fayans), 16x16 cm adet 86
18 Hortum Çapı DN 25 Hortum Uzunluğu 25 m, Tüplü Model Yangın Dolapları, TS. EN 671-1 NORMLARINDA adet 16
19 İtfaiye Bağlantı Ağzı adet 12
20 6 kg ABC Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler (TS 9893 EN 12416-1,2) adet 2
21 20 Ø mm (3/4") vidalı Soğuk su sayaçları, Soğuk su sayaçları: İşyerinde temini ve yerine montajı adet 38
22 25 Ø mm (1") vidalı Soğuk su sayaçları, Soğuk su sayaçları: İşyerinde temini ve yerine montajı adet 2
23 50 Ø mm Flanşlı Soğuk su sayaçları, Soğuk su sayaçları: İşyerinde temini ve yerine montajı adet 4
24 12,5 m³ Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu adet 1
25 Debi-m³/h: 0-10 Basınç-mSS: 30-60, İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor adet 2
26 Debi-m³/h: 0-10 Basınç-mSS: 30-60, İki Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor adet 1
27 2 Kazanlı, Debisi-m³: 1 m³/reg: 8 F.Sertliği/reg: 240.000,Su yumuşatma cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) adet 1
28 100 Ø mm, Havalandırma boru ve şapkası PVC'den adet 18
29 Çapı 200 mm (SN 8) PE100 KORUGE KANALİZASYON BORULARININ DÖŞENMESİ metre 115
30 SPREY TİP POP-UP SPRİNG, OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ PARÇALARI adet 225
31 Selenoid vana, anma çapı 25 mm adet 32
32 Ø=100 mm 120 °C bölüntülü, TERMOMETRE adet 3
33 Termometre (azami-asgari) adet 3
34 Panel radyatör, (Tip 22) 600 metre 311
35 Eksenler arası mesafe (mm): 400-500 Yükseklik (mm): 1.250, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler adet 32
36 Anma debisi: 2,5 m³/h, DN 20-25, Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin adet 37
37 15 Ø mm (1/2"), Köşe tipi radyatör musluğu (TS 579)
adet 374
38 15 Ø mm (1/2"), Köşe tipi termostatlı radyatör muslukları (TS EN 215-1) adet 264
39 219/5,9 Ø mm dikişli borulu, Kollektör borusu, patent çekme çelik borudan metre 10
40 Ağız çapı 200 Ø mm, Kollektör ağızlıkları adet 14
41 5 Litre, Silindirik Havalandırma deposu adet 1
42 10 atmosfer İşletme Basıncında: 750 litre, Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu adet 2
43 12 atmosfer İşletme Basıncında: 100 litre, Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu adet 1
44 Alçı duvar levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile) metrekare 366,68
45 Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli agraflı asma tavan yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile) metrekare 40
46 Fiberglas donatılı okside veya modifiye bitümden üretilmiş ve üzerigranüle malzeme ile kaplanmış(asphalt shıngle) malzeme ile çatı örtüsü yapılması metrekare 19,43
47 Fiberglas donatılı okside veya modifiye bitümden üretilmiş ve üzeri granüle malzeme ile kaplanmış(asphalt shıngle) malzeme ile mahya yapılması metre 18,3
48 Dikişli siyah boru 2 1/2"
[%30,00 Boru Montaj Bedeli Dahil]
metre 120
49 Dikişli siyah boru (3")
[%30,00 Boru Montaj Bedeli Dahil]
metre 12
50 Dikişli siyah boru (4")
[%30,00 Boru Montaj Bedeli Dahil]
metre 60
51 Dikişli siyah boru (44,5/2.5, 2.6 kg/m)
[%30,00 Boru Montaj Bedeli Dahil]
metre 6
52 Dikişli galvanizli boru (1")
[%30,00 Boru Montaj Bedeli Dahil]
metre 12
53 Dikişli galvanizli boru (2")
[%30,00 Boru Montaj Bedeli Dahil]
metre 52
54 Dikişli galvanizli boru (2 1/2")
[%30,00 Boru Montaj Bedeli Dahil]
metre 9
55 Dikişli galvanizli boru (4")
[%30,00 Boru Montaj Bedeli Dahil]
metre 42
56 Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu, çap: 25 mm, 10 atü)
[%25,00 Boru Montaj Bedeli Dahil]
metre 652
57 Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et kalınlığı 3 mm)
[%35,00 Boru Montaj Bedeli Dahil]
metre 947
58 Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm)
[%35,00 Boru Montaj Bedeli Dahil]
metre 313
59 Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 160-150 mm, et kalınlığı 3,2 mm)
[%35,00 Boru Montaj Bedeli Dahil]
metre 21
60 Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 200 mm, et k. 3,9 mm)
[%35,00 Boru Montaj Bedeli Dahil]
metre 21
61 PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen boru (dış çap: 20 mm, 10 atü) (Bina dışı toprağa, %10)
[%10,00 Boru Montaj Bedeli Dahil]
metre 110
62 PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen boru (dış çap: 32 mm, 10 atü) (Bina dışı toprağa, %10)
[%10,00 Boru Montaj Bedeli Dahil]
metre 165
63 PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen boru (dış çap: 40 mm, 10 atü) (Bina dışı toprağa, %10)
[%10,00 Boru Montaj Bedeli Dahil]
metre 115
64 PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen boru (dış çap: 50 mm, 10 atü) (Bina dışı toprağa, %10)
[%10,00 Boru Montaj Bedeli Dahil]
metre 75
65 4 çıkışlı, Mini küresel vanalı 1" kollektör adet 1
66 5 çıkışlı, Mini küresel vanalı 1" kollektör adet 1
67 6 çıkışlı, Mini küresel vanalı 1" kollektör adet 5
68 8 çıkışlı, Mini küresel vanalı 1" kollektör adet 32
69 9 çıkışlı, Mini küresel vanalı 1" kollektör adet 2
70 11 çıkışlı, Mini küresel vanalı 1" kollektör adet 1
71 65 Ø mm, Sürgülü vana: Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 adet 8
72 15 Ø mm (1/2"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) adet 12
73 20 Ø mm (3/4"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) adet 37
74 32 Ø mm (1 1/4"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) adet 2
75 50 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) adet 17
76 65 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) adet 4
77 80 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) adet 1
78 100 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) adet 13
79 DN 25 (1#) Vidalı, Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı adet 36
80 Debi m³/h (36-50) basınç mSS (5#10), Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası: Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları adet 2
81 100 Ø mm Flanşlı, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kızgın su için, gövdesi pik döküm Ø=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı adet 3
82 Pislik tutucu, pik döküm, vidalı veya flanşlı (çap: 20 mm) adet 32
83 Pislik tutucu, pik döküm, vidalı veya flanşlı (çap: 25 mm) adet 37
84 Otomatik hava atma cihazı, buhar için, flanşlı (çap: 15 mm) adet 13
85 65 Ø mm, Döküm gövdeli, flanşlı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Sıcak ve soğuk su için) (TS EN 1074-3) adet 3
86 100 Ø mm, Döküm gövdeli, flanşlı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Sıcak ve soğuk su için) (TS EN 1074-3) adet 2
87 25 Ø mm (1"), Emniyet ventili, Pirinç, yaylı tip, vidalı, PN 16 adet 2
88 60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması metrekare 653,24
89 30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması metrekare 403,65
90 Çelik donatılı polimer esaslı kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması (kapak net açıklığı minumum 600 mm) adet 3
91 (3") 89 Ø mm 30 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) metre 15
92 (3") 89 Ø mm 60 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) metre 6
93 (4") 114 Ø mm 30 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) metre 60
94 Debisi m³/h: 2,0-6,0 Basıncı mSS (3,0 -6,0), Dalgıç Tip Drenaj Pompası adet 2
95 12 No.lu çinko levhadan sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı fenerleri dipleri yapılması ve yerine konulması metre 96,03
96 Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti metre 12,4
97 Ø 100 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tesbiti metre 45
98 Kireçli kaba sıva ve üzerine alçı sıva yapılması (sönmüş kireç torbalı) metre 298,42
99 İnce sıva, alçı sıvalı vb. yüzeyler üzerine 3 mm kalınlığında saten alçı kaplama yapılması metrekare 9.553,7
100 Duvar yüzeylerine 500 kg çimento dozlu şap yapılması metrekare 27,96
101 İki konumlu elektronik sıcak su kontrol paneli adet 1
102 500V, 4x25c mm² NYM Kablo (beton kanala, direğe, duvara) metre 40
103 Üç yollu PN-10 flanşlı otomatik vana gövdesi 100 mm adet 1
104 İç Çapı 65 mm, ÇELİK BORULAR İÇİN St 44 ÇELİK FLANŞ PARÇASI adet 18
105 İç Çapı 80 mm, ÇELİK BORULAR İÇİN St 44 ÇELİK FLANŞ PARÇASI adet 4
106 İç Çapı 100 mm, ÇELİK BORULAR İÇİN St 44 ÇELİK FLANŞ PARÇASI adet 26
107 25 Ø mm, PN 25, Fark Basınç Tahliye Vana Gövdesi, Paslanmaz Çelik Körük ile Basınç Dengeli, Flanşlı, Sfero Döküm; adet 7
108 50 Ø mm, PN 25, Fark Basınç Tahliye Vana Gövdesi, Paslanmaz Çelik Körük ile Basınç Dengeli, Flanşlı, Sfero Döküm; adet 2
109 Önden kapaklı pano, Özel sac panolar (TS 3367 EN 60439-1) Not:"Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir adet 2
110 0,30-0,40 m²'ye kadar (0,40 m² dahil), Sıva üstü sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir adet 9
111 0,40-0,50 m²'ye kadar (0,50 m² dahil), Gömme tip sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir adet 16
112 8 Otomatik sigortalık, Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar adet 7
113 16 Otomatik sigortalık, Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar adet 9
114 24 Otomatik sigortalık, Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar adet 5
115 3x40 A'e kadar, Kademeli tip pako şalterler adet 2
116 Termik Magnetik Şalter-tablo arkası-3x63 A'e kadar adet 7
117 Termik Magnetik Şalter-tablo arkası-3x100 A'e kadar adet 8
118 Termik Magnetik Şalter-tablo arkası-3x200 A'e kadar adet 3
119 Termik Magnetik Şalter-tablo arkası-3x500 A'e kadar, Icu: 35 kA adet 1
120 3x10 A'e kadar, Kuru tip termik koruyuculu kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1) adet 24
121 2x25 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1) adet 10
122 4x25 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) adet 7
123 4x40 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) adet 13
124 4x63 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) adet 1
125 4x125 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) adet 2
126 3x80 A'den 3x250 A'e kadar (Trifaze) 30-500 mA, Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi adet 1
127 3x300 A'den 3x1.250 A'e kadar (Trifaze) 30-500 mA, Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi adet 1
128 B sınıfı, 230 V AC, 100 kA (I imp, 10/350µs), üç faz, nötr-toprak, ilave kontak çıkışlı, Pano tipi aşırı gerilim koruyucuları (Alçak Gerilim Parafudrları) adet 2
129 400 V'a kadar, Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları (30 kVAr'a kadar) kVar 24
130 16 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) adet 165
131 25 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) adet 40
132 Üç fazlı 16 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) adet 10
133 Üç fazlı 25 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) adet 29
134 Üç fazlı 40 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) adet 49
135 Bir fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) adet 6
136 Bir fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (10 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) adet 43
137 0 -500 V'a kadar, Voltmetreler (TS 5590 EN 60051 -2) adet 1
138 5 ve daha fazla pozisyonlu, Voltmetre Komütatörleri (TS 4915 EN 60669-1) adet 1
139 100-2.000 A'e kadar, Ampermetreler (TS 5590 EN 60051 -2) adet 1
140 100-500/5 A, Ölçü Akım Trafosu (1 kV 5-10 VA, Sn: 0,5-1) (TS-620 EN 60044-1) Baralı veya barasız tipte, kullanılacak ölçü aletleri ile aynı nitelikte, gücü 5-10 VA, sınıf: 0,5-1, ölçü akım trafosu temin ve montajı adet 9
141 250 V'a kadar, İŞARET LAMBALARI adet 3
142 Topraklama hattı-4 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Peşel, bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil metre 15
143 Topraklama hattı-6 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Peşel, bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil metre 290
144 Topraklama hattı-16 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Peşel, bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil metre 60
145 Topraklama hattı-25 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Peşel, bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil metre 170
146 3x2,5 mm² P.18, Peşel, Bergman veya PVC boru içindeTS 9756 HD 21.1 S2, TS 9757 HD 21.2 S2, TS 9758 HD 21.3.S3, TS 9759 HD 21.4 S2, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.7 S2, TS HD 21.8 S1, TS HD 21.13 S1'e uygun, NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besle metre 60
147 2x6 mm², TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1'e uygun kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi NVV (NYM) metre 40
148 3x2,5 mm², TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1'e uygun kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi NVV (NYM) metre 50
149 4x6 mm², TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1'e uygun kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi NVV (NYM) metre 120
150 2x6 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) metre 150
151 1x6 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) metre 40
152 3x95 sç/50 sç mm², TS 1178 IEC 60502'ye uygun alüminyum iletkenli 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YAVV (NAYY) metre 220
153 Normal sorti, Aydınlatma sortisi adet 32
154 Komütatör sorti, Aydınlatma sortisi adet 33
155 Vaevien sorti, Aydınlatma sortisi adet 2
156 Paralel sorti, Aydınlatma sortisi adet 231
157 Güvenlik hattı priz sortisi, Priz sortisi adet 89
158 360º Tavan Tipi Sıva Üstü Hareket sensörü: (Ölçü: Adet, ; İhzarat: %60) adet 134
159 T1-2x20 W'lık Armatür, FLÖRESAN ARMATÜRLER (TS 8697 EN 60598-1-TS EN 60598-1-2) (**) adet 12
160 T1-2x40 W'lık Armatür, FLÖRESAN ARMATÜRLER (TS 8697 EN 60598-1-TS EN 60598-1-2) (**) adet 20
161 U-2x40 W'lık Armatür, FLÖRESAN ARMATÜRLER (TS 8697 EN 60598-1-TS EN 60598-1-2) (**) adet 48
162 ATY4-4x18 W (Mat veya şeffaf prizmatik pleksiglaslı, DEKORATİF AMAÇLI ASMA TAVAN ARMATÜRLERİ (Taş Yünü ve Alçı Asma tavan İçin) (Gömme ve sıva üstü) adet 214
163 6 kVA, en az 10 dakika akü besleme süreli, Bir faz giriş bir faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı adet 1
164 C tipi armatür opal cam globunun işyerinde temini ve mon. adet 3
165 E tipi armatür opal cam globunun işyerinde temini ve mon. adet 11
166 11 W, 600 Lümen, KOMPAKT FLÖRESAN AMPULLER (Enerji Tasarruflu Ampuller) adet 96
167 2 kutuplu (1NA+1NK kontak), Ø=60 mm mantar kafalı, Acil Durdurma (Acil Stop) Butonu adet 2
168 Kablo Tava Sistemleri kilogram 250
169 2x6 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) metre 10
170 2x2.5 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) metre 12
171 3x2.5 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) metre 325
172 3x1.5 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) metre 518
173 4x6 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) metre 63
174 3x25rm/16rm, Aleve dayanıklı N2XHFE 180 0,6/1 kV kablolar (Kablo Fiyatı) metre 20
175 4x4re, Aleve dayanıklı N2XHFE 180 0,6/1 kV kablolar (Kablo Fiyatı) metre 15
176 Kapı otomatiği sortisi adet 1
177 Telefon tesisatı sortisi adet 15
178 Konvansiyonel optik duman dedektörü ve montajı adet 80
179 1 Çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 120 adres kapasiteli adet 1
180 Akıllı analog adresli patlayıcı gaz dedektörü; 24 V. DC adet 33
181 Sürekli yanan, sıva üstü tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (floresan lambalı) adet 24
182 26 W 2 uçlu floresan lambalar için, 1 saat süreli, Acil Durum Aydınlatma Kitleri adet 9
183 Alarm klaksonu ve montajı-normal tip adet 12
184 Televizyon sortisi, ANTEN TESİSATI adet 15
185 14 Elemanlı Anten, Televizyon anteni adet 2
186 Anten kazancı 21-40 db. olan santral, Televizyon kollektif anten santralı adet 2
187 2x2x0.8+0.8 mm², JH(St) H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (VDE 0815) metre 50
188 2x0.50 mm², LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları, LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları (Ölçü: m) (VDE 0812) metre 352
189 RG 6/U-6 75, Koaksiyal Kablolar, TSEK Belgeli metre 40
190 1/6 11,0, Splitters (Bölücü) adet 32
191 Utp Cat6H HALOJEN FREE 4x2x23 AWG, BAKIR DATA KABLOLARI metre 100
192 36 kVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü), Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1.500 devir/dakika adet 1
193 50 mm² som bakır, Bina ihata iletkeni tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) metre 62
194 Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip) adet 124
195 Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı) adet 124
196 Menteşenin yerine takılması adet 372
197 Menteşenin yerine takılması adet 125
198 İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 180 cm'e kadar, 3 kavramalı adet 58
199 1X13 W ASMA TAVAN SPOT ARMATÜR adet 72
200 Refüşlerde, Bordürle Çevrili Refüjlerde, Eşanjörlerde ve Düz Sahalarda bitkisel toprak tabakası teşkili (ocak veya depo) metreküp 274,85
201 Yağmur Oluğu Yapılması ve Yerine Konulması (30x12) (4 cm Oval Derinlikte) metre 100
202 Beton Yüzeylerde Aderans Sağlamak İçin Astar Yapılması metrekare 108,89
203 3 cm Kalınlığında Mermer Plaka İle Oval Hilton Lavabo ve Tezgah Yapılması metrekare 33,33
204 Bazalt Plaklarla 4 cm. Kalınlığında Döşeme Kaplaması Yapılması metrekare 133,81
205 Bazalt Bordür Yapılması (10*25*50 ) metre 91,08
206 Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu ve Küpestesi Yapılması kilogram 10.409,48
207 ÖZEL.AE.04 IP güvenlik konsolu adet 1
208 ÖZEL.ASANSÖR.01 Asansör kalan imalatlarının yapılması. (10 duraklı a blok ) adet 2
209 ÖZEL.ASANSÖR.02 Asansör kalan imalatlarının yapılması. ( 2 duraklı b blok ) adet 2
210 ÖZEL.CCTV.01 Güvenlik kamerası adet 4
211 ÖZEL.CCTV.02 Dijital kayıt cihazı - 16 kanallı adet 1
212 ÖZEL.CCTV.03 22 inç TTF - LCD güvenlik monitörü adet 1
213 ÖZEL.CCTV.04 Harici harddisk - 2 TB adet 1
214 ÖZEL.İNŞ.01 Pvc süpürgelik imalatının ve montajının yapılması metre 715,2
215 ÖZEL.İNŞ.02 Çelik kapı imalatının ve montajının yapılması adet 31
216 ÖZEL.İNŞ.03 Panik barlı yangın kapısı imalatının ve montajının yapılması adet 36
217 ÖZEL.İNŞ.04 Lake boyalı sürgülü lamine kapı imalatının ve montajının yapılması adet 32
218 ÖZEL.İNŞ.05 Lake boyalı camlı lamine kapı imalatının ve montajının yapılması adet 186
219 ÖZEL.İNŞ.06 Lake boyalı camsız lamine kapı imalatının ve montajının adet 93
220 ÖZEL.İNŞ.07 Lake boyalı çift kanat camlı salon lamine kapı imalatının ve montajının yapılması adet 31
221 ÖZEL.İNŞ.08 Akrilik gloss max dolap imalatlarının ve montajının yapılması metrekare 671,7
222 ÖZEL.İNŞ.10 Ahşap posta kutusu imalatının ve montajının yapılması adet 32
223 ÖZEL.İNŞ.11 Ahşap emprenyeli kamelya imalatının ve montajının yapılması adet 2
224 ÖZEL.İNŞ.12 Oturma bankı imalatının ve montajının yapılması adet 5
225 ÖZEL.İNŞ.13 Oya ağacının dikilmesi (12 - 14 cm çapında) adet 50
226 ÖZEL.İNŞ.14 Himalaya sedirinin dikilmesi (200 - 250 cm boyunda) adet 50
227 ÖZEL.İNŞ.15 Çim (YBP. 3 lü karışım 10 cm) metrekare 1.374,27
228 ÖZEL.İNŞ.16 Çocuk oyun grubu imalatının ve montajının yapılması adet 1
229 ÖZEL.İNŞ.18 Dış cephe sövesinin yapılması metrekare 57,66
230 ÖZEL.İNŞ.19 Temperli cam duşakabin imalatının ve montajının yapılması (renkli mermer üstü) (banyo) adet 32
231 ÖZEL.İNŞ.21 Çöp bacası imalatının ve montajının yapılması (kapak, böceklik, temizleme, yıkama, ilaçlama, havalandırma sistemleri dahil) adet 1
232 ÖZEL.İNŞ.23 Dekoratif duvar kâğıdı kaplamasının yapılması metrekare 1.120,56
233 ÖZEL.İNŞ.24 Çöp kutusu imalatının ve montajının yapılması adet 5
234 ÖZEL.MAK.01 Doğalgaz kolon tesisatı (300 mbar) (projelendirma dahil) adet 36
235 ÖZEL.MAK.02 Doğalgaz kolon tesisatı (21 mbar) (projelendirme dahil) adet 2
236 ÖZEL.MAK.03 Doğalgaz iç tesisatı (21 mbar) (ocak+şofben) adet 40
237 ÖZEL.MAK.04 Doğalgaz kazan dairesi tesisatı (projelendirme dahil) adet 1
238 ÖZEL.MAK.05 1 inç rakorlu temokupl vana adet 38
239 ÖZEL.MAK.06 1 inç rakorlu vana adet 46
240 ÖZEL.MAK.07 Mobil boru köşe bağlantı dirseği adet 636
241 ÖZEL.POZ.01 BALKON SERAMİK DÖŞEME KAPLAMA (15X60) MALZEME + İŞÇİLİK metrekare 457,6
242 ÖZEL.POZ.02 ALÜMİNYUM Z PROFİL PARKE GEÇİŞ ÇITASI metre 160
243 ÖZEL.POZ.03 MUTFAK DOLABI YAPILMASI metretül 352,16
244 ÖZEL.POZ.04 GRANİT MUTFAK TEZGAHI SİYAH metretül 164
245 ÖZEL.POZ.05 ALM KASALI DESENLİ REFLEKTE CAM KAPI YAPILMASI 90/210 adet 32
246 ÖZEL.POZ.06 C TİPİ OPAL CAM GLOBUNUN TEMİNİ VE MONTAJI adet 145
247 ÖZEL.POZ.07 B1 TİPİ TAVAN ARMATÜRÜ adet 64
248 ÖZEL.POZ.08 J1 ASMA TAVAN ARMATÜRÜ adet 224
249 ÖZEL.POZ.09 E TİPİ ARMATÜR OPAL CAM GLOBUNUN TEMİNİ VE MONTAJI adet 37
250 ÖZEL.POZ.10 AKILLI EV SİSTEMİ (KNX) adet 32
251 ÖZEL.POZ.11 TEKLİ PRİZ KAPAĞI adet 843
252 ÖZEL.POZ.12 TEKLİ ANAHTAR KAPAĞI adet 440
253 ÖZEL.POZ.13 ÜÇLÜ GRUP PRİZ, TELEFON, TELEVİZYON KAPAĞI adet 224
254 ÖZEL.TV.01 120 cm ofset çanak adet 2
255 ÖZEL.TV.02 9/32 multiswitch adet 1
256 ÖZEL.TV.03 9/20 multiswitch adet 2
257 ÖZEL.TV.04 Quadro Lnb adet 2
258 MİNERAL DOLGULU KOMPOZİT ALÜMİNYUM LEVHALAR İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI (Isı yalıtımsız) metrekare 134,13
259 İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması (her çeşit demirlerden merdiven, balkon, köprü korkulukları çeşitli parmaklıklar, kaplamalar, bölmeler ve benzeri) kilogram 3.987,23
260 Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (Derin kazı) metreküp 202,09
261 Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (Derin kazı) metreküp 151,57
262 Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması (Derin kazı) metreküp 151,57
263 Kum temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması metreküp 3.166,32
264 Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması metreküp 175,34
265 Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması metreküp 87,19
266 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dâhil) metreküp 35,27
267 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dâhil) metreküp 44,1
268 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dâhil) metreküp 62,1
269 Ocak taşı ile kuru duvar inşaat yapılması metreküp 128,63
270 Ocak taşı ile blokaj yapılması metreküp 97,14
271 85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190x85x190 mm) ile duvar yapılması metrekare 161,88
272 20 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) metrekare 51,95
273 5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) metrekare 51,95
274 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-20 C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması metrekare 10
275 Ø 200 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine dösenmesi metre 307,6
276 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması metrekare 725,11
277 250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi metrekare 107,27
278 5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması metrekare 57,96
279 4 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda vb.) ısı yalıtımı yapılması metrekare 42,51
280 Çatı arasına döşeme üzerine, 6 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi metrekare 80,48
281 Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bilesenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması metrekare 868,32
282 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması metrekare 362,98
283 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) metreküp 330,27
284 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) metrekare 4.489,82
285 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) metreküp 2.064,85
286 Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı) metrekare 25
287 Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC3 Sınıf 23-31) (süpürgelik dahil) metrekare 2.759
288 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² (3,000 kg/m² dahil) ton 0,126
289 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması ton 0,3
290 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması ton 0,15
291 Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması kilogram 1.602,84
292 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması kilogram 10.868,15
293 Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m a kilogram 22.202,45
294 Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması kilogram 2.839,8
295 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması metrekare 1.037,49
296 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe) metrekare 17.862,03
297 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) metrekare 1.959,08
298 Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 3 mm kalınlıkta silikon katkılı akrilik esaslı renkli kaplama yapılması metrekare 50,42
299 (42,5x42,5 cm) veya (45x45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 392,3
300 30x60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 180,45
301 60x60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 2.225,29
302 Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı ? 1100 cm² ebatlarda, honlu veya cilalı) metrekare 655,06
303 Doğal büyük parke taşı (BPT) ile döşeme kaplaması yapılması (yol, meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde) (120-130 mm boyutlarında, granit, bazalt, diyorit, diyabaz, melafir, gabro, grovak ve benzeri taşlar ile) metrekare 1,44
304 Doğal küçük parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (yol, meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde) (80-100 mm boyutlarında, granit, bazalt, diyorit, diyabaz, melafir, gabro, grovak ve benzeri taşlar ile) metrekare 1.699,06
305 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)) metrekare 285,045
306 Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı) metre 76,8
307 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) metrekare 6,93
308 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) metrekare 6,93
309 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) metrekare 21,79
310 2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile söve yapılması (2cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) metrekare 75,09
311 4 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (4cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) metrekare 30
312 2 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) metrekare 76,88
313 Açık renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı) metre 48
314 Her renk, boyut, şekil ve desende fileli (file üzerine dizilmiş) seramik mozaikler (sırlı/sırsız porselen) ile duvar ve cephe kaplaması yapılması metrekare 129,84
315 Taş duvar yüzeylerine gömme oluklu derz yapılması metrekare 308,24
316 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) metrekare 107,71
317 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) metrekare 40
318 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması metrekare 21,6
319 Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması (normal çimentolu) metrekare 93,84
320 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması metrekare 15,78
321 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması metrekare 774,32
Okas Kodu Okas Açıklaması
452100001 BI. ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri

< GERİ DÖN