Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2019/350644

İhale No: 2019/350644
İhale Adı 10000 Adet 2,5 Lb M5a1 Tahrip Kalıbı Satın Alınacaktır
 • İhale No 2019/350644
 • Şehir Ankara
 • İhale Tarihi 27.08.2019 14:00
 • Eklenme Tarihi 24.07.2019 02:35
 • Telefon 3122961130
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam İstisna
 • Usül 4734 / 3
 • İhale Yeri İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ ALIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DEGOL CAD. 06330 ANADOLU MEYDANI/ANKARA
 • İşin Yeri MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü-Kırıkkale/ TÜRKİYE
 • Kurum Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı
 • Üst İdare Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
 • En Üst İdare Kitler
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı 10000 Adet 2,5 Lb M5a1 Tahrip Kalıbı Satın Alınacaktır
TAHRİP KALIBI SATIN ALINACAKTIR
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt Numarası:2019/350644
İşin Adı : 10000 Adet 2,5 Lb M5a1 Tahrip Kalıbı Satın Alınacaktır
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi:MKE KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ ALIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DEGOL CAD. 06330 ANADOLU MEYDANI/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3122961130 - 3122961691
c) Elektronik posta adresi:mkekikm@mkek.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:www.mkek.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:10.000 Adet 2.5 LB. M5A1 TAHRİP KALIBI SATIN ALINACAKTIR. 23.05.2018 Rev. tarihli, MH-ŞRT-P0006 no.lu Teknik Şartname ve aşağıda belirtilen Teknik Resimler muhteviyatı: G003313 / 8833395 no.lu Tamatım Komplesi, G003316 / 8833396 no.lu Şarj Bloku, G003315 / 8833397 no.lu Dip Kapak, G003314 / 8833398 no.lu Gövde Kısmi Komplesi )
b) Teslim [yeri / yerleri] :MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü-Kırıkkale/ TÜRKİYE
c) Teslim [tarihi / tarihleri]:Malzeme sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip 9 (Dokuz) Ay içinde tek partide teslim edilecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer:İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ ALIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DEGOL CAD. 06330 ANADOLU MEYDANI/ANKARA
b) Tarihi ve saati:27.08.2019 - 14:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

a) İdari Şartnamemizin 8. maddesinde sayılanlar doğrudan ve dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.
b) İstekliler teklifleri ile birlikte İdari Şartnamemizin 6. maddesinde belirtilen belgeleri verecektir. 
Teklif Mektubu ve Geçici Teminat dışındaki diğer belgelerin noksan olması veya bu belgelerde önemsiz bilgi noksanlığı bulunması hâlinde, idarece belirlenen süre içerisinde isteklilerden, noksan belge ve/veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede noksan belge ve/veya bilgileri tamamlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve varsa geçici teminatları irat kaydedilir.
c) İdari Şartnamemizin  21.1.3 ve 29.2.2 maddelerinde belirtildiği üzere; teklif zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi ya da İhale Kayıt Numarası (İKN) yazılacak, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. Bu hususlara uygun olmayan zarflar, bir tutanak ile belirlenip değerlendirmeye alınmayarak zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekilip ve ihale işlem dosyasına konulmasından sonra aslı istekliye iade edilir.
 
5- Diğer Şartlar:
a) Teslim Edileceği Yer:
-Yabancı istekliler tekliflerini Incoterms 2010’a göre, FOB-STOWED (..………Deniz limanı), CFR (Derince Limanı), DAP (MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü - Kırıkkale)  teslim esasına göre vereceklerdir.
-Yerli istekliler tekliflerini MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü-Kırıkkale/ TÜRKİYE teslim esasına göre vereceklerdir.
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yerler: 
- İhale döküman bedeli, MKE Gn.Md. Mali İşler Dai.Bşk. B Blok 2. kat Merkez Muh.Md. Veznesine saat 16.30’a kadar yatırılacak olup, alınacak makbuz karşılığında ihale dökümanı MKE Gn.Md..İkmal Dairesi Başkanlığı 4. Kat 404  no.lu odadan alınacaktır.
- MKE Kurumu Pazarlama Şube Müdürlüğü, Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, No.44, Taksim /  İSTANBUL 
- -  İhale dokümanı satış bedeli: 50,00 TL (KDV Dahil)
- Yurt dışı firmalara veya yabancı elçilik, konsolosluk ve ataşeliklere ve yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen ihale dokümanı için bedel talep edilmemektedir.
c) Tekliflerin İhale saatine kadar nereye verileceği:
- Teklifler 27/08/2019 tarih, saat 14.00’e kadar MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı Haberleşme Servisi 4.kat 412 no.lu odaya verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta, özel kargo ve benzeri vasıtalarla da MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı Haberleşme Servisi 4.kat 412 no.lu oda 06560 Anadolu Meydanı-Ankara adresine gönderilebilir. İhale saatine  kadar  idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
d) Yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
e) İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. Geçici teminat tutarı; teklif edilen teslim şekillerinden en yüksek bedelli teklifi  karşılayacak şekilde verilecektir.  
 f) İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %10 oranında Kesin Teminat alınacaktır.
g) Teklifler ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü geçerli olacaktır.
h) İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
ı)  Söz konusu ihale Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Kurumumuzca çıkarılan Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

< GERİ DÖN