Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 9998/306738

İhale No: 9998/306738
İhale Adı Gemlik Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünden Taşınırmal Satış İlanı
 • İhale No 9998/306738
 • Şehir Bursa
 • İhale Tarihi 11.09.2019 09:00
 • Eklenme Tarihi 29.08.2019 12:32
 • Telefon
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 2886 / 45
 • Usül Diğer
 • İhale Yeri Gemlik Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünden
 • İşin Yeri Gemlik Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünden
 • Kurum Bursa Defterdarlığı Ertuğrulgazi ve Uludağ Milli Emlak Müdürlükleri
 • Üst İdare
 • En Üst İdare
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı Gemlik Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünden Taşınırmal Satış İlanı

T.C.

GEMLİK KAYMAKAMLIĞI

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SATIŞ İLANI


SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRLAR, MOTORSİKLETLER VE TAŞITLAR

SIRA

DOSYA NO 

PLAKA

CİNSİ/ MARKASI/ MODELİ

TAŞITIN DURUMU

BULUNDUĞU OTOPARK

TAHMİNİ 

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE 

TARİHİ / SAATİ

1

16050500019

Marka ve modeli olmayan  ATV taşıtı

Ekonomik Ömrünü Doldurmuş 

Marmara Otopark

800,00

200,00

11.09.2019

09;00

211

16050500020

77EP601

Otomobil/Tofaş Fiat 131 Şahin/1991 Model

Ekonomik Ömrünü Doldurmuş

Amca Otopark

5.000,00

1.500,00

11.09.2019

09;15


1-)Yukarıdaki 1’inci ve 2’nci sırasındaki taşıtların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile,  hizalarında belirtilen tarih ve saatte Gemlik Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünde oluşturulacak ihale komisyonunca Milli Emlak Müdürü makam odasında yapılacaktır.

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihalesine katılmak istedikleri ihalelerin yukarıda belirtilen ihale saatine kadar;

-Geçici teminatı yatırmış olmaları ve ihale saatinde İhale Komisyonuna teslim etmeleri;

-Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler: 1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 3) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, (geçici teminat mektuplarının şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27’nci maddesi bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması, (bir örneği http://www.milliemlak.gov.tr adresinde görülebilir.)

-Tebligat için Türkiye’de yazılı adres göstermeleri veya yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi ibraz etmeleri,

-Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini ibraz etmeleri, Tüzel kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerekmektedir.

3) Satışı yapılacak Taşıtların satış bedeli üzerinden ayrıca KDV tahsil edilecek olup, satış ve tescil işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç vb. yükümlülükler alıcıya aittir

4) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Gemlik Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhalesi başlamış, ancak diğer ihale saatine kadar mevcut ihale sonuçlanmamış olsa bile, yapılan ihalenin bitimine müteakip sıradaki ihaleye başlanacaktır İstenilen evrakların yukarıda belirtilen saate kadar İdareye verilmemesi halinde ihalenin başlamasına veya katılınmasına itiraz edilemez.

5) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6) İhale ilanları veya metni http://www.milliemlak.gov.tr ve http://bursa.csb.gov.tr adreslerinden de görülebilir. Bilgi için Telefon:02245132953. İlan olunur.


< GERİ DÖN