Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2019/486713

İhale No: 2019/486713
İhale Adı Afyon Gar - Kocatepe Üniversitesi Arası II Konvansiyonel Demiryolu Hattı I Etap Altyapı - Üstyapı Projelerinin Hazırlanması
 • İhale No 2019/486713
 • Şehir Afyonkarahisar
 • İhale Tarihi 22.10.2019 14:30
 • Eklenme Tarihi 10.10.2019 02:49
 • Telefon
 • E-Posta
 • Tür Danışmanlık
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Belli İstekliler Arasında
 • İhale Yeri TCDD. 7. Bölge Müdürlüğü Eğitim ve Toplantı Salonu Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR
 • İşin Yeri 7. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında Afyon Gar - Kocatepe Üniversitesi arası (Afyonkarahisar il sınırları içinde) yapılacaktır.
 • Kurum T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(tcdd) 7. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü
 • Üst İdare T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(tcdd)
 • En Üst İdare Kitler
 • İlan Şekli Ön yeterlik henüz yapılmamış
İhale Adı Afyon Gar - Kocatepe Üniversitesi Arası II Konvansiyonel Demiryolu Hattı I Etap Altyapı - Üstyapı Projelerinin Hazırlanması
MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TCDD 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

Afyon Gar - Kocatepe Üniversitesi arası II konvansiyonel demiryolu hattı I etap altyapı-üstyapı projelerinin hazırlanması danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası:2019/486713
1-İdarenin
a) Adresi:Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No:2/1 03030 GAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası:02722137621 - 02722141943
c) Elektronik Posta Adresi:7bolgesatinalmavestokkontrolmudurlugu@tcdd.gov.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı:
Afyon Gar - Kocatepe Üniversitesi arası (Afyonkarahisar il sınırları içinde 7 Km) II. konvansiyonel demiryolu hattı I. etap altyapı-üstyapı projelerinin hazırlanması danışmanlık işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:7. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında Afyon Gar - Kocatepe Üniversitesi arası (Afyonkarahisar il sınırları içinde) yapılacaktır.
c) İşin süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 180 takvim günüdür

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer:TCDD. 7. Bölge Müdürlüğü Eğitim ve Toplantı Salonu Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR
b) Tarihi ve saati:22.10.2019 14:30

4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
135000 tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 320000
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili cironun, 220000 tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.
4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beşyıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan 350000 tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:
Anahtar Teknik Personel
Pozisyon Adet Toplam Tecrübe (Yıl) Benzer Tecrübe (Yıl)
İnşaat Mühendisi 1 10 5
İnşaat, Harita ve Jeoloji Mühendisi 1 8 5

 

b) Teknik Personel:
Teknik Personel
Ünvanı Eleman Sayısı Mesleki Unvanı

Minimum Yeterlik Kriterleri Asgari Mesleki Tecrübe

(Yıl)

Minimum Yeterlik Kriterleri Asgari Benzer İş Tecrübesi

(Yıl)

Çalışma Süresi

(ay)
Proje Müdürü 1 İnşaat Mühendisi 10 5 6
Mühendis 1 İnşaat, Harita ve Jeoloji Mühendisi 8 5 6

 

4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu:

Lisanslı 3D demiryolu güzergah modellemesi ve analizi program sahibi olduğuna dair belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Demiryolu, Metro veya Raylı sistemlerde proje hazırlama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. Kontrollük ve Müşavirlik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilmeyecektir.

5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 7 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar TCDD. 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Başkanlığı- GAR/AFYONKARAHİSAR adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
11. Diğer hususlar:

İhale Adı Afyon Gar - Kocatepe Üniversitesi Arası II Konvansiyonel Demiryolu Hattı I Etap Altyapı - Üstyapı Projelerinin Hazırlanması
Sıra No İş Kalemi No Açıklama Birimi Miktarı
1 A) Poz No: 101 Genel Mühendislik Hizmetlerinin Yapılması İşi kilometre 7
2 B) Poz No: 102 Düz-Dalgalı Arazide Halihazır Harita Üretilmesi kilometre 7
3 C1)JH-66 (Tek Bir Elektrot Dizilimi İçin) Elektrot Sayısı ?60 Serilim 5
4 C1)JH-67 (Tek Bir Elektrot Dizilimi İçin) 61? Elektrot Sayısı ? 100 Serilim 5
5 C1)JH-43 H ? 30m Karşılıklı Atış 20
6 C1)JH-44 H > 30m Karşılıklı Atış 5
7 C1)JH-73 0.5m < Araştırma derinliği < 5m, Anten frekansı ?200 Mhz metre 250
8 C1)JH-74 5m < Araştırma derinliği < 10m, Anten frekansı ?50 Mhz metre 250
9 C1)JH-75 10 < Araştırma derinliği < 50 metre,Anten Frekansı < 50 MH metre 250
10 C2)JH-22 Zeminlerde 0.00 - 30.00 metre arasında sondaj kuyusu açılması metre 550
11 C2)JH-27 0.00 - 30.00 metre arasında örselenmemiş numune alınması adet 50
12 C2)JH-29 0.00 - 30.00 metre arasında yerinde deney(SPT ve örselenmiş numune alınması) adet 370
13 C2)JH-34 0.00 - 30.00 metre arasında Presiyometre deneyi yapılması adet 30
14 C2)JH-23 Zeminlerde 30.01 metreden daha derinde sondaj kuyusu açılması metre 150
15 C2)JH-28 30.01 metreden daha derinde örselenmemiş numune alınması adet 5
16 C2)JH-30 30.01 metreden daha derin yerinde deney (SPT ve Örselenmiş örnek alınması) adet 100
17 C2)JH-35 30.01 metreden daha derinde presiyometre deneyi yapılması adet 15
18 C2)JH-24 Kayalarda 0.00 - 100.00 metre arasında sondaj kuyusu açılması (karotlu) metre 300
19 C2)JH-55 0.00 - 100.00 metre arasında dilatometre deneyi yapılması adet 10
20 C2)JH-20 Toprak, küskü ve yumuşak kayada araştırma veya gözlem çukuru açılması (0.00 - 8.00m arasında) metre 30
21 C2)JH-21 Zemin veya kayanın fiziksel ve mekanik özelliklerini belirlemek için yeterli miktarda numune alımı adet 8
22 C3)z.2.7-2 Boşluk oranı (e) ve porozite (n) ve yoğunluk tayini (n ve s dahil) ISRM - geometrik numunelerde adet 150
23 C3)z.2.2 Karot yüzeylerinin düzeltilmesi adet 150
24 C3)z.2.5 Kayaçlarda su oranı tayini adet 150
25 C3)z.2.9 Kayaçların tek eksenli basma dayanımı tayini (Hazır Karot Numunesinde) (Tek Numune İçin) adet 50
26 C3)z.2.10 Kayaçlarda tek eksenli basma dayanımı, elastisite modülü ve poizon oranı tayini (Hazır Karot Numunesinde ) (Tek Numune İçin) adet 60
27 C3)z.2.15 Hazır karot numunesi üzerinde kayaçların üç eksenli basma dayanımlarının tayini set 10
28 C3)z.2.16 Numune hazırlanarak kayaçların üç eksenli basma dayanımlarının tayini set 10
29 C3)z.2.17 Parça kayadan numune alarak (numune hazırlama dahil) kayaçların üç eksenli basma dayanımlarının tayini set 10
30 C3)z.2.19 Noktasal yükü indeksi tayini set 30
31 C3)z.2.21 İndirek Çekme Dayanımı (Brezilian) Tayini adet 4
32 C3)DSİ 05-324.2 Suda dağılmaya karşı dayanıklılık testi (Slake durabilite) adet 4
33 C4)z.1.4 Su muhtevası ölçümü TS 1900-1 set 600
34 C4)ü.1.6 Attenberg limitleri tayini, likit limit (LL) Plastik limit (PL) ve Plastik indeksi (PI) TS 1900-1, AASHTO T-89, AASHTO T-90 adet 600
35 C4)ü.1.3 İri taneli karışık malzemeler kuru metod (tane büyüklüğü dağılımının tayini) adet 50
36 C4)ü.1.4 İri taneli karışık malzemeler (Yaş metod AASHTO T-27, T-11) (tane büyüklüğü dağılımının tayini) adet 500
37 C4)ü.1.2 İnce daneli malzemeler AASHTO T-27, T-11 (tane büyüklüğü dağılımının tayini) adet 50
38 C4)ü.1.5 Hidrometre (özgül ağırlık dahil) AASHTO-T88 adet 150
39 C4)z.1.8 Doğal birim hacim ağırlığı tayini set 60
40 C4)z.1.9 Kuru birim hacim ağırlık tayini set 60
41 C4)z.1.18 Konsolidasyon (Odemetre) deneyi (Konsolidasyon+serbest şişme miktarı+şişme basıncı) adet 60
42 C4)z.1.21 Örselenmemiş numune üzerinde serbest basınç dayanımının ölçümü set 20
43 C4)z.1.22 Yoğrulmuş numune üzerinde serbest basınç dayanımının ölçümü set 1
44 C4)z.1.23 Konsolidasyonsuz-drenajsız (UU) direkt kesme deneyi set 5
45 C4)z.1.24 Konsolidasyonlu-drenajsız (CU) direkt kesme deneyi set 1
46 C4)z.1.25 Konsolidasyonlu-drenajlı (CD) direkt kesme deneyi set 3
47 C4)z.1.26 Konsolidasyonlu-drenajlı (Rezidüel mukavemet ölçümlü) direkt kesme deneyi set 3
48 C4)z.1.28 Konsolidasyonsuz-Drenajsız (UU) TS 1900 üç eksenli basınç deneyleri set 10
49 C4)z.1.29 Konsolidasyonlu-Drenajsız boşluk suyu basınç ölçümlü izotropik konsolidasyon (CIU) AASHTO T 297 üç eksenli basınç deneyleri set 1
50 C4)z.1.30 Konsolidasyonlu-Drenajlı İzotropik konsolidasyon (CID) AASHTO T 234 üç eksenli basınç deneyleri set 1
51 C4)ü.1.12 Modifiye proktor (ince taneli toprak) AASHTO T-180 toprak ve agregaların kuru birim hacim ağırlık-su içeriği bağlantısının saptanması adet 5
52 C4)ü.1.14 Modifiye proktor (iri taneli toprak - agrega karışımları ) AASHTO T-180 toprak ve agregaların kuru birim hacim ağırlık-su içeriği bağlantısının saptanması adet 5
53 C4)ü.1.20 Yaş CBR (Şişme % si dahil) AASHTO T-193 Kaliforniya Taşıma Oranı Tayini adet 10
54 C5)JH-58 CPTu deneyi yapılması 0,00-30,00 m arasında(qc,fs,u2) adet 4
55 C5)JH-59 SCPTu deneyi yapılması 0,00-30,00 m (qc,fs,u2,Vs,Vp) adet 1
56 C5)JH-60 0 0.00-30.00 metre Arasında SCPTu-CPTu Kuyularında Yayılma (Dissipatin) Testi'nin Yapılması adet 1
57 C5)0.00-50.00 Metre Arasında Kanatlı Kesici (Vane) Deneyi Yapılması adet 20
58 C6)M.1.178 Agregaların tane şekli tayini - yassılık endeksi tayini (1 numune) adet 20
59 C6)M.1.11 İri agrega birim hacim ağırlık ve su emme adet 20
60 C6)M.1.16 İri Agrega (elek analizi) adet 20
61 C6)M.1.23 Agregaların parçalanma direnci tayini (1 Num) (Los Angeles Deneyi) adet 20
62 C6)M.1.24 Agregaların hava tesirlerine karşı dayanıklılık deneyi (Donma Deneyi Na2SO4) adet 20
63 C6)M.1.25 Agregaların donmaya ve çözülmeye karşı direncin tayini (Çakılda) 1 numune adet 20
64 C6)M.1.176 Agregaların Aşınmaya Karşı Direncinin Tayini (Micro Deval Deneyi)(1 Numune) adet 20
65 C6)M.1.173 Termal ve Bozunma Özellikleri Magnezyum Sülfat Deneyi (Yeni Su banyosu ile) ( Kum-Çakılda 1 Numune) adet 20
66 C6)M.2.25 Organik Madde Tayini (AASHTO T-194) adet 20
67 C6)M.1.20 Kil Topakları (Çakılda) (1 Num.) adet 20
68 C6)08.115 Sabit Seviyeli Geçirgenlik Deneyi(JMO) adet 20
69 C7)M.2.44 Numune alma adet 5
70 C7)M.2.46 pH tayini adet 5
71 C7)M.2.47 Amonyum (NH4)+ miktarı tayini adet 5
72 C7)M.2.48 Sülfat (SO4)-2 miktarı tayini adet 5
73 C7)M.2.48 Sülfat (SO4)-2 miktarı tayini adet 5
74 C7)M.2.50 Mağnezyum (Mg)+2 miktarı tayini adet 5
75 C7)M.2.52 Toplam sertlik tayini adet 5
76 C8)JH-16 Makroskopik Tanımlama adet 5
77 C8)JH-17 İnce Kesit Yapımı,Taşların Mineralojik/Petrografik Nicel ve Nitel Tanımlaması adet 5
78 C8)JH-18 İnce veya Kaba Agreganın Mineralojik/Petrografik Nicel ve Nitel Tanımlaması adet 5
79 C8)JH-19 Mineralojik-Petrografik İnceleme Raporu adet 5
80 D) ÇED HAZIRLANMASI adet 1
81 E) FİZİBİLİTE ETÜDÜNÜN HAZIRLANMASI adet 1

İhale Adı Afyon Gar - Kocatepe Üniversitesi Arası II Konvansiyonel Demiryolu Hattı I Etap Altyapı - Üstyapı Projelerinin Hazırlanması

Afyon Gar - Kocatepe Üniversitesi arası II konvansiyonel demiryolu hattı I etap altyapı-üstyapı projelerinin hazırlanması

DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler

1.1- İdarenin:

a) Adı: T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TCDD 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No:2/1 03030 GAR - MERKEZ / AFYONKARAHİSAR

c) Telefon numarası:02722137621

ç) Faks numarası: 02722141943

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./25 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Zafer KARAGÖZ- TCDD 7. Bölge Modernizasyon Servis Müd. V.

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1.İhale konusu danışmanlık hizmetinin;

a) Adı: Afyon Gar - Kocatepe Üniversitesi arası II konvansiyonel demiryolu hattı I etap altyapı-üstyapı projelerinin hazırlanması

b) Varsa kodu: 2019.E010080.28.03 PYP

c) Miktarı (fiziki)ve türü:

Afyon Gar - Kocatepe Üniversitesi arası (Afyonkarahisar il sınırları içinde 7 Km) II. konvansiyonel demiryolu hattı I. etap altyapı-üstyapı projelerinin hazırlanması danışmanlık işi.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer: 7. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında Afyon Gar - Kocatepe Üniversitesi arası (Afyonkarahisar il sınırları içinde) yapılacaktır.

d) Varsa diğer bilgiler: Bu bent boş bırakılmıştır

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2019/486713

b) İhale usulü: Belli istekliler arasında ihale

c) Tekliflerin sunulacağı adres: TCDD. 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü- GAR/AFYONKARAHİSAR

ç) İhalenin yapılacağı adres: TCDD. 7. Bölge Müdürlüğü Eğitim ve Toplantı Salonu Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

d) İhale komisyonunun toplantı yeri: TCDD. 7. Bölge Müdürlüğü Eğitim ve Toplantı Salonu GAR/AFYONKARAHİSAR

3.2. Teklifler, davet mektubunda belirtilen ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. Davet tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale, davet mektubunda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4- İhale dokümanının kapsamı

4.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari şartname.

b) Teknik şartname.

c) Sözleşme tasarısı.

d) Standart Formlar

Standart Form-KİK016.1/D: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0016.1/D: Birim Fiyat Teklif cetveli, Standart Form-KİK025.0/D: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK027.0/D: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK028.0/D: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK031.1/D: İş Deneyim Belgesi (Yüklenici - İş Bitirme), Standart Form-KİK031.5/D: İş Deneyim Belgesi (Alt Yüklenici - İş Bitirme), Standart Form-KİK032.0/D: Özgeçmiş Formu, Standart Form-KİK033.0/D: Genel Hizmet Deneyimi, Standart Form-KİK034.1/D: Son 5 Yıl İçerisinde Gerçekleştirilen Benzer İşler, Standart Form-KİK035.1/D: Teknik Personel Bilgileri Özet Tablosu, Standart Form-KİK037.1/D: İşin Gerçekleştirilmesi ile Organizasyon Yapısı, Metodoloji ve İş Planının Anlatımı Formu, Standart Form-KİK037.2/D: Personel Durumu, Pozisyonlar ve Görev Tanımları, Standart Form-KİK037.3/D: Teknik Personele Ait Zaman Çizelgesi, Standart Form-KİK037.4/D: Çalışma Planı, Standart Form-KİK038.1/D: Maliyet Özeti, Standart Form-KİK038.2/D: Ücretlerin Açılımı-İş Kalemlerinin Açılımı formu, Standart Form-KİK038.3/D: Diğer Kalemler Tablosu, Standart Form-KİK040.1/D: Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK029.1/D: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK029.2/D: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK041.0/D: Sunulmayacak Belgeler, Standart Form-KİK030.2/D: Ciro Bilgileri Tablosu, Standart Form-KİK030.3/D: Ciro Bilgileri Tablosu (Ortak Girişim Olarak Yapılan İşler)

e)

4.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

4.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

Madde 5- Bildirim ve tebligat esasları

5.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

5.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

5.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 5.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

5.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih, tebliğ tarihi sayılır.

5.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

5.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligat;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birisine,

yapılır.

5.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 6- İhaleye girebilmek için gereken belgeler

6.1. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 49 uncu maddesine göre oluşturulan kısa listeye alınarak ihaleye davet mektubu gönderilmek suretiyle teklif vermeleri istenen adayların ihaleye girebilmeleri için aşağıdaki belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin.

ç) Bu Şartnamede istenilmişse, bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ön yeterliğe başvurmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

f) Bu bent boş bırakılmıştır,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ğ) Bu bent boş bırakılmıştır.

h) İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

i) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge

6.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

6.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 6.1. maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 6.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.

6.3. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde;

6.3.1. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmediğinden boş bırakılmıştır.

6.4. Teknik tekliflerin değerlendirilebilmesi için ekte verilen Teknik Teklif Formları'na uygun olarak hazırlanarak verilmesi gereken belgeler:

6.4.1. İstekliler, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin özel hizmet deneyimlerini göstermek üzere; danışmanlık hizmetleri kapsamında kusursuz olarak gerçekleştirilen ihale konusu iş ve benzeri işlerini tevsik amacıyla iş deneyimini gösteren belgelerini, teknik teklifleri içerisinde yer alan "Teknik Teklif Formları"na ekleyeceklerdir. Ortak girişimlerde, ortak girişimi oluşturan ortaklar bu formları ayrı ayrı vereceklerdir.

6.4.2. İstekliler, ihale konusu iş için önerdikleri çalışma planı ve yöntem (Metodoloji) ile proje yönetim ve organizasyon yapısını açıklayan bir raporu teknik teklifleri içersinde vereceklerdir.

6.4.3. İsteklilerin işin yönetim ve organizasyonu için önerdikleri "Organizasyon Planı" ve teknik personele ait zaman çizelgesi ile çalışma planlarını gösterir "İş Programı"nı teknik tekliflerinde vermeleri gerekmektedir.

6.4.4. İstekliler, ihale konusu iş için önerdikleri yönetici kadrosu ve teknik personeli, bunların görevlerini, deneyim ve çalışma sürelerini teknik teklifleri içersinde "Teknik Teklif Formları'nda" bildireceklerdir. Bu bildirime, önerilen personelin özgeçmişleri, diploma veya mezuniyet belgeleri, genel ve mesleki deneyim sürelerini ve isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğunu gösterir belgeler eklenir. Ancak, istekliler taahhüt ederek temin edecekleri personeli "teknik personel bilgileri özet tablosunda" belirterek, özgeçmişlerini sunacaklardır. Bu personel için isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğunu gösterir belgelerin sunulmasına gerek bulunmamaktadır. Sözkonusu personelin isteklinin bünyesinde çalışması ya da taahhüt edilerek temin edilmesi durumu teknik tekliflerin puanlanması aşamasında dikkate alınacaktır.

6.5 Belgelerin sunuluş şekli

6.5.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi'nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

6.5.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

6.5.1.2. İstekliler tarafından, 6.5.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

6.5.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

6.5.3. İstekliler istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce İdarenin yetkili personeli tarafından "aslı İdarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen ve aslı iade edilen belgelerin suretleri de sunulabilir.

6.5.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

6.5.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

6.5.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

6.5.4.3. 6.5.4.1 veya 6.5.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

6.5.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

6.5.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

6.5.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

6.5.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

6.5.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

6.5.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

6.5.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

6.5.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

6.5.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

6.5.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

6.5.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

6.5.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

6.5.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise sözkonusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

6.5.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

6.6. Tekliflerin dili

6.6.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin onay işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 7 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

7.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

7.2. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

7.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 8 - İhaleye katılamayacak olanlar

8.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı olarak ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

8.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

8.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 9 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

9.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına ilişkin belgeleri verecektir.

9.2. Bu Şartnamenin 8 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

9.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 10 - Teklif hazırlama giderleri

10.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez

Madde 11 - İhale konusu iş hakkında bilgi edinme

11.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.

11.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

11.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği ilgili yerlere girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

11.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Madde 12 - İhale dokümanında açıklama yapılması

12.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

12.2. Talebinin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

12.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

12.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra doküman gönderilenlere ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 13 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

13.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

13.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

13.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

13.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ön yeterlik ilanında da bulunması halinde ise ihale iptal edilir.

Madde 14 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

14.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

14.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

14.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

14.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 15 - İş ortaklığı

15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

15.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise, bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

15.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

15.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

15.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 16 - Konsorsiyum

16.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 17 - Alt yükleniciler

17.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 18 - Teklif ve sözleşme türü

18.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 19 - Kısmi teklif verilmesi

19.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

19.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 20 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

20.1. (Değişik: 29/11/2016-29903 R.G. / 6 md.)İstekliler teklifini gösteren fiyatlar ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır

Madde 21 - Tekliflerin sunulma şekli

21.1 - Teklifi oluşturan belgeler

21.1.1. İstekli tarafından hazırlanacak olan teklif, aşağıdaki dokümanı içerir:

a) Mali teklif

- Teklif mektubu ve ekindeki mali teklif formları

- Geçici teminat (istenmişse)

b) Teknik teklif

Bu şartnamede sayılan, teklif mektubu ve geçici teminat dışındaki, diğer belgeler ve teknik teklif formları.

21.1.2. İhale konusu danışmanlık hizmeti için teklif edilen bedelin yer aldığı teklif mektubu18.1 ile istenmişse geçici teminat isteklinin mali teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine "Mali Tekliftir" yazılmak suretiyle bir zarfa konulur

21.1.3. Teknik değerlendirme için istenilen diğer tüm belgeler, isteklinin teknik teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine "Teknik Tekliftir" yazılmak suretiyle ayrı bir zarfa veya pakete konulur.

21.1.4. Her iki zarfın üzerine de isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfların yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanarak mühürlenir veya kaşelenir.

21.1.5. Mali teklife ilişkin zarf ile teknik teklife ilişkin zarf, bir araya getirilerek ayrı bir zarf veya paketin içine konulur. Bu zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak mühürlenir veya kaşelenir.

21.2. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

21.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

21.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 22 - Teklif mektubunun şekli ve içeriği

22.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

22.2. Teklif Mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

22.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

22.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 23 - Tekliflerin geçerlilik süresi

23.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

23.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

23.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

23.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 24- Teklif fiyata dahil olan giderler

24.1. Sözleşme bedelinin %05,69'u oranındaki karar pulu tutarı ve %09,48 i oranındaki damga vergisi, KİK payı tutarı, resim, harç ve benzeri giderler ile 551 Numaralı Genel Emire ait giderler, personel giderleri, ihale konusu hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında olabilecek tüm gider ve masraflar, (alet, edevat, malzeme, olası laboratuvar, deney ve analiz masrafları, kabul aşamasındaki olası masraflar, diğer kurum ve kuruluşlara yapılacak masraf ve giderler) yükleniciye aittir. Hizmetin yerine getirilmesine ilişkin bütün masraflar yükleniciye ait olup teklif fiyatına dahildir.

24.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

24.3. 24.1 ve 24.2 maddelerinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

24.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 25 - Geçici teminat

25.1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

25.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

25.3 Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

25.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 26 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

26.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

26.2. 26.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

26.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

26.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

26.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

26.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 27 - Geçici teminatın teslim yeri

27.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur. Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

27.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların T. Vakıflar Bankası TR 600001500158007288398248 -TC. ZİRAAT BANKASI- TR 400001000021070385575099 -T. HALK BANKASI- TR 540001200918300013000003 nolu hesaba yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 28 - Geçici Teminatın iadesi

28.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları, ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

28.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

28.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 29- Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesi

29.1. Teklifler, davet mektubunda belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

29.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

29.2.1. İhale komisyonunca davet mektubunda belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

29.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp, mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

29.2.3. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. Teknik tekliflere ait zarflar açılarak, istenilen belgelerin tam olarak verilmiş olup olmadığı kontrol edilir ve durum bir tutanakla tespit olunur. Bu tutanağın onaylı suretini isteyenlere, bunların komisyon başkanınca onaylanmış bir sureti, imza karşılığı verilir. Mali teklifleri içeren zarflar ise isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde bir tutanağa bağlanarak açılmaksızın ihale komisyonunca toplu halde paketlenip, mühürlenerek, imzalanır ve muhafaza altına alınır. Bu aşamada, teklifi oluşturan belgelerde değişiklik yapılamaz, varsa eksik belgeler tamamlanamaz, hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmeksizin, teklifler kapsamlı olarak değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

29.2.4. İhale komisyonu öncelikle isteklilerin teknik değerlendirmeye esas bütün belgelerinin ihale dokümanında istenilen şartlara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini inceler. Belgeleri eksik olduğu bu Şartnamenin 29.2.3.maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılır.

29.2.5. Teknik teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.2.6. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

29.2.7. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda, belgeleri eksiksiz ve usulüne uygun olan isteklilerin, ihale dokümanında belirtilen teknik değerlendirme kriterleri ve puanlara göre teknik puanları belirlenir. İhale dokümanında belirlenen asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

29.2.8. Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen ya da asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve mali tekliflerinin açılmaksızın, mali tekliflerin açılacağı tarih ve saatte kendilerine veya vekillerine elden iade edileceği Teknik Değerlendirmede Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form kullanılarak bildirilir. Bu formun ekinde Teknik Teklif Üye Değerlendirme ve Teknik Teklif Komisyon Değerlendirme Formlarını da yer verilir. Aynı tarihte, asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilere de mali tekliflerin açılacağı tarih ve saat yazılı olarak bildirilir.

29.2.9. Değerlendirme Teknik ve Mali olmak üzere iki aşamada yapılır. Önce Teknik daha sonra da Mali Teklif değerlendirilir. Teknik ve Mali tekliflere verilen ağırlık oranı aşağıdaki gibidir.

Teknik ve Mali Puan Ağırlık Katsayıları:

Teknik Puan Ağırlık Katsayısı = 0,70

Mali Puan Ağırlık Katsayısı = 0,30

Toplam = 1.00

Madde 30 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirilmesinin istenilmesi

30.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

30.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

30.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 31 - Teknik değerlendirme kriterleri

31.1. Teknik değerlendirmede kullanılacak puanlar; İsteklilerin, benzer nitelik ve ölçekteki sözleşmeleri yerine getirme deneyimi, iş için önerilen yöntem, organizasyon yapısı, yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitim seviyesi ve mesleki nitelikleri esas alınarak tespit edilir.

KRİTER
a) Benzer nitelik ve ölçekteki işlerde deneyimleri: 20
b) İş için önerdikleri yöntem (metodoloji) ve çalışma planı ile Organizasyon Yapısının iş tanımına uygunluğu 40
ALT KRİTERLER
1) İşin nasıl yapılacağı: 20
2) İş programı: 4
3) Organizasyon yapısının iş tanımına uygunluğu: 6
4) Yönetim ve denetim (kalite kontrol) teknikleri (İşin niteliğine göre idarelerce istenmeyebilir.): 5
5) Ekipman: 0
6) Teklif Edilen Yönetici ve Teknik Personelin Görev Tanımının Uygunluğu : 5
c) Yönetici kadrosu ve teknik personel: 40
ALT KRİTERLER
1) Genel nitelikler: 10
2) İş için uygunluk: 25
3) Yerel deneyim ve Türkçe'ye hakimiyet: 0
4) İstihdam durumu (kendi personeli/taahhüt): 5
TOPLAM PUAN : 100

A - BENZER NİTELİK VE ÖLÇEKTEKİ İŞLERDE DENEYİMLERİ (20 Puan)
A1 - Tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyimi;
- Uygulama Projesi ise 10 (Tam Puan)
- Kesin Proje ise 9 Puan

A2 - Tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyim belgesinin tutarı;
- 850.000,00- TL'dan fazla ise 5 (Tam Puan)
- 600.000,00-TL-.850.000,00- TL arası ise (850.000,00- TL dahil) 4 Puan
- 500.000,00- TL- 600.000,00- TL arası ise (600.000,00- TL dahil) 3 Puan

A3 - Tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyim belgesinin konusu;
- Hızlı demiryolu veya anahat demiryolu etüt proje işleri 5 (Tam Puan)
- Metro etüt proje işi ise 4 Puan
Not: Sunulan iş deneyim belgelerinin tamamı göz önüne alınacaktır.
B - İŞ İÇİN ÖNERDİKLERİ YÖNTEM (METODOLOJİ VE ÇALIŞMA PLANI İLE ORGANİZASYON YAPISININ İŞ TANIMINA UYGUNLUĞU (40 Puan)
B1 - İşin Nasıl Yapılacağı (20 Puan)
Teknik şartname ve işin tekniği çerçevesinde süreçlerin ve açıklamalarının, isteklilerin mesleki tecrübeleri çerçevesinde doğru olarak belirlenip belirlenmediği puanlanacaktır.
-Harita ile ilgili süreçler (En fazla 5 puan en az 1 puan)
-Güzergah belirleme süreçleri (En fazla 5 puan en az 1 puan)
-Jeolojik/Jeoteknik çalışma süreçleri (En fazla 5 puan en az 1 puan)
-Sanat yapılarına yaklaşım (En fazla 5 puan en az 1 puan)
Not: Her ne kadar tekniğine göre değerlendirilecek konu başlıkları olmasına rağmen istekliler tarafından detaylı olarak açıklanacaktır. Konularla ilgili bağlayıcı olan mevzuat ve yayınlar (mehaz isimleri) dipnot olarak yer alacaktır.

B2 - İş Programı (4 Puan)
- İş programında aşamalar ve süreler doğru olarak belirlenecektir. (En fazla 2 puan en az 0 puan)
- İşin nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalar ile çelişkili olmayacaktır. (En fazla 2 puan en az 0 puan)
B3 - Organizasyon Yapısının İş Tanımına Uygunluğu (6 Puan)
- İşin nasıl yapılacağı ile iş programına uygunluğu (En fazla 2 puan en az 0 puan)
- Koordinasyon tanımları, veri paylaşımları (En fazla 2 puan en az 0 puan)
- Personele atanacak görevlerin uygulanabilirliği (En fazla 2 puan en az 0 puan)
B4 - Yönetim ve Denetim (Kalite Kontrol) Teknikleri, Raporlama (5 Puan)
- Yönetim ve denetim (kalite kontrol teknikleri) (En fazla 3 puan en az 0 puan)
- Raporlama (En fazla 2 puan en az 0 puan)
B5- Ekipman (0 Puan)
B6 - Teklif Edilen Yönetici ve Teknik Personelin Görev Tanımının Uygunluğu (5 Puan)
- Atanmamış görev olmaması (En fazla 3 puan en az 0 puan)
- Atanan görevlerin yapılabilirliği (En fazla 2 puan en az 0 puan)

C- YÖNETİCİ KADROSU VE TEKNİK PERSONEL (40 Puan)
C1- Genel Nitelikler (10 Puan)
- Personelin mesleki çalışma süresi
15 yıldan fazla ise 3 (Tam Puan)
10 yıl ile 15 yıl (15 yıl dahil) arası ise 2 Puan
10 yıldan az ise 1 Puan

- Personelin içinde bulunduğu projeler
Çalışılan proje sayısı 3'den fazla ise 7 (Tam Puan)
Çalışılan proje sayısı 3 ise 6 Puan
Çalışılan proje sayısı 2 ise 5 Puan
Çalışılan proje sayısı 1 ise 4 Puan
Herhangi bir projede çalışmadı ise 0 Puan

C2- İş İçin Uygunluk (25 Puan)
- Personelin benzer işlerde benzer pozisyonda çalıştı ise;
10 yıl'dan fazla ise 17 Puan (Tam Puan)
8 yıl - 10 yıl (10 yıl dahil) arası ise 14 Puan
4 yıl - 7 yıl (7 yıl dahil) arası ise 10 Puan
1 yıl - 3 yıl (3 yıl dahil) arası ise 5 Puan 1 yıldan az ise 0 Puan

- Personelin benzer işlerde benzer pozisyonda çalıştı ise, çalıştığı proje sayısı
Çalıştığı proje sayısı 3'den fazla ise 8 Puan (Tam Puan)
Çalıştığı proje sayısı 3 ise 7 Puan
Çalıştığı proje sayısı 2 ise 6 Puan
Çalıştığı proje sayısı 1 ise 5 Puan
Herhangi bir projede çalışmadı ise 0 Puan

Not: Şartname kapsamında geçen benzer iş ifadesinin tanımı; ön yeterlilik şartnamesinde belirtilmiştir.

C3- İstihdam Durumu (Kendi Personeli / Taahhüt) (5 Puan)
Kendi Personeli ise 5 Puan (Tam Puan)
Taahhüt ise 3 Puan
Not: İsteklilerin yönetici kadrosu ve teknik personel puanlamasında, istekli tarafından önerilen tüm personel ayrı ayrı puanlanacaktır. Bu aşamada sadece puanlama yapılacak olup teknik personelin yetersizliği nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmeyecektir. Puanlamaya tabi tutulan teknik personelin niteliklerinin sözleşmede belirtilen asgari şartları taşımaması durumunda İdare, sözleşmede belirtilen nitelikteki teknik personelin sunulmasını ilgili sözleşmenin yürütülmesi esnasında isteme hakkına sahiptir.

31.2. Teknik değerlendirmede asgari 70 puanın altında kalan istekliler elenir ve mali değerlendirmeye alınmaz. Asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere, değerlendirme dışı bırakıldığı ve mali tekliflerinin açılmadan, mali tekliflerin açılacağı tarih ve saatte kendilerine veya vekillerine elden iade edileceği yazılı olarak bildirilir

Madde 32 - Teknik puanların belirlenmesi

32.1 Asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilere ait Teknik Puanlar (P_Tİ=100 x PT / PTmax) formülü ile hesaplanır. Bu formülde;

P_Tİ = İtibari Teknik Puanı,

PT = Komisyonca istekliye verilmiş (asgari puanın üzerindeki) ham teknik puan ( ortalama teknik puan ),

PTmax = Komisyonca isteklilere verilen ham teknik puanların en yükseği (ortalama teknik puan),

ifade eder.

32.2. Asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilere mali tekliflerin açılacağı tarih ve saat yazılı olarak bildirilir. İhale komisyonunca bildirilen tarih ve saatte öncelikle teknik değerlendirme sonuçları ile teknik puanlar hazır bulunanlar önünde açıklanır. Daha sonra ihale komisyonunca, toplu halde muhafaza altına alınmış olan ve mali teklifleri içeren paket açılır. Teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin mali teklif zarfları açılmaksızın kendilerine veya vekillerine elden iade edilerek, bu istekliler ihale salonundan çıkarılır. Bu işlemden sonra, asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin mali teklif zarfları açılmadan önce işin yaklaşık maliyeti açıklanır. Asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin mali teklif zarfları açılarak, istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanağın onaylı suretini isteyenlere, bunların komisyon başkanınca onaylanmış bir sureti, imza karşılığı verilir. İade edilemeyen mali tekliflere ait zarflar ihalenin sonuçlandırılmasından hemen sonra iadeli taahhütlü posta ile gönderilir.

32.3. Mali teklif içerisinde, teklif mektubu ve istenmişse ekindeki mali teklif formları ile geçici teminatı bulunmayan veya usulüne uygun olmayan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

32.4. Sonraki aşamada isteklilerin birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilen isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Daha sonra, teklif mektubu ile geçici teminatı uygun olan isteklilere ait mali puanlar belirlenir.

Madde 33 - Mali puanların belirlenmesi

33.1. Teklif mektubu ile istenmişse geçici teminatı uygun olan isteklilere ait mali puanlar; (PM=100 x Mmin/ M) formülü ile hesaplanır. Bu formülde;

PM = Mali teklif puanı,

Mmin = İstekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

M = İsteklinin teklif ettiği fiyatı,

ifade eder.

Madde 34 - İhalenin sonuçlandırılması

34.1. İsteklilere ait teknik ve mali puanlar, teknik ve mali puan ağırlık katsayılarıyla çarpılarak toplanmak suretiyle toplam puanlar tespit edilir. P=P_Tİ x KT + PM x KM Bu formülde:

P = Toplam Puan

PTİ = İtibari Teknik Puan

KT = Teknik Puan Ağırlık Katsayısı

PM = Mali Teklif Puanı

KM = Mali Puan Ağırlık Katsayısı

İfade eder.

34.2. Toplam puanı en yüksek olan istekli iş tanımı, sözleşme şartları, personel ve mali teklif ile ilgili görüşme yapmak üzere davet edilir. Ancak bu görüşme, ihale dokümanında yer alan şartları önemli ölçüde değiştirecek nitelikte olamaz. Mali teklif üzerinde yapılan görüşmenin kapsamı ancak ödeme koşulları ve planının, mali teklif tutarını değiştirmemek kaydıyla İdare lehine düzenlenmesine yönelik olabilir. Görüşme sonucunda şartların netleştirilerek anlaşmaya varılması halinde, bu istekliye ihale yapılır.

34.3. Puan eşitliği durumunda mali teklif puanı yüksek olan istekli görüşme yapmak üzere davet edilir. Mali teklif puanlarının da eşit olması durumunda tek sözleşmeye ilişkin benzer iş deneyim tutarı fazla olan istekli görüşme yapmak üzere davet edilir. İş ortaklığında pilot ortağın tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarının, konsorsiyum da ise koordinatör ortağın tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarının değerlendirilmesi suretiyle görüşme yapmak üzere davet edilecek istekli belirlenir.

Madde 35 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

35.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

35.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

35.3. Teknik veya mali değerlendirme sonucunda üçten az isteklinin kalması halinde ihale iptal edilir.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Bu şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu, ihale toplam puanı en yüksek olan isteklinin üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce İdare, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ikinci en yüksek toplam puana sahip isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumdan teyit ederek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. Her iki isteklinin de yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda ihale yetkilisince ihale kararı onaylanamaz ve ihale iptal edilir.

37.2. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.3. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

38.1. İsteklilere bildirilen kesinleşen ihale kararının ekinde, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'sı oranında kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - İkinci en yüksek toplam puana sahip istekliye bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, İkinci en yüksek toplam puana sahip isteklinin teklifinin ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de görüşme yapmak suretiyle sözleşme imzalanır. Bu durumda, sözleşmenin imzalanacağı tarihte ikinci en yüksek toplam puana sahip isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit edilerek ihale sonucu Kuruma gönderilir.

42.2. İkinci en yüksek toplam puana sahip istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. İkinci en yüksek toplam puana sahip istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir

42.4. Mücbir sebep halleri dışında, ikinci en yüksek toplam puana sahip isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilir ancak istekli hakkında yasaklama kararı verilmez..

42.5. İkinci en yüksek toplam puana sahip isteklinin de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürenin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlarla diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

45.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihleri ile gecikme halinde alınacak cezalar,

b) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

c) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,

ç) İş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.

d) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

e) Anlaşmazlıkların çözüm şekli.

Madde 46 - Fiyat farkı

46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 47 - Diğer Hususlar

47.1.

İhale üzerinde kalan yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, ihale tarihi itibarıyla, “İhale Dışı Bırakılma Nedenleri” maddesinin;
1- (a),(b) bentlerine ait belge Ticaret Sicil Memurluğundan, (g) bendine ait belge, bağlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odasından “İhale Durum belgesi” adı altında istenecektir.
2- (e) bendine ait belge;
- Gerçek kişiler bakımından gerçek kişiye ait
- Tüzel kişi istekliler bakımından,
• Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerine ait
• Limited şirketlerde şirket müdürüne, yoksa ortakların tamamına ait,
• Komandit şirketlerde, komandite ortakların tamamına ve komanditer ortaklardan kendilerine şirket temsil yetkisi verilmiş ortaklara ait,
• Kolektif şirketlerde, ortakların tamamına ait,
Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden,
3-(c) ve (d) bendine ait belgeler;
SGK ve Vergi Dairesi Kurumlarından ayrı ayrı temin edilecektir.

4- Bu iş için fiyat farkı ödenmeyecektir.
5- Bu iş için avans ödenmeyecektir.
6- Çalışma saatleri trafik ve hava durumuna bağlı olarak gece ve gündüz günün her saati olabilecektir.
7- Kesin teminat en az 2 yıl süreli olacaktır.
8- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
9- İşin bittiğine dair yüklenicinin başvuru yazısının İdareye ulaştığı tarihten itibaren 30 işgünü içinde teslim alınır.
10- Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, “Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği” ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümlere göre işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 60 iş günü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır.
11- İşin süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür. Yer teslimi sözleşme tarihinden itibaren 7 takvim günü içinde yapılacaktır.
12- Yüklenici Genel mühendislik işleri adı altında 1 tane proje müdürü (İnşaat müh en az 10 yıl ve üstü), 1 tane inşaat mühendisi (5 yıl ve üzeri), 1 tane harita mühendisi (5 yıl ve üzeri) ve 1 tane jeoloji mühendisi (5 yıl ve üzeri ) çalıştırmak zorundadır.
13- Yüklenici yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş başında bulundurmadığı takdirde;
Aşağıda belirtilen miktardaki ceza yüklenicinin hakedişinden kesilecektir:
Proje Müdürü cezası : 500 TL/gün
İnşaat Mühendisi cezası : 250 TL/gün
Harita Mühendisi cezası : 250 TL/gün
Jeoloji Mühendisi cezası : 250 TL/gün
Sorumlu mühendisin çalışma yerinde olmadığı durumlarda yüklenicinin çalışmasına izin verilmeyecek ve sebep olacağı zarar yükleniciden tazmin edilecektir. (Ceza müteakiben hazırlanan ilk hakedişten kesilir.)
14-İstekliler, ihale dosyasında daha sonra geri alınmak üzere aslını verdikleri evrakların, birer fotokopilerini de vereceklerdir. İsteklilerce, ihale dosyalarında verilen tüm evraklar, İhale Komisyonu Üyelerince paraflanarak, ihale dosyasında muhafaza edilmektedir.EK:

 

Sıra No İş Kalemi No Açıklama Birimi Miktarı
1 A) Poz No: 101 Genel Mühendislik Hizmetlerinin Yapılması İşi kilometre 7
2 B) Poz No: 102 Düz-Dalgalı Arazide Halihazır Harita Üretilmesi kilometre 7
3 C1)JH-66 (Tek Bir Elektrot Dizilimi İçin) Elektrot Sayısı ?60 Serilim 5
4 C1)JH-67 (Tek Bir Elektrot Dizilimi İçin) 61? Elektrot Sayısı ? 100 Serilim 5
5 C1)JH-43 H ? 30m Karşılıklı Atış 20
6 C1)JH-44 H > 30m Karşılıklı Atış 5
7 C1)JH-73 0.5m < Araştırma derinliği < 5m, Anten frekansı ?200 Mhz metre 250
8 C1)JH-74 5m < Araştırma derinliği < 10m, Anten frekansı ?50 Mhz metre 250
9 C1)JH-75 10 < Araştırma derinliği < 50 metre,
Anten Frekansı < 50 MH
metre 250
10 C2)JH-22 Zeminlerde 0.00 - 30.00 metre arasında sondaj kuyusu açılması metre 550
11 C2)JH-27 0.00 - 30.00 metre arasında örselenmemiş numune alınması adet 50
12 C2)JH-29 0.00 - 30.00 metre arasında yerinde deney(SPT ve örselenmiş numune alınması) adet 370
13 C2)JH-34 0.00 - 30.00 metre arasında Presiyometre deneyi yapılması adet 30
14 C2)JH-23 Zeminlerde 30.01 metreden daha derinde sondaj kuyusu açılması metre 150
15 C2)JH-28 30.01 metreden daha derinde örselenmemiş numune alınması adet 5
16 C2)JH-30 30.01 metreden daha derin yerinde deney (SPT ve Örselenmiş örnek alınması) adet 100
17 C2)JH-35 30.01 metreden daha derinde presiyometre deneyi yapılması adet 15
18 C2)JH-24 Kayalarda 0.00 - 100.00 metre arasında sondaj kuyusu açılması (karotlu) metre 300
19 C2)JH-55 0.00 - 100.00 metre arasında dilatometre deneyi yapılması adet 10
20 C2)JH-20 Toprak, küskü ve yumuşak kayada araştırma veya gözlem çukuru açılması (0.00 - 8.00m arasında) metre 30
21 C2)JH-21 Zemin veya kayanın fiziksel ve mekanik özelliklerini belirlemek için yeterli miktarda numune alımı adet 8
22 C3)z.2.7-2 Boşluk oranı (e) ve porozite (n) ve yoğunluk tayini (n ve s dahil) ISRM - geometrik numunelerde adet 150
23 C3)z.2.2 Karot yüzeylerinin düzeltilmesi adet 150
24 C3)z.2.5 Kayaçlarda su oranı tayini adet 150
25 C3)z.2.9 Kayaçların tek eksenli basma dayanımı tayini (Hazır Karot Numunesinde) (Tek Numune İçin) adet 50
26 C3)z.2.10 Kayaçlarda tek eksenli basma dayanımı, elastisite modülü ve poizon oranı tayini (Hazır Karot Numunesinde ) (Tek Numune İçin) adet 60
27 C3)z.2.15 Hazır karot numunesi üzerinde kayaçların üç eksenli basma dayanımlarının tayini set 10
28 C3)z.2.16 Numune hazırlanarak kayaçların üç eksenli basma dayanımlarının tayini set 10
29 C3)z.2.17 Parça kayadan numune alarak (numune hazırlama dahil) kayaçların üç eksenli basma dayanımlarının tayini set 10
30 C3)z.2.19 Noktasal yükü indeksi tayini set 30
31 C3)z.2.21 İndirek Çekme Dayanımı (Brezilian) Tayini adet 4
32 C3)DSİ 05-324.2 Suda dağılmaya karşı dayanıklılık testi (Slake durabilite) adet 4
33 C4)z.1.4 Su muhtevası ölçümü TS 1900-1 set 600
34 C4)ü.1.6 Attenberg limitleri tayini, likit limit (LL) Plastik limit (PL) ve Plastik indeksi (PI) TS 1900-1, AASHTO T-89, AASHTO T-90 adet 600
35 C4)ü.1.3 İri taneli karışık malzemeler kuru metod (tane büyüklüğü dağılımının tayini) adet 50
36 C4)ü.1.4 İri taneli karışık malzemeler (Yaş metod AASHTO T-27, T-11) (tane büyüklüğü dağılımının tayini) adet 500
37 C4)ü.1.2 İnce daneli malzemeler AASHTO T-27, T-11 (tane büyüklüğü dağılımının tayini) adet 50
38 C4)ü.1.5 Hidrometre (özgül ağırlık dahil) AASHTO-T88 adet 150
39 C4)z.1.8 Doğal birim hacim ağırlığı tayini set 60
40 C4)z.1.9 Kuru birim hacim ağırlık tayini set 60
41 C4)z.1.18 Konsolidasyon (Odemetre) deneyi (Konsolidasyon+serbest şişme miktarı+şişme basıncı) adet 60
42 C4)z.1.21 Örselenmemiş numune üzerinde serbest basınç dayanımının ölçümü set 20
43 C4)z.1.22 Yoğrulmuş numune üzerinde serbest basınç dayanımının ölçümü set 1
44 C4)z.1.23 Konsolidasyonsuz-drenajsız (UU) direkt kesme deneyi set 5
45 C4)z.1.24 Konsolidasyonlu-drenajsız (CU) direkt kesme deneyi set 1
46 C4)z.1.25 Konsolidasyonlu-drenajlı (CD) direkt kesme deneyi set 3
47 C4)z.1.26 Konsolidasyonlu-drenajlı (Rezidüel mukavemet ölçümlü) direkt kesme deneyi set 3
48 C4)z.1.28 Konsolidasyonsuz-Drenajsız (UU) TS 1900 üç eksenli basınç deneyleri set 10
49 C4)z.1.29 Konsolidasyonlu-Drenajsız boşluk suyu basınç ölçümlü izotropik konsolidasyon (CIU) AASHTO T 297 üç eksenli basınç deneyleri set 1
50 C4)z.1.30 Konsolidasyonlu-Drenajlı İzotropik konsolidasyon (CID) AASHTO T 234 üç eksenli basınç deneyleri set 1
51 C4)ü.1.12 Modifiye proktor (ince taneli toprak) AASHTO T-180 toprak ve agregaların kuru birim hacim ağırlık-su içeriği bağlantısının saptanması adet 5
52 C4)ü.1.14 Modifiye proktor (iri taneli toprak - agrega karışımları ) AASHTO T-180 toprak ve agregaların kuru birim hacim ağırlık-su içeriği bağlantısının saptanması adet 5
53 C4)ü.1.20 Yaş CBR (Şişme % si dahil) AASHTO T-193 Kaliforniya Taşıma Oranı Tayini adet 10
54 C5)JH-58 CPTu deneyi yapılması 0,00-30,00 m arasında(qc,fs,u2) adet 4
55 C5)JH-59 SCPTu deneyi yapılması 0,00-30,00 m (qc,fs,u2,Vs,Vp) adet 1
56 C5)JH-60 0 0.00-30.00 metre Arasında SCPTu-CPTu Kuyularında Yayılma (Dissipatin) Testi'nin Yapılması adet 1
57 C5)0.00-50.00 Metre Arasında Kanatlı Kesici (Vane) Deneyi Yapılması adet 20
58 C6)M.1.178 Agregaların tane şekli tayini - yassılık endeksi tayini (1 numune) adet 20
59 C6)M.1.11 İri agrega birim hacim ağırlık ve su emme adet 20
60 C6)M.1.16 İri Agrega (elek analizi) adet 20
61 C6)M.1.23 Agregaların parçalanma direnci tayini (1 Num) (Los Angeles Deneyi) adet 20
62 C6)M.1.24 Agregaların hava tesirlerine karşı dayanıklılık deneyi (Donma Deneyi Na2SO4) adet 20
63 C6)M.1.25 Agregaların donmaya ve çözülmeye karşı direncin tayini (Çakılda) 1 numune adet 20
64 C6)M.1.176 Agregaların Aşınmaya Karşı Direncinin Tayini (Micro Deval Deneyi)(1 Numune) adet 20
65 C6)M.1.173 Termal ve Bozunma Özellikleri Magnezyum Sülfat Deneyi (Yeni Su banyosu ile) ( Kum-Çakılda 1 Numune) adet 20
66 C6)M.2.25 Organik Madde Tayini (AASHTO T-194) adet 20
67 C6)M.1.20 Kil Topakları (Çakılda) (1 Num.) adet 20
68 C6)08.115 Sabit Seviyeli Geçirgenlik Deneyi(JMO) adet 20
69 C7)M.2.44 Numune alma adet 5
70 C7)M.2.46 pH tayini adet 5
71 C7)M.2.47 Amonyum (NH4)+ miktarı tayini adet 5
72 C7)M.2.48 Sülfat (SO4)-2 miktarı tayini adet 5
73 C7)M.2.48 Sülfat (SO4)-2 miktarı tayini adet 5
74 C7)M.2.50 Mağnezyum (Mg)+2 miktarı tayini adet 5
75 C7)M.2.52 Toplam sertlik tayini adet 5
76 C8)JH-16 Makroskopik Tanımlama adet 5
77 C8)JH-17 İnce Kesit Yapımı,Taşların Mineralojik/Petrografik Nicel ve Nitel Tanımlaması adet 5
78 C8)JH-18 İnce veya Kaba Agreganın Mineralojik/Petrografik Nicel ve Nitel Tanımlaması adet 5
79 C8)JH-19 Mineralojik-Petrografik İnceleme Raporu adet 5
80 D) ÇED HAZIRLANMASI adet 1
81 E) FİZİBİLİTE ETÜDÜNÜN HAZIRLANMASI adet 1
Okas Kodu Okas Açıklaması
71311230 Demiryolu mühendislik hizmetleri

< GERİ DÖN