Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 9998/322702

İhale No: 9998/322702
İhale Adı Dış Laboratuvar Hizmet Alımı
 • İhale No 9998/322702
 • Şehir Yozgat
 • İhale Tarihi 21.10.2019 17:00
 • Eklenme Tarihi 15.10.2019 10:12
 • Telefon
 • E-Posta
 • Tür Hizmet
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Doğrudan Temin
 • İhale Yeri Bozok Üniversitesi
 • İşin Yeri Bozok Üniversitesi
 • Kurum Bozok Üniversitesi Rektörlüğü
 • Üst İdare
 • En Üst İdare
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı Dış Laboratuvar Hizmet Alımı
DIŞ LABORATUVAR HİZMET ALIMI

T.C.

BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

 

 

 

14.10.2019

Sayı  : 161.42.545/

Konu: Teklif

İLGİLİ MAKAMA

 

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağı listede yazılı malzeme/hizmet satın alınacaktır

Bu malzemenin firmamızdan temini mümkün ise en geç tarih  21.10.2019  saat  17:00’a  kadar  kdv hariç teklif göndermenizi rica ederim.

 

Ali ÇEVİK

Hastane Müdürü

 

 

 

S.No

Malzeme Adı

Mikar

Birimi

Birim Fiyatı

ToplamTutar

1

DIŞ  LABORATUVAR  HİZMET  ALIMI

30003,19

PUAN

 

 

 

T.C.

BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

 

DIŞ TETKİK LABORATUVAR HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

A.KONU

Hastanemizin 2019 yılında doğrudan temin yoluyla gereken ihtiyaçları için rapor edilmiş sonuç bazında,  puan usulü dış tetkik laboratuvar hizmetinin toplam miktarı 30003,19 puan olan hizmet alım işi.

Alınacak testler SUT?ta yer alan EK-8 listesinde bulunan Mikrobiyolojik ve  biyokimya Tetkikleridir.

B. KAPSAM VE GENEL HÜKÜMLER

30003,19 puan Mikrobiyolojik ve biyokimya testlerinin yaptırılması karşılığında her test için belirlenen  puanlar SUT EK-8 Listesinde gösterilmiştir.

1.    Yüklenicinin bu testlerin tamamını veya bir kısmını yapmaması durumunda hizmeti üreten yurtiçindeki  veya yurtdışındaki diğer laboratuvarlardan (Kamu veya özel sektöre ait hastane ve laboratuvarlardan)    hizmeti satın alarak testleri yaptırabilecektir. Yüklenici firma hem kendi laboratuvarı, hem de (varsa) iş ortaklığı yapacağı laboratuvarların hepsi için ISO 15189 akreditasyon belgesine sahip olmalıdır.  Testlerin  hizmet satın alınarak yaptırılması durumunda testler çalışılmadan önce hizmetin satın alınacağı laboratuvarın sağlık bakanlığınca ruhsatlandırılmış olması ve çalışılma yöntemlerinin bu teknik şartnamede  belirtilen koşulları taşıması zorunludur. Testlerin hizmet satın alınarak yaptırılması durumunda testler  çalışmadan önce işin kontrol teşkilatına çalışma ruhsatı ve testlerin teknik şartnameye uygun olarak  yaptırılacağını kanıtlayan belgeler ibraz edilecektir. Kontrol teşkilatı tarafından teknik şartnameye uygun  olmadığı tespit edilen laboratuvarlardan hizmet satın alınması durumunda ücret ödenmeyecektir.

2.    Yüklenici, istenen tüm testlerin yapılmasını sağlayacaktır. SUT Ek 2/B?de isimleri ve SUT kodları belirtilen testler yüklenici tarafından puan usulü ile temin edilecektir. SUT kodu ve test listeleri  güncellendiği takdirde yenileri geçerli olacaktır. Her testin ödemesi için kullanılacak olan puanlar SUT esas  alınarak belirlenmiştir. Yüklenici tarafından çalışılan her bir test için SUT?da geçerli olan puan, yüklenicinin  birim puan teklif fiyatı ile çarpılarak bulanan bedel yükleniciye ödenecektir.

3.     Satın alınacak   olan hizmetin laboratuvar hizmeti olması ve hizmetin özeliği gereği hangi testin yıl  içerisinde kaç adet yaptırılacağı net olarak belirlenememektedir. Dış laboratuvardan istemi yapılmış test  sayıları, gerçeğe en yakın maliyetlerin hesaplanabilmesi için bilgi amaçlı olarak liste halinde verilmiştir.  İhtiyaca göre bu listede bulunmayan parametrelerin çalışılması talep edilecek SUT Ek-8 işlem puanları esas  alınarak ödemesi yapılacaktır.

4.    Yüklenici mutlaka kayıt defteri tutacak ve istenen bilgileri elektronik ortamda çıktı alarak verebilecektir.

5.    Örnek alınması işlemi hastane personeli tarafından yapılacaktır. Örnek alma işlemi özellik  gerektiriyorsa hizmet alınan laboratuar personeli tarafından hastane örnek alma personeline teorik ve  uygulamalı olarak eğitim verilecek olup verilen eğitimlerin kaydı tutulacaktır. Alınan klinik örnekler Kargo  şirketleri aracılığı ile standartlara uygun yöntemlerle ( soğuk zincir, ısı kontrolü) ve örneğin özelliklerine  uygun fiziki şartlarda taşınacak, hizmet alınan laboratuvara gönderilecek, gönderim esnasında kargodan  kaynaklı sorunlar (örneklerin kaybolması, ulaşmaması gibi) yükleniciye ait olacaktır.

 

6.    Yüklenici alınan örneklerde çalışacağı tetkiklerin örnek alımı transportu, çalışma yöntemi, tetkiklerin

çalışıldığı cihazların isimleri, referans aralıkları ve hangi sürede sonuçların geri bildirileceği ayrıntılı olarak  belirtilecektir. Tetkik yöntemlerinin işin kontrol birimi tarafından onaylanması gereklidir. Yüklenici  sözleşme kapsamında  testin işin  nitelik, nicelik ve kalite yönünden kurumun kontrol hakkını kabul eder.  Laboratuvar teknik heyeti, çalışılan testlerin sonuçlarını tetkik etmek, değerlendirmek isteyebilir. İdare bu  yetkisini gerek gördüğü zaman da bünyesinde görevli laboratuvar görevlileri vasıtası ile kullanır.7.        Yüklenici kendi laboratuvarı veya anlaşma yapmış olduğu laboratuvar tarafından çalışılacak tüm testler için;  numune türünü, numune miktarını, test çalışma günlerini, sonuç çıkış süresini, test için uygun numune  kabını, kullanılan metodu, test için geçerli referans aralığını bildiren rehber kitapçıkları teklifi ile birlikte  sunacak ve sözleşmeden sonra hastane laboratuvar uzman hekimlerine ve uygun görülen diğer birimlere  dağıtımını yapacaktır. Bu özelliklerde yeni düzenlemeler veya değişiklikler olduğu takdirde, konu ile ilgili  olarak tarafımıza derhal bilgilendirme yapılacaktır. Bu hususla ilgili oluşabilecek her türlü aksama ve  mağduriyetten yüklenici sorumlu tutulacaktır.

8.    Tetkiki isteyen hekim veya hastane laboratuvar görevlileri sonucun klinik ile uyumlu olmadığına karar  verirse, işin kontrol birimi yüklenici ile görüşüp tetkikinin tekrarını talep edebilir. Bu durumda idare  tarafından ikinci bir ücret ödenmez. Tetkikin tekrarında yine klinik ile uyumlu sonuç olmadığı düşüncesi  gelişirse sonuçların doğrulanması için hastane idaresinin uygun göreceği bir referans merkezde ücreti  hizmeti veren kuruluş tarafından ödenmek suretiyle tetkiki tekrar çalıştırılacaktır.

9.    Acil durumlarda klinik olgularla ilgili danışmak üzere, yüklenici testlerin çalışılmasında görevli  laboratuar hekim yada hekimlerine  24 saat ulaşmayı sağlayacak telefon numaraları yazılı olarak işin kontrol  birimine verilecektir.

10.    İdare ihtiyaç duyulduğunda her hangi bir hasta için yapılmış her türlü tetkik belgelerini dosya veya  fotokopisini manyetik ortam kayıtlarını geri verilmek üzere yükleniciden isteyebilir. Bu tetkikler bilimsel  yayın da olmak üzere  hiçbir şekilde üçüncü şahıslara verilemez veya yayınlanamaz. Bu husus hakkında  tespit yapılırsa idari şartnamedeki cezai işlemler uygulanır yüklenici bunları şartsız ve ücretsiz olarak  vermeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Yüklenici tetkik sonuçlarını hasta hakları ilkesine dayanılarak  hastanın ve hasta idaresinin yazılı izni olmadan herhangi bir amaçla kullanamaz.

11.    Çalışılan numuneler; test sonuçları rapor edildikten sonra ilgili mevzuatlarda herhangi bir şey  belirtilmemişse en az 15 gün, özellikli testlerde (bu özellikler kontrol birimince belirlenir) ise gerektiğinde  30 gün saklanmalıdır.

12.    Hastane bilgi sistemine kaydedilmemiş tetkikler için idare tarafından yükleniciye hiçbir ödeme  yapılmaz.

13.    Sonuçların teslim süresi yüklenici tarafından listeler halinde kuruma teslim edilmelidir. Bu süreler  kurum tarafından onaylandıktan sonra testlerin sonuçlanma sürelerine yüklenici birebir uymak ile  yükümlüdür.

14.    Yüklenici herhangi bir gerekçe ileri sürerek hiçbir surette idareden ve tetkikin yaptığı hastadan ilave  ücret ödenmesi talebinde bulunamaz.

15.    Hizmet alınan laboratuvar sadece hastane tarafından kayıt edilmiş ve işlemi yapıldı kaşesi basılmış veya bandrolü kesilmiş kan ve örnekleri ile çalışacaktır.

16.     Kullanılacak olan cihazlar ihale dönemi itibarıyla 10 (on) yaşını geçmemiş olmalıdır. Cihazların  kayıtları teklif aşamasında sunulmalıdır.

17.    Yüklenici, testlerin çalışılacağı laboratuvarın mevcut cihazlarının isim, model ve UBB kayıtlarını,  kullanacağı kitlerin UBB kayıtlarını teklifi ile sunmak zorundadır.

18.    Numunelerin alınması için gerekli özellikli örnek alma kapları, tüpler ve gerekli sarf malzemeler ve

bunların transportu yüklenici firmaya aittir.

19.    Yüklenici laboratuvarda görevli uzmanlar tarafından onaylanmasını takiben sonuçların elektronik  ortamdan (CD, taşınabilir bellek, internet vb) hastanemiz otomasyon birimince verilen bilgiler dikkate  alınarak laboratuvar otomasyon sistemindeki ilgili alanlara aktarılması için gerekli entegrasyon yüklenici  firma tarafından sağlanacaktır. İlgili yüklenici laboratuvar/laboratuvarlar sonuçlarının ayrıca  arşivlenmesinden ve hastane tarafından talep edilmesi halinde orijinal rapor formatında sağlanmasından  sorumludur.

20.    Ödemeye esas tutar, belirli zaman dilimlerinde fatura edilmiş test rakamlarının hastanemiz  otomasyon programında kayıtlı, onaylanmış test sonuçları ile karşılaştırılarak belirlenecektir.

21.    Ay içerisinde yüklenici tarafından yapılan (sonuçları yüklenici tarafından onaylanmış olanlar) testler;  hasta protokol no, hasta adı, soyadı, çalışılan test kodu ve adı, çalışılan test miktarı, testin puanı ve toplam  puanı belirtilerek ay sonunda bir liste halinde işin kontrol birimine verilecektir.

22.    Örneği gönderilmiş ancak sonucu gelmemiş testin ücreti ödenmez.

23.    Hizmet alınan laboratuvar tetkik sonuçlarını, yüklenici laboratuvarının test katoloğunda belirtilen süre  içerisinde, internet ortamında ve/veya yazılı olarak hastane idaresine gönderecektir.

24.    Hizmet alınan laboratuvar uluslararası standarda uygun internal ve eksternal kalite kontrol  programlarına tabi olmalıdır. Bunların rutin kontrol programlarını idareye vermeli, iç ve dış kontrollerin    düzenli olarak yapıldığını belgelemeli ve programa sözleşme süresince uymalıdır. İç ve dış kalite kontrol  sonuçlarını her ay sonunda muayene komisyonuna internet üzerinden görülebilecek şekilde ve/veya yazılı olarak sunmalıdır.

25.    Periyodik incelemeler haricinde hastane idaresi gerek gördüğü zamanlarda ve gerek gördüğü tetkikler  için kontrol örnekleri alıp masrafları hizmet alınan laboratuvara ait olmak üzere kabul edilmiş olan kontrol  laboratuvarına gönderebilir. Kontrollerin yapılabilmesi için gönderilen örneklerin nakliyesi, kontrol ücretleri  gibi  tüm işlem bedelleri hizmet veren kuruluşa aittir. İdare kontrol örneklerini laboratuar sorumlusunun  huzurunda kodlayıp mühürleyip kontrol  laboratuvarına gönderilmek üzere teslim edecektir. Kontrol  laboratuvarı sonuçları hastane idaresinin bildireceği faks veya e-mail adresine gönderecektir. Belgelerin aslı ise posta ile ulaştırılacaktır.

26.    Bu hizmetin sunumu sırasında hizmet alınan laboratuvar sorumluluğunda olan hizmetlerden dolayı meydana gelebilecek tüm tıbbi ve hukuki durumların muhatabı hizmet alınan laboratuvardır.

27.    Alınacak olan hizmetlerin üretilmesi aşamasında yüklenici veya yüklenicinin sözleşme yaptığı diğer  kişi/ kurumların çalıştıracağı sağlık personelinin tamamı Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve iştigal  ettikleri konu ile ilgili T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış diplomaları bulunmalıdır.

28.    Yine aynı sebeplerle üçüncü şahıslar veya diğer kurumlar hastane idaresini muhatap alarak hastane  idaresinin aleyhine hukuki işlem başlattıkları takdirde yargılama giderleri vekalet ücretleri ve ihtilafın sulh  yoluyla, fakat bununla sınırlı olmamak üzere hastane idaresinin bu hususu her türlü masrafı yüklenici  tarafından karşılanacak ve rucü ettirilmeyecektir.

29.    Teknik şartnamede yazılı olmayan hususlar için idari şartname genel hükümleri geçerlidir.

TABLO1: Dış Laboratuvar Testleri  3 AYLIK Tahmini İhtiyaç Listesi

 

SIRA NO    KOD    HIZMET    Tahmini test miktar    ı SUT BİRİM PUANI    TOPLAM PUAN

1    900180    ACTH (Adrenokortikotropik Hormon) Plazma (EDTA)    10    17,20    172

2    900450    ADH (Antidiüretik Hormon) Plazma (EDTA)    10    17,20    172

3    900230    Aldosteron, İdrar (24 saatlik) İdrar (24 Saatlik)    10    25,30    253

4    900230    Aldosteron Serum    10    25,30    253

6    906860    Anti Centromer Antikor Serum    10    14,33    143,3

7    906410    Anti ds DNA Serum    40    14,33    573,2

8    906960    Anti GAD (Glutamik Asit Dekarboksilaz Antikoru) Serum    10    28,67    286,7

9    906490    Anti Gliadin IgA Serum    30    17,20    516

10    906500    Anti Gliadin IgG Serum    30    17,20    516

11    906710    Anti İnsülin Antikoru (AIA) Serum    5    21,59    107,95

12    906980    Anti JO-1 Antikorları (Histidil -tRNA-Sentetaz) Serum    5    25,30    126,5

13    906730    Anti Kardiyolipin IgG (ACA IgG) Serum    5    19,39    96,95

14    906740    Anti Kardiyolipin IgM (ACA IgM) Serum    5    19,39    96,95

15    906760    Anti Mitokondrial Antikor (AMA) Serum    5    18,72    93,6

16    900475    Anti Müllerian Hormon Serum    20    17,20    344

17    906780    Anti Nükleer Antikor (FANA) Serum    60    14,33    859,8

18    906790    Anti Pariyetal Hücre Antikoru (APCA) Serum    1    21,59    21,59

19    907010    Anti RNP/Sm Serum    2    25,30    50,6

20    906850    Anti Scl 70 (Elisa) Serum    1    21,59    21,59

21    906990    Anti Scl 70 Serum    1    25,30    75,9

22    907000    Anti Sm (Smith Antikoru) Serum    3    25,30    50,6

23    901100    Anti Transglutaminaz IgA Serum    2    21,59    647,7

24    901110    Anti Transglutaminaz IgG Serum    30    21,59    647,7

25    906340    Asetilkolin Reseptör Antikoru (AchR) Serum    30    32,88    32,88

26    906420    ASMA (Smooth Muscle Antikoru) Serum    1    21,59    172,72

27    900420    Beta 2 Glikoprotein 1 IgA Serum    8    25,80    51,6

28    900430    Beta 2 Glikoprotein 1 IgG Serum    2    25,80    51,6

29    900620    Beta 2 Mikroglobulin Serum    2    15,85    31,7

30    907950    c ANCA (PR3 ANCA) Serum    2    25,80    258

31    900860    CH 50 (Total Hemolitik Kompleman Aktivitesi) Serum    10    7,25    21,75

32    900780    C3  Kompleman Serum    3    14,00    700

33    900790    C4  Kompleman Serum    50    14,00    700

34    901790    Digoksin Serum    50    16,86    16,86

            1        523,86

35         ENA Profili Serum    2    261,93    523,86

36    906980*6    ENA 6 'lı PANEL Serum    20    151,80    3036

37    906430    Endomisyum Ab Screen Serum    5    21,59    107,95

38    904470    Eritropoietin Serum    5    37,27    186,35

39    908727    Faktör V Leiden Mutasyonu Tam Kan (EDTA)    10    151,77    1517,7

40    903440    Free Beta HCG Serum    1    14,33    14,33

41    900740    Growth (Büyüme) Hormon (GH) Serum    10    14,33    143,3

42    904690    Hemoglobin Elektroforezi (HPLC) Tam Kan (EDTA)    10    64,42    644,2

43    904770    HLA B27 Antijeni Tam Kan (EDTA)    10    22,93    229,3

44    901680    Homosistein, Plazma Plazma (EDTA)    10    33,73    337,3

45    901680    Homosistein Serum    10    33,73    337,3

46    907620    IgA Serum    61    8,43    514,23

47    903680    IGF-1 (Insulin Like Growth Factor1, Somatomedin C) Serum    8    28,67    229,36

48    907630    IgG Serum    60    8,43    505,8

49    907640    IgM Serum    60    8,43    505,8

50    906320    Islet Cell Antikoru (ICA) (Anti Adacık Antikoru) Serum    1    25,80    25,8

51    901120    İkili Test (Down Sendromu I. Trimester Tarama Testi) Serum    100    35,75    3575

52    901830    İnhibin B Serum    5    35,75    178,75

53    901890    İyot (Spot idrar) İdrar (Spot)    50    20,07    1003,5

54    901900    Kalsitonin Serum    10    21,59    215,9

55    903460    Kortizol, Serbest (24 saatlik) İdrar (24 Saatlik)    10    6,58    65,8

56    907810    LKM-1 Antikor (Liver Kidney Mikrozomal Antikor) Serum    7    20,07    140,49

57    902040    Metanefrin, İdrar (24 Saatlik) İdrar (24 Saatlik)    20    34,40    688

58    902040    Metanefrin, Plazma Plazma (EDTA)    5    34,40    172

59    907840    MPO ANCA Serum    1    20,07    20,07

60    902040    Normetanefrin, İdrar (24 Saatlik) İdrar (24 Saatlik)    10    34,40    344

61    902040    Normetanefrin, Plazma Plazma (EDTA)    2    34,40    68,8

62    902900    Osmolalite, İdrar (Spot) İdrar (Spot)    1    8,60    8,6

63    902900    Osmolalite Serum    1    8,60    8,6

64    907840    p ANCA (MPO ANCA) Serum    10    20,07    200,7

65    903330    Plazma Renin Aktivitesi (PRA, Angiotensin I) Plazma (EDTA)    10    21,59    215,9

66    903250    Protein Elektroforezi Serum    10    18,72    187,2

67    908730    Protrombin Gen Mutasyonu Tam Kan (EDTA)    5    370,99    1854,95

68    907950    PR3 ANCA Serum    2    25,80    51,6

69    903410    Seks Hormon Bağlayıcı Globulin (SHBG) Serum    50    21,59    1079,5

70    907020    SS A Antikoru (Anti-Ro) Serum    5    25,30    126,5

71    907030    SS B Antikoru (Anti-La) Serum    5    25,30    126,5

72    903490    Testosteron Serbest Serum    3    14,33    42,99

73    903830    Tiroglobulin (Tg) Serum    60    14,33    859,8

74    904000    Triptaz Serum    2    21,59    43,18

75    904040    TSH Reseptör Antikoru (TRAK) Serum    20    21,59    431,8

76    904090    Üçlü Test (Down Sendromu II. Trimester Tarama Testi) Serum    20    57,17    1143,4

77    904130    Vanilmandelik Asit, İdrar (24 saatlik) İdrar (24 Saatlik)    2    28,67    57,34

78    900120    17 OH Progesteron Serum    5    14,00    70

GENEL TOPLAM                30003,19

 

 

Verilen Tekliflerde ve Faturalarda UBB ve SUT kodu olmalıdır.

(Ürünlerin SUT ve UBB kodları bulunmuyorsa  kodların olmadığı belirtilmelidir)

Ürünlerin Sağlık Bakanlığı Onay belgesi gönderilmelidir.

Tekliflerde  talebin kaçıncı kalemi olduğu belirtilmelidir.

Ürünlerdeki UBB kodu ile faturada yazılan UBB kodu tutmayan faturalar iade edilecektir.

5 iş günü içinde teslim edilmeyen numunelerde bir sonraki avantalı firmaya geçilecektir

 

Adres : Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk  yolu 7 km YOZGAT

 Tel:0354 217 10 70                          Fax: 0354 217 10 72  

Web: http://hastane.bozok.edu.tr

email. suzan.bozkurt@bozok.edu.t

< GERİ DÖN