Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2016/363426

İhale No: 2016/363426
DİKKAT!

Bu ihale için 4 Kik Kararı var!

İNCELE
İhale Adı Sefaköy - Halkalı - Başakşehir Havaray Hattı İnşaat, Elektro - Mekanik, İnce İşler ve Araç Alımı
 • İhale No 2016/363426
 • Şehir İstanbul
 • İhale Tarihi 12.01.2017 09:30
 • Eklenme Tarihi 06.10.2016 04:28
 • Telefon
 • E-Posta avruparaylisistem@ibb.istanbul
 • Tür Yapım
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu, M.Nezih Özmen Mahallesi, Kasım Sokak, No: 62 Kat: 4 34010 Merter - GÜNGÖREN / İSTANBUL
 • İşin Yeri İstanbul Avrupa Yakası
 • Kurum İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü
 • Üst İdare
 • En Üst İdare Belediyeler
 • İlan Şekli İhale Tekliflere Kapalı, Teklifler Değerlendiriliyor
İhale Adı Sefaköy - Halkalı - Başakşehir Havaray Hattı İnşaat, Elektro - Mekanik, İnce İşler ve Araç Alımı
HAVARAY HATTI İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI, AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ

Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı İnşaat, Elektro-Mekanik, İnce İşler ve Araç Alımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası:2016/363426
1-İdarenin
a) Adresi:İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası, M. Nezihi Özmen Mahallesi Kasım Sk. No.62 34010 Merter GÜNGÖREN/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası:0 212 449 41 75 - 449 41 84 - 0 212 449 41 80
c) Elektronik Posta Adresi:avruparaylisistem@ibb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Sefaköy Halkalı Başakşehir Havaray Hattı İnşaat, Elektromekanik, İnce İşler ve Araç Alımı;
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:İstanbul Avrupa Yakası
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 810 (sekizyüzon) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu, M.Nezih Özmen Mahallesi, Kasım Sokak, No: 62 Kat: 4 34010 Merter - GÜNGÖREN / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati:07.12.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İsteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen konsorsiyum beyannamesi.
4.1.6İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.7 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Tek başına veya İş Ortaklığı halinde katılan istekliler Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan benzer iş gruplarından;

A/VI. GRUP:  Demiryolu İşleri (Altyapı+ Üstyapı) ve/veya

D/VI. GRUP:  Elektrikli Ulaşım Araçları Teknolojisi İşleri’ne ait

benzer iş deneyim belgelerini sunacaklardır.

Konsorsiyumlarda, işin uzmanlık gerektiren kısımları için iş deneyimi olarak kabul edilecek benzer işler aşağıdaki gibidir;

A-Havaray Hattı İnşaat ve Elektromekanik İşleri için;

A/VI. GRUP:  Demiryolu İşleri (Altyapı+ Üstyapı) ve/veya

D/VI. GRUP:  Elektrikli Ulaşım Araçları Teknolojisi İşleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.

B- Havaray Aracı Temini ve İşletmeye Alınması için;

Tek bir sözleşmeye ait “havaray aracı temini, test ve işletmeye alma” işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mimar Diplomaları iş deneyim olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 2.500 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası, Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü, M.Nezihi Özmen Mahallesi Kasım Sk. No:62 4.Ara Kat Merter - GÜNGÖREN / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, Zarf Teslim Bürosu, M.Nezih Özmen Mahallesi, Kasım Sokak, No: 62 Kat: 4 34010 Merter - GÜNGÖREN / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilebilir.
12.1. İşin uzmanlık gerektiren kısımları A - Havaray Hattı İnşaat ve Elektromekanik İşleri B - Havaray Aracı Temini ve İşletmeye Alınması dir.
12.2. Bu işlere ait benzer işler

Tek başına veya İş Ortaklığı halinde katılan istekliler Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan benzer iş gruplarından;

A/VI. GRUP:  Demiryolu İşleri (Altyapı+ Üstyapı) ve/veya

D/VI. GRUP:  Elektrikli Ulaşım Araçları Teknolojisi İşleri’ne ait

benzer iş deneyim belgelerini sunacaklardır.

Konsorsiyumlarda, işin uzmanlık gerektiren kısımları için iş deneyimi olarak kabul edilecek benzer işler aşağıdaki gibidir;

A-Havaray Hattı İnşaat ve Elektromekanik İşleri için;

A/VI. GRUP:  Demiryolu İşleri (Altyapı+ Üstyapı) ve/veya

D/VI. GRUP:  Elektrikli Ulaşım Araçları Teknolojisi İşleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.

B- Havaray Aracı Temini ve İşletmeye Alınması için;

Tek bir sözleşmeye ait “havaray aracı temini, test ve işletmeye alma” işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

dir.


13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


İhale Adı Sefaköy - Halkalı - Başakşehir Havaray Hattı İnşaat, Elektro - Mekanik, İnce İşler ve Araç Alımı
Sıra No İş Kalemi No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı İnşaat, Elektro-Mekanik, İnce İşler ve Araç Alımı işine ait birim fiyat cetveli ihale dokümanları ekinde verilmiştir. adet 1

İhale Adı Sefaköy - Halkalı - Başakşehir Havaray Hattı İnşaat, Elektro - Mekanik, İnce İşler ve Araç Alımı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı İnşaat, Elektro-Mekanik, İnce İşler ve Araç Alımı

İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı:T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Raylı Sistem Daire Başkanlığı, Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü

b) Adresi:İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası, M. Nezihi Özmen Mahallesi Kasım Sk. No.62 34010 Merter - GÜNGÖREN / İSTANBUL

c) Telefon numarası:0 212 449 41 75 - 449 41 84

ç) Faks numarası:0 212 449 41 80

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./41 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı:Hasan PEZÜK - Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürü

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin

a) Adı:Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı İnşaat, Elektro-Mekanik, İnce İşler ve Araç Alımı

b) Yatırım proje no'su/kodu:Y201501150U11017

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

Sefaköy Halkalı Başakşehir Havaray Hattı İnşaat, Elektromekanik, İnce İşler ve Araç Alımı;

Sefaköy’den başlayarak Başakşehir’de son bulunan yaklaşık 15 km uzunluğundaki çift hatlı güzergah ve üzerinde 17 adet yolcu istasyonu ve 1 adet depo ve araç bakım sahası bulunan toplu taşıma sisteminin inşaat, ince işler, elektromekanik işler (güç temini ve dağıtımı, sinyalizasyon, kontrol ve haberleşme sistemleri, yardımcı tesisler, yürüyen merdiven, asansör, çevresel kontrol sistemi, hat işleri, makaslar) ve tek hat yolu kirişi üzerinde hareket eden 30 dizi/set havaray aracı temini ve işletmeye alma işi ile sistem ve sistemin parçaları için asgari bakım gerektirecek şekilde tasarım hizmetleri, yapım, temin, montaj, test ve işletmeye alma işleri ile sistemle ilgili 36 ay süreli işletme ve bakım gözetimi hizmeti verilmesi, işletme ve bakım el kitaplarının hazırlanması, 3 yıllık yedek parça ve sarf malzemeleri ile özel alet ve teçhizatların temini, eğitimlerin işbaşında ve yurt dışında verilmesidir.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer:İstanbul Avrupa Yakası

d) İşin uzmanlık gerektiren kısımlarına ilişkin bilgiler:
A - Havaray Hattı İnşaat ve Elektromekanik İşleri
B - Havaray Aracı Temini ve İşletmeye Alınması

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a)İhale kayıt numarası: 2016/363426

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, Zarf Teslim Bürosu, M.Nezih Özmen Mahallesi, Kasım Sokak, No: 62 Kat: 4 34010 Merter - GÜNGÖREN / İSTANBUL

ç) İhalenin yapılacağı adres: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu, M.Nezih Özmen Mahallesi, Kasım Sokak, No: 62 Kat: 4 34010 Merter - GÜNGÖREN / İSTANBUL

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 07.12.2016

e) İhale (son teklif verme) saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri:İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu, M.Nezih Özmen Mahallesi, Kasım Sokak, No: 62 Kat: 4 34010 Merter - GÜNGÖREN / İSTANBUL

3.2.Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası, Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü, M.Nezihi Özmen Mahallesi Kasım Sk. No:62 4.Ara Kat Merter - GÜNGÖREN / İSTANBUL

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası, Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü, M.Nezihi Özmen Mahallesi Kasım Sk. No:62 4.Ara Kat Merter - GÜNGÖREN / İSTANBUL

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):2.500 TRY (Türk Lirası) (iki bin beş yüz Türk Lirası)

d) Bu madde boş bırakılmıştır

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir.

4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. İdarelerin ve adına ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname.

b) Teknik Şartnameler.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi. (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)

d) Standart formlar:

Standart Form-KİK015.3/Y: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.5/Y: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK021.0/Y: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK022.0/Y: Konsorsiyum Beyannamesi, Standart Form-KİK023.1/Y: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.2/Y: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.3/Y: Avans Teminat Mektubu, Standart Form-KİK024.0/Y: Banka Referans Mektubu, Standart Form-KİK026.1/Y: İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme), Form-KİK026.2/Y: İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Durum), Form-KİK027.0/Y: İş Deneyim Belgesi (Alt Yüklenici İş Bitirme), Form-KİK028.1/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme), Form-KİK028.2/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme), Form-KİK029.1/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme), Form-KİK029.2/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme), Form-KİK030.1/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme/İş Yönetme), Form-KİK030.2/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme/İş Yönetme), Standart Form-KİK031.1/Y: İş Bitirme/Durum/Yönetme/Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi, Form-KİK031.3/Y: Mezuniyet Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK024.1/Y: Bilanço Bilgileri Tablosu

e) 1 adet analiz formatı,

f) Projeler ve Raporlar, Birim Fiyat Tarifleri, Birim Fiyat Teklif Cetveli

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, bu şartnamenin 4.3 üncü maddesinde ihale dokümanın posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

d) Bu şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi veya konsorsiyum beyannamesi

g) Bu bent boş bırakılmıştır,

ğ) (Mülga:26/06/2010-27623 R.G./4 md.)

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

ı) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

i) Bu bent boş bırakılmıştır

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (h) ve (ı) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.3. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde;

7.3.1. Konsorsiyumun her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması, (i) bendinde belirtilen belgenin ise işin ilgili kısmına teklif veren ortak tarafından o kısma ilişkin olarak sunulması zorunludur. Konsorsiyumun tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (h) ve (ı) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir.

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

7.4.3. İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.5.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5.4. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Tek başına veya İş Ortaklığı halinde katılan istekliler Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan benzer iş gruplarından;

A/VI. GRUP:  Demiryolu İşleri (Altyapı+ Üstyapı) ve/veya

D/VI. GRUP:  Elektrikli Ulaşım Araçları Teknolojisi İşleri’ne ait

benzer iş deneyim belgelerini sunacaklardır.

Konsorsiyumlarda, işin uzmanlık gerektiren kısımları için iş deneyimi olarak kabul edilecek benzer işler aşağıdaki gibidir;

A-Havaray Hattı İnşaat ve Elektromekanik İşleri için;

A/VI. GRUP:  Demiryolu İşleri (Altyapı+ Üstyapı) ve/veya

D/VI. GRUP:  Elektrikli Ulaşım Araçları Teknolojisi İşleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.

B- Havaray Aracı Temini ve İşletmeye Alınması için;

Tek bir sözleşmeye ait “havaray aracı temini, test ve işletmeye alma” işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mimar Diplomaları iş deneyim olarak kabul edilecektir.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi'nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.4. "Apostil tasdik şerhi" taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza, ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mührün veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli:

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili:

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin onay işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. (c) ve (d) bentleri hariç bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce ihale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 nci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin, işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği yapıya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Madde 13 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

13.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 14 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise, ihale sürecine devam edilebilmesi ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16 - İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise, bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşme imzalanmadan önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 17 - Konsorsiyum

17.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, konsorsiyum oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

17.2. Konsorsiyum oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, konsorsiyum oluşturduklarına dair koordinatör ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan Konsorsiyum Beyannamesini de teklifleriyle birlikte sunacaktır.

17.3. İhalenin konsorsiyum üzerinde kalması halinde, konsorsiyum sözleşme imzalanmadan önce noter onaylı konsorsiyum sözleşmesini verecektir.

17.4. Konsorsiyum sözleşmesinde, konsorsiyumu oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarında koordinasyonu sağlayacakları belirtilmelidir.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar.

20.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 21 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

21.1. Tekliflerde geçerli para birimleri: EUR (Avro), , , 'dır.

Ödemelerde geçerli para birimleri: EUR (Avro), , , dir.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun şekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Konsorsiyum olarak teklif veren isteklinin teklif mektubunda, konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeller ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortakları birden fazla kısma da teklif verebilir.Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.

Madde 24- Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. Bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır.

Madde 25- Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 26- Geçici teminat

26.1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 04.07.2017 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içinde İdareye sunulur.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, Giderler Müdürlüğüne yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29- Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31- Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Sınır değer

33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.2 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde;

35.2.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgeleri değerlendirilerek, belge tutarı daha fazla olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir. İş ortaklıklarında pilot ortağın, konsorsiyumlarda ise koordinatör ortağın iş deneyim belgesi esas alınacaktır.

35.3. İstekliler tekliflerini EURO (Avrupa Birliği Para Birimi) cinsinden verecektir.

35.4. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.4.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda; her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'sı oranında kesin teminat alınır.

40.2. Ancak, ihalenin sınır değerin altında teklif veren isteklilerden biri üzerinde bırakılmasına karar verilmesi halinde ise kesin teminat, yaklaşık maliyetin % 9'u oranında alınır.

40.3. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın, ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir. Bu durumda, sözleşmenin imzalanacağı tarihte ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit edilerek ihale sonucu Kuruma gönderilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir

42.4. Mücbir sebep halleri dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürenin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminatı iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Sözleşme noter tarafından tescil edilecek ve onaylanacaktır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45 - Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

45.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihleri ile gecikme halinde alınacak cezalar,

b) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

c) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,

ç) İş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.

d) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

e) Anlaşmazlıkların çözüm şekli.

45.2. Planlanan ödenek dilimleri

45.2.1. Bu iş için planlanan yıllık ödenek dilimleri aşağıdadır;

Yıllar Ödenek %
2016 10
2017 50
2018 40

45.3. Fiyat farkı

45.3.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

Madde 46 - Diğer Hususlar

46.1. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1

46.2. Tekliflerin İdari ve Teknik Şartnameler ile Birim Fiyat Tariflerine Uyumlu Olması
İstekliler, tekliflerini sunmadan önce İhale Şartnameleri ve işyerinde yapacakları incelemeler sırasında, dikkatli ve özenli hareket eden deneyimli bir yüklenici tarafından tespit edilebilecek olan hata, yanlışlık, tutarsızlık veya diğer hususları, bu şartnamenin -Madde 13- İhale Dokümanına İlişkin Açıklama Yapılması- maddesi çerçevesinde İdareye yazılı olarak bildirerek açıklama talep edebilirler. Ancak Proje Albümleri ve Raporlar ile Birim Fiyat Tarifleri ve Keşif Cetvelleri ve Teknik Şartname bölümleri arasında çelişki olması durumunda, idari ve teknik şartnameler ile birim fiyat tarifleri geçerli olacak ve tekliflerini bu çerçevede hazırlayacaklardır. İstekliler bu tür sebeplerle İdareden açıklama talep etmeyeceklerdir.

İsteklilerin teklifleri, idari ve teknik şartnameler ile birim fiyat tariflerini eksiksiz olarak karşılayacaktır.

46.3. Özel Alet ve Teçhizat Listesinin Teklif Ekinde Sunulması
İstekliler teklifleri ekinde, her sistem ve alt sistemin işletme, bakım, onarım, test vb. için gerekli tüm özel alet ve teçhizatı ayrı başlıklar altında ve liste halinde sunacaktır. Ancak bu talep yeterlilik kriteri olarak değerlendirilmeyecektir. Her sisteme ait yazılımların yüklenmesi amacı ile kullanılacak taşınabilir bilgisayarlar ve bunlara ait her türlü bağlantı aparatları listelerde mutlaka yer alacaktır. Sunulmuş olan listelerdeki özel alet ve teçhizatın herhangi bir sistem ve alt sistem bazında eksik bileşenler içerdiğinin İşletme ve Bakım Gözetimi süreci sonuna kadar İdare tarafından tespit edilmesi halinde, söz konusu özel alet ve teçhizat bileşeni Yüklenici tarafından bila bedel olmak kaydı ile temin ve teslim edilecek ve listeye eklenecektir. Bu listelerde, her parça ve malzemenin birim fiyatı ayrı ayrı gösterilecektir. Bu fiyatlar, parçanın üreticiden temininden, İdarenin deposuna teslimine kadarki her türlü masraf, genel gider ve Yüklenici karını içerecektir.

Özel alet ve teçhizat listesi kapsamında sunulacak parça ve malzeme fiyatları, İşletme ve Bakım Gözetim dönemi sonrası için, İdarenin Sözleşme Madde 16 şartları altında alım yapmak istemesi halinde fiyatların baştan belirlenmesi içindir.

Diğer yandan kapsam ve uygulaması Sözleşme Madde 16.6. ve 16.7 de detaylandırılan işbu Özel Alet ve Teçhizat bedelinin 1002 no.lu İşletme ve Bakım Gözetim Hizmetleri kalemi birim fiyatına dahil olduğu bilinerek söz konusu 1002 no.lu teklif birim fiyat isteklilerce oluşturulacaktır.

46.4. 3 Yıllık Yedek Parça ve Sarf Malzemeleri Listesinin Teklif Ekinde Sunulması
İstekliler teklifleriyle birlikte, her sistem ve alt sisteme ait 3 yıllık yedek parça ve sarf malzemelerini ayrı başlıklar altında ve liste halinde sunacaktır. Ancak bu talep yeterlilik kriteri olarak değerlendirilmeyecektir. Sistemin otomatik modda çalışmasını engelleyecek, kritik donanımlara ait yedek malzeme listede mutlaka yer alacaktır. Sunulmuş olan listelerdeki özel alet ve teçhizatın herhangi bir sistem ve alt sistem bazında eksik bileşenler içerdiğinin İşletme ve Bakım Gözetimi süreci sonuna kadar İdare tarafından tespit edilmesi halinde, Yedek Parça ve Sarf Malzemeleri bileşeni Yüklenici tarafından bila bedel olmak kaydı ile temin ve teslim edilecek ve listeye eklenecektir. Bu listelerde, her yedek parça ve sarf malzemesinin birim fiyatı ayrı ayrı gösterilecektir. Bu fiyatlar, parça ve malzemenin üreticiden temininden, İdarenin deposuna teslimine kadarki her türlü masraf, genel gider ve Yüklenici karını içerecektir.

3 Yıllık Yedek Parça ve Sarf Malzemeleri listeleri kapsamında sunulacak parça ve malzeme fiyatları, İşletme ve Bakım Gözetim dönemi sonrası için, İdarenin Sözleşme Madde 16 şartları altında alım yapmak istemesi halinde fiyatların baştan belirlenmesi içindir.
Diğer yandan kapsam ve uygulaması Sözleşme Madde 16.6 ve 16.7 de detaylandırılan işbu 3 Yıllık Yedek Parça ve Sarf Malzemeleri bedelinin 1002 no.lu İşletme ve Bakım Gözetim Hizmetleri kalemi birim fiyatına dahil olduğu bilinerek söz konusu 1002 no.lu teklif birim fiyat isteklilerce oluşturulacaktır.

46.5. Grup, Set, Takım Olarak Tanımlı İşlerin Fiyat Teklifleri
İstekliler, birim fiyat cetvelinde grup, set, takım ibaresi ile tanımlı işlere ait fiyat tekliflerini hazırlarken idari şartname, sözleşme tasarısı, teknik şartnameler, birim fiyat tarifleri ve tekliflerinde "bilgi amaçlı" olarak yararlanacakları projeler (çizimler ve raporlar); hattın entegre olacağı Kirazlı - Halkalı Metro Hattı ile Halkalı Merkez İstasyonu ile Yenikapı - İncirli - Sefaköy - Beylikdüzü Metro Hattı ile Sefaköy İstasyonu, Mahmutbey - Bahçeşehir - Esenyurt Metro Hattı Arena Park İstasyonu, Otogar - Bağcılar - Başakşehir Metro Hattı ile Başakşehir Konutları Metro İstasyonu, bu ihale konusu sistemin yer alacağı koridordaki arazi koşullarını inceleyecek ve söz konusu iş kalemlerinin kapsamı doğrultusunda uygulanabilecek sistemler ile ilgili mühendislik yaklaşımlarını oluşturacak, ihtiyaç duyması halinde fiyatlandırmaya esas mühendislik çalışmalarını yapacak ve risklerini de dikkate alarak fiyat tekliflerini oluşturacaktır.

İstekliler tarafından yukarıda bahsedilen şekilde oluşturulacak grup, set, takım ibaresi ile tanımlı iş kalemleri fiyat tekliflerinin, ilgili iş kalemine ait, kapsamı "idari ve teknik şartnameler ile birim fiyat tariflerinde" belirtilen koşullarda eksiksiz olarak ve işletmeye alma için gereken tüm fonksiyonları karşılamak için gereken her türlü masrafı içerdiği kabul edilecektir. İsteklilerin teklifleri idari ve teknik şartnameler ile birim fiyat tariflerini eksiksiz olarak karşılayacaktır.

46.6. Birim Fiyat Teklif Cetveli ve Özeti'nin Dijital Ortamında Sunulması
İstekliler Teklif Birim Fiyat Cetvellerini ayrıca excel formatında dijital olarak sunacaklardır. Sunulan Teklif Birim Fiyat Cetvellerinin excel formatında dijital olarak verilen versiyonu ile basılı ortamdaki versiyonu arasında uyuşmazlık olması durumunda imzalı basılı versiyon geçerli olacaktır. Bu madde yeterlilik kriteri olarak değerlendirilmeyecektir.

46.7. İşin Finansmanı ile İlgili Bilgiler
İhale konusu işin finansmanı Belediye tarafından temin edilecek kredi ve/veya öz kaynak kullanılması yolu ile sağlanacaktır.
Yapım işine ait sözleşmenin imzalanması ile Belediye tarafından kredi temin edilmesine kadar olan süreçteki Avans ve Hakediş ödemeleri İdarenin uygun görmesi halinde öz kaynaktan yapılabilecektir. Bu durumda toplam sözleşme bedelinden öz kaynaktan yapılan ödeme bedelleri düşülerek kalan miktar üzerinden Kredi temin edilecektir.

46.8. Taslak İş Programının Teslimi Ve İş Programı Ara Terminleri
İstekliler, bu iş kapsamında belirtilen çalışmaların tamamlanması için Sözleşme Tasarısı Madde 9 da belirtilen şartları ve Taslak İş Programının Tesliminde belirtilen iş programı ara terminleri de dikkate alarak, öngördükleri taslak iş programını da teklifleri ekinde sunacaklardır.

İş Programı Ara Terminleri
1.Kısım: Havaray Hattının Yapım işinin (Kaba inşaat, Hat işleri, ince işler, trafik kontrol merkezi dahil tüm elektromekanik sistem ve ekipmanların kurulum/ montaj- Peron Ayırıcı Kapılar da dahil- test devreye alma vb.) tamamlanması (İşe başlama tarihinden itibaren 720 gün)
2. Kısım: Depo ve Bakım Sahası Yapım İşi Tamamlanması; Araç teslimat programına göre ilk dizinin sahaya getirilmesi gerektiğinden, depo sahasındaki depolama ve bakım alanı, trafik kontrol merkezi binası vb asgari gereksinimleri sağlayacak şekilde tamamlanması. (İşe başlama tarihinden itibaren 540 gün)
3. Kısım: Havaray Aracı Temini ve İşletmeye Alınması; iş programına göre araçların sahaya sevkiyatının gerçekleştirilmesi, test ve devreye alma işlerinin gerçekleştirilerek deneme işletmesine hazır hale getirilmesi ve sonrasında deneme işletmesinin sözleşmede belirtilen kriterlere göre başarıyla tamamlanması. (İşe başlama tarihinden itibaren 810 gün)

Demonstrasyon testleri ve deneme işletmesinin, sözleşmede belirtilen kriterlere göre gerçekleştirilerek başarı ile tamamlanmasına müteakip sistem 27. Ayın sonunda geçici kabule hazır hale gelecektir.

Ara terminlerde gecikme olması halinde, gecikilen kısmın bedeli yüklenicinin teklifinde o kısım için vermiş olduğu imalat bedellerinin toplamı dikkate alınacak ve gecikme cezası bu bedel üzerinden hesaplanacaktır. Sunulacak iş programı aşağıdaki hususlar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

Not: İdarenin talebi halinde işin tamamının bitim tarihini etkilemeyecek şekilde, iş programında yapılacak revizyonlar doğrultusunda, gerekli tüm tedbir ve çalışmaları yapmak suretiyle sistemin aşamalı olarak devreye alınması istenilebilir. Bu durumunda işletmeye alınan kısmın kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesinin Kabul işlemlerini belirleyen maddelerine göre gerçekleştirilecektir.

İstekliler, bu iş kapsamında belirtilen çalışmaların tamamlanması için Sözleşme Tasarısı Madde 9 da belirtilen şartları ve Taslak İş Programının Tesliminde belirtilen iş programı ara terminleri de dikkate alarak, öngördükleri taslak iş programını da teklifleri ekinde sunacaklardır.

Ara terminlerde gecikme olması halinde gecikilen kısmın bedeli dikkate alınacak ve gecikme cezası bu bedel üzerinden hesaplanacaktır. Bu bedel için ise teklifinde o kısım için vermiş olduğu imalat bedellerinin toplamı dikkate alınacaktır.
Sunulacak iş programı aşağıdaki hususlar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

İş Programı, profesyonel proje yönetimi yazılımları kullanılarak Kritik Yol Metodu (CPM) ile hazırlanmalı ayrıca tüm iş programı doğrusal planlama metodu (Time Distance Diagram) ile entegrasyonu kurularak sunulmalıdır.

Tasarım ve Projelendirme süreci ayrıntılı şekilde yer almalıdır. Tasarım aktivitelerinin başlangıç ve bitiş tarihleri, kontrol ve onay sürelerini içermelidir.

Öngörülen temel varsayımların ve kısıtlamaların neler olduğu belirtilmelidir.

Hangi ayda ne kadar kaynağa (insan gücü, malzeme, makine/ekipman vs.) ihtiyacı olduğunun özeti gösterilecektir.

Doğrusal aktiviteler mesafe - zaman bazlı oluşturulacaktır. Dikey ilerleyen işler ise istasyon bazında hazırlanacaktır.

Çalışma takviminin birimi gün olacaktır.

Her aktivitenin mutlaka bir öncülü ve bir de ardılı olacaktır. Bir aktivite, kendinden önce biten aktivitelerin başlangıç noktasına bağlanmayacaktır. Bir aktivite, kendinden evvelki bir aktivitenin bir kısmına bağlı ise, evvelki aktivite parçalara ayrılarak sonraki aktivitenin ne zaman başlayacağı belirtilecektir.

Aktivitelere toplam miktarlar girilip fiyatlandırılarak bütçelendirilmiş maliyet yansıtılacaktır.

İş Programı minimum A3 boyutunda renkli baskılı ve elektronik kopya olarak aşağıdaki içerik ve biçimde sunulacaktır;

- Kritik Yol Metodu görünümünde, Aktivite Kodları, Aktivite Adı, Aktivite Başlangıc ve Bitiş Tarihi, Aktivitenin Temel Suresi, Bütçelendirilmiş Maliyet sütunları bulunmalıdır.

- Zaman - Mesafe Bazlı (Time Distance Diagram) görünümünde ise Yatay eksende mesafe diyagramı ve mahal isimleri, Yatay eksende plan ve profil, Dikey eksende her iki tarafta Zaman Diyagramı (aşağı doğru artan) olmalıdır.

- İş programı; Hem Kritik Yol Metodu (CPM) hem de Zaman-Mesafe bazlı (Time Distance Diagram) doğrusal planlama metoduna uygun hazırlanarak kullanılan yazılımların formatında, tüm aktivite ve kaynakları bulunduran, değişikliğe izin verecek içerikte elektronik kopyaları verilecektir.
46.9. Sahanın İncelemesi
İsteklinin teklifini sunmadan önce, işyeri ve çevresi ve bunlara ait eldeki bilgileri incelemiş ve denetlemiş olduğu, yeraltı şartları, hidrolojik ve iklimsel koşulların miktar ve doğası, işlerin tamamlanabilmesi için gerekli iş ve malzemenin kapsamı, doğası, mevcut imalatların durumunu, işyerine erişim imkânları, kendisine gerekli olacak tüm koşulları ve genel olarak teklifini etkileyebilecek riskler, imkânlar ve diğer durumlarla yukarıda belirtilen konular ve ilgili tüm bilgileri edinmiş olduğu kabul edilecektir.

Yüklenici işin yapımı esnasında ortaya çıkacak her türlü fiziki şart ve engellerle, imkânların ihale dosyasında İdare'ce bildirilenlere göre eksik veya yetersiz olduğunu ileri sürerek hiç bir hak, fiyat farkı ve tazminat talebinde bulunamaz. Ancak değişiklikler ve ilavelerden dolayı Sözleşme'nin ilgili maddeleri doğrultusunda hareket edilecektir.

46.10. Yatırım Teşvik Belgesi
Yüklenici, İdarenin bu ihale kapsamındaki iş ile ilgili olarak yatırım teşvik belgesi alması amacıyla yapacağı girişimlerde gerekli olabilecek belge, bilgi ve dokümanların zamanında temini, takibi ve bu işlemler için gerekli her türlü ödemenin yapılması ile yükümlüdür.

Yatırım Teşvik Belgesi muafiyeti kapsamındaki gümrük vergisi hariç diğer tüm vergi, resim ve harçlar Yükleniciye ait olacaktır ve teklif bedeline dahil olduğu kabul edilecektir. İdarenin yatırım teşvik belgesi alamaması durumunda İdare adına taahhuk edecek gümrük vergileri ve buna bağlı doğacak yukarıda belirtilenler haricindeki diğer vergiler ve harçlar Yüklenici tarafından ödenecek, ancak Yükleniciye gümrük dokümanlarında yer alan miktar üzerinden İdare tarafından geri ödeme yapılacaktır.

İhale konusu yatırımın gerçekleşmesi sırasında yurt dışından ithal edilecek araç, yedek parçaları, makine ve ekipmanlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve yabancı sermaye genel Müdürlüğünden alınacak olan teşvik belgesi kullanılacaktır.

- Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurtdışından ithal edilecek araç, makine ve ekipmanlar İdarece İstanbul’da gösterilecek adrese teslim edilecektir.
- Bu ihale kapsamında yurtdışından gelen araç, Makine ve ekipmanların İdare adına gümrük işlemleri her türlü masrafları yükleniciye ait olmak üzere İdare tarafından verilecek vekaletname ile yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. Mevzuatı gereği katma değer vergisi, gümrük vergisi ve KKDF ödenerek ithal edilmesi halinde tutarları yüklenici tarafından ödenecek olup ithalat belgelerinin ibrazı karşılığında (yüklenici kusurlarından meydana gelebilecek gecikme ve cezai şartlar hariç) İdare tarafından yükleniciye iade edilecektir.

46.11. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verecek yabancı istekliler, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olmaları sebebiyle tahakkuk edecek her türlü vergi, resim, harç v.b. dikkate alacak ve teklif fiyatına dahil edeceklerdir. Bu hususta İdareden herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

46.12. Özel alet ve teçhizat
İstekliler tekliflerinde, havaray aracı ile ilgili sistem ve alt sistemin işletme, bakım, onarım, test vb. için gerekli tüm özel alet ve teçhizatı ayrı başlıklar altında ve liste halinde sunacaktır. Her sisteme ait yazılımlar ve bu yazılımların yüklenmesi amacı ile kullanılacak taşınabilir bilgisayarlar ve bunlara ait her türlü bağlantı aparatları listelerde mutlaka yer alacaktır. Bu listelerde, her parçanın birim fiyatı ayrı ayrı gösterilecektir. Bu fiyatlar, parçanın üreticiden temininden, İdare’nin deposuna teslimine kadarki her türlü masraf, genel gider ve Yüklenici karını içerecektir.

Söz konusu listeler, 3 yıllık garanti dönemi sürecinde İdare tarafından tekrar gözden geçirilecek ve listelerde eksik olduğu tespit edilen özel alet ve teçhizat birim fiyatları ile birlikte teklifle beraber sunulan özel alet ve teçhizat listelerine ilave edilecek, revize edilen listeler İdare’nin onayına sunulacaktır. Bu listelerde araç üreticisinden başka bir yerden temin edilemeyecek özel teçhizat fiyatı mutlaka olacaktır. İdare’nin nihai listelerde yer alacak özel alet ve teçhizatı ile ilgili alım yapmak istemesi durumunda 3 yıllık garanti dönemi süresi içinde Yükleniciye siparişlerini bildirecektir. Yüklenici bu siparişleri nihai listelerde yer alan birim fiyatlar ile ve sipariş tarihinden itibaren bir yıl içinde temin etmekle yükümlüdür. Ancak İdarenin, ihtiyaç duyacağı kalemlerin temini için bu listeyi kullanmak zorunluluğu bulunmayacaktır. Bu husus yeterlilik kriteri olarak değerlendirilmeyecektir.

46.13. Yıllık yedek parça ve sarf malzemeleri
İstekliler tekliflerinde, havaray sistemi ve alt sistemine ait 3 yıllık yedek parça ve sarf malzemelerini ayrı başlıklar altında ve liste halinde sunacaktır. Sistem aracına ait gerekli (bogi sistemi, elektronik kartlar vb.) ekipmanları içerecek olup, bununla da sınırlı kalmayıp deneyimini de dikkate alarak söz konusu listeye ilave ana ve alt ekipmanlar önerebilecektir.

Söz konusu yedek malzemelerin 3 yıllık garanti dönemi süreci sonuna kadar İdare tarafından eksikliğinin tespit edilmesi halinde, listeye eklenecektir. Bu listelerde, her parça ve malzemenin birim fiyatı ayrı ayrı gösterilecektir. Bu fiyatlar, parça ve malzemenin üreticiden temininden, İdarenin deposuna teslimine kadar ki her türlü masraf, genel gider ve Yüklenici karını içerecektir. Yedek parça fiyatlarının piyasa rayiçlerine uygun olması yüklenici sorumluluğunda olup bu fiyatların İdare tarafından yapılan araştırma sonucunda yüksekliği tespit edilirse, İdare bu yedek parçaların fiyatını revize etme hakkına sahiptir. Söz konusu yedek parça ve sarf malzemeleri, listelere revize edilmiş fiyattan ilave edilecektir ve alım yapılması halinde bu revize fiyat geçerli olacaktır.

Söz konusu listeler, 3 yıllık garanti dönemi süreci öncesinde İdare tarafından tekrar gözden geçirilecek ve eksik olduğu tespit edilen 3 yıllık yedek parça ve sarf malzemeleri Yüklenici tarafından birim fiyatları ile birlikte listelere ilave edilecektir. Revize edilen listeler İdarenin onayına sunulacaktır. 3 yıllık garanti dönemi sürecinde araçlarda kullanılacak olan yedek parça ve sarf malzemeleri garanti kapsamında, yüklenici tarafından temin edilecektir. Bu dönemde kullanacak her türlü yedek parça ve sarf malzemeleri "Yedek Parça Ve Sarf Malzemeleri Listesi"nde birim fiyatı mutlaka bulunacaktır.

3 yıllık garanti döneminde yüklenicinin havaray araçları için kullandığı yedek parçalar ve sarf malzemeleri kayıt altına alınacaktır. Kayıtlar, 3 yıllık garanti dönemi sonunda yüklenicinin teklifi ile birlikte verdiği yedek parça ve sarf malzemeleri listesi (eğer bu liste İdare tarafından revize edilirse, "Revize Yedek parça ve sarf malzemeleri listesi") ile karşılaştırılacaktır. Bu karşılaştırma sonucunda 3 yıllık garanti döneminde kullanılan yedek parça ve sarf malzemelerinden liste haricinde kullanılan varsa bir o kadar yedek parça ve sarf malzemesi bedelsiz idareye teslim edilecektir. Bunda amaç verilecek listelerin gerçekçi olmasını sağlamaktır.

İdarenin nihai listelerde yer alacak garanti döneminden sonraki 3 yıllık yedek parça ve sarf malzemeleri ile ilgili ilave alım yapmak istemesi durumunda, 3 yıllık garanti dönemi süresi içinde Yükleniciye siparişlerini bildirecektir. Yüklenici bu siparişleri nihai listelerde yer alan birim fiyatlar ile ve sipariş tarihinden itibaren bir yıl içinde temin etmekle yükümlüdür. Ancak İdarenin, ihtiyaç duyacağı kalemlerin temini için bu listeyi kullanmak zorunluluğu bulunmayacaktır. İdare, istediği takdirde ihtiyaç duyduğu kalemleri başka yollardan ve yüklenicilerden temin edebilir.
Bu husus yeterlilik kriteri olarak değerlendirilmeyecektir.

46.14. Eskalasyonlu Yedek Parça, Sarf Malzemesi, Özel Alet Ve Teçhizat Siparişi
Yüklenici; kesin kabul tarihinden sonra nihai listelerde yer alan ve İdarenin talep edeceği yedek parça, sarf malzemesi ve özel alet ve teçhizatı, eskale edilmiş birim fiyatlarıyla 10 (on) yıl süreyle vermeyi kabul ve taahhüt eder.

Eskalasyon Formülü
P1= Po x (C1 / Co) x (0,10+0,35x(M1/Mo)+ 0,55x(L1/Lo))
P1: Eskalasyonlu birim fiyat
Po: Nihai listelerde yer alan birim fiyat
Mo,Lo: Sözleşmenin imzalandığının yükleniciye tebliğ tarihinden 30 (Otuz) gün öncesinde yüklenicinin ülkesinde yürürlükte olan, sanayi ile ilgili malzeme (Mo) ve işçilik (Lo) endeksleri.

M1,L1: Siparişten 30 (Otuz) gün öncesinde yüklenicinin ülkesinde yürürlükte olan, sanayi ile ilgili malzeme (M1) ve işçilik (L1) endeksleri.
Şayet Po ın ifade ettiği para birimi, işçilik ve malzeme indekslerinin ait olduğu menşe memleketin para biriminden farklı ise, eskalasyonlu birim fiyatın hesaplanmasında düzeltme faktörü kullanılacaktır. Düzeltme faktörü, endekslerin tarihlerindeki TC Merkez Bankası döviz dönüşüm kuru oranına tekabül edecektir.
Co: Sözleşmenin imzalandığının yükleniciye tebliğ tarihinden 30 (Otuz) gün öncesine ait TC Merkez Bankası döviz dönüşüm kuru.
C1: Siparişten 30 (Otuz) gün öncesine ait TC Merkez Bankası döviz dönüşüm kuru.

İdare, siparişlerinde nihai listelerde yer alan kalemlerden dilediğini seçmek ve miktarını belirlemekte serbest olacaktır. Ancak İdarenin, ihtiyaç duyacağı kalemlerin temini için bu listeleri kullanmak zorunluluğu bulunmayacaktır. İdare, istediği taktirde ihtiyaç duyduğu kalemleri başka yollardan ve yüklenicilerden temin edebilir.

46.15. İstekli olabilecekler, "ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞTÜR" şerhini, ihale dokümanında belirtilen, ihale dokümanının satın alınabileceği veya ihale dokümanının ücretsiz görülebileceği idare adresinden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Raylı Sistem Daire Başkanlığı, Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası, M. Nezihi Özmen Mahallesi Kasım Sk. No.62 34010 Merter - GÜNGÖREN / İSTANBUL) yaptırabilirler.

46.16. İstekliler, İdari şartnamenin 13. ve 14. Maddesi uyarınca ihale dokümanına ilişkin açıklama ve değişiklik taleplerini resmi yazı ile birlikte bilgilendirme amaçlı avruparaylisistem@ibb.istanbul elektronik posta adresine word belgesi olarak da göndereceklerdir. Ancak resmi yazı ile sunulan talep geçerli olacaktır. Bu husus yeterlilik kriteri olarak değerlendirilmeyecektir.

46.17. Temin edilecek havaray araçlarında asgari belirli bir oranda yerli ekipman ve/veya hizmet kullanımının sağlanması amaçlanmıştır. Bunun için işin kapsamında temin edilecek havaray araçlarında asgari % 10 oranında yerli ekipman ve/veya hizmet kullanılması şarttır. Bu şartlara uygun teklif vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

İdare, araçta zorunlu olan asgari % 10 yerli ekipman ve/veya hizmet kullanma şartının sağlandığını araçların tasarım ve dizayn aşamalarından itibaren trenlerin teslimine kadar olan tüm süreçlerde kontrol edebilecektir. Havaray araçlarında sağlanması zorunlu olan asgari yerlilik oranlarının sağlandığı, trenlerin sahaya sevkiyatından önce tespit edilecektir. Yüklenicinin teklifinde taahhüt ettiği yerli ekipman ve/veya hizmet kullanımı (yerlilik) oranını sağlamayan havaray araçları kabul edilmeyecektir.

Yerli katkı payı, aşağıda sunulan Havaray Aracı Pursantaj Tablosu oranlarına göre tespit edilecektir. Belirtilen zorunlu asgari yerlilik oranı her bir havaray aracı üzerinden hesaplanacaktır. Bu tabloda belirtilen oranlar üreticiden üreticiye farklılık gösterebilir. Fakat, İdare yerli ekipman ve hizmet kullanım tespitini bu tablodaki verileri esas alarak yapacaktır. Yüklenici bu oranlara alternatif oranlar teklif edemez.

Havaray aracı yerlilik oranı; yerli malı/yerli hizmet olarak kabul edilen her bir ekipmanın ve hizmetin EK-2 Tablo-1 Havaray Aracı Pursantaj Tablosu’nda belirtilen Oranlarının toplamıdır.

İstekli, araç tasarım ve mühendislik aşamasında taahhüt ettiği yerlilik oranını EK-2 Tablo-1 Havaray Aracı Pursantaj Tablosu’ndaki pursantajların hangileri ile sağlayacağını EK-4 YERLİLİK ORANI-EKİPMAN ve/veya HİZMET TEDARİKÇİ LİSTESİ formunu teklifi ile sunacaktır. Zorunlu asgari yerlilik oran şartlarının sağlandığına dair belgeyi sunmayan ya da eksik sunan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

İstekli EK 4. Formu ile birlikte sunacağı yerli ekipman ve/veya Hizmet tedarikçi listesinde her bir ekipman/hizmet için en az bir yerli tedarikçi sunmalıdır. Tedarikçi bilgisi; ilgili yerli ekipman ve/veya hizmeti sağlayacak olan yerli firmanın Ticari Unvanı, Adres ve İletişim bilgileri şeklinde olacaktır. İstekli birden fazla tedarikçiyi aynı malzeme/veya hizmet için alternatif önerebilir. Yüklenici, sözleşme sürecinde bu tedarikçilerden hangisi ile veya sözleşme şartlarını sağlayan diğer yerli tedarikçilerle çalışacağını İdarenin onayına sunacaktır.

İstekli yerli ekipman ve/veya hizmet tedarikçisi olarak teklif ettiği firmanın ilgili bilgileri içeren kapasite raporunu tasarım aşamasında ayrıca sunacaktır.

İstekli, EK-4 YERLİLİK ORANI-EKİPMAN ve/veya HİZMET TEDARİKÇİ LİSTESİ formu ile sunacağı tedarikçi listesindeki mevcut tedarikçiler için değişiklik önerebilir, bu değişiklik talebi idarenin onayına tabidir.

Teklif aşamasında taahhüt edilen yerlilik oranı her durumda asgari oranda sağlanacaktır.
Yerli ekipman ve hizmet kullanımında aşağıdaki esaslar dikkate alınacaktır.

Taahhüt edilen yerlilik oranı sözleşme kapsamında temin edilecek her havaray aracı için ayrı ayrı sağlanmalıdır(Tablo-1, Teknik Şartname Ek-2’de verilmiştir).

EK-2 Tablo-1 HAVARAY ARACI PURSANTAJ TABLOSU

AÇIKLAMALAR
Araçların temininde yerli ekipman ve hizmet türlerinde yerlilik oranının tespiti aşağıdaki şartlarda yapılacaktır.

1- HİZMET TÜRÜNDEKİ YERLİLİK ORANININ TESPİTİ

Ek 2 Tablo-1 Havaray Aracı Pursantaj Tablosu’ndaki 1, 2, 3 ve 4. Maddeleriyle ilgili hususlar aşağıda detaylandırılmıştır.

1.1 PROJE YÖNETİMİ:
Yerlilik oranı kriterinde değerlendirilmek üzere;
A- İsteklinin yerli firma olması durumunda;
1-) İdari Şartname 7.1.a maddesindeki belgelere göre Türkiye’de ilgili odalara kayıtlı olduğunu belgeleyecektir.

2-) Türkiye’deki tesislerinde yılda en az 30 adet raylı sistem aracı üretim kapasitesine sahip olması ve bu şartları sağladığını gösteren ilgili odadan temin edilmiş kapasite raporunu teklifi ile birlikte sunacaktır.
İstekli, yukarıda belirtilen 1 ve 2 maddelerini ayrı ayrı sağlayacaktır.
B- İsteklinin ortak girişim olması ve ortaklardan en az birinin yerli firma olması durumunda;
1-) Ortak girişimde yerli ortak İdari Şartname 7.1.a maddesindeki belgelere göre Türkiye’de ilgili odalara kayıtlı olduğunu belgeleyecektir.
2-) Yerli ortak, EK-2 Havaray Aracı Pursantaj Tablosu’nda belirtilen ekipmanlardan tek bir kalemde oranı en az %10 olan, sözleşme kapsamında temin edilecek araçlarda kullanılacak bir ekipmanı üretmelidir.

İstekli, bu şartları sağladığını gösteren ilgili odadan temin edilmiş kapasite raporunu teklifiyle birlikte sunmalıdır. Ayrıca bu ekipmanın da Yerli Malı olarak temin edilmesi ve belgelendirilmesi zorunludur.

Yukarıdaki şartların A veya B şartlarının birinin sağlanması durumunda istekli için Proje Yönetimi yerli hizmet olarak değerlendirilecektir. Bu şartları sağlamayan veya ilgili belgeleri sunmayan istekliler için Proje Yönetimi yerli hizmet kapsamında değerlendirilmeyecektir.

1.2 TASARIM VE MÜHENDİSLİK:
Araç tedarikçisinin yerli firma olması durumunda Tasarım ve Mühendislik hizmeti yerli hizmet olarak sayılacaktır. İdari Şartname 7.1.a maddesindeki belgelere göre Türkiye’de ilgili odalara kayıtlı olduğunu belgeleyecektir. İsteklinin yılda en az 30 adet raylı sistem aracı üretim kapasitesine sahip olması ve bu şartları sağladığını gösteren ilgili odadan temin edilmiş kapasite raporunu teklifi ile birlikte sunacaktır.

1.3 MONTAJ:
Yüklenici söz konusu hizmet için yerli firmalardan hizmet temin edebilir. Araç yüklenicisinin Türk Menşeli firma olması (herhangi bir ortaklık ile ihaleye katılıyorsa, hizmeti gerçekleştirecek ortağın Türk menşeli firma olması şartı aranır) veya söz konusu hizmet için yerli firmalardan hizmet temin etmesi durumunda, montaj (Final Assembly) hizmetleri Türk menşeli olarak kabul edilecektir.

Montaj (Final Assembly) ile kastedilen, asgari olarak Ek-2, Tablo 1- Havaray Aracı Pursantaj Tablosu’nda belirtilen Araç Ana Ekipmanlarının (Bogi Set, Pantograf, İç giydirmeler, Kapılar, Traction, Klima vb. donanımlarının) araç gövdesi üzerinde birleştirilmesidir. Bu ana ekipman EK-2 Tablo-1’in ilgili Ekipman veya Hizmet Tanımı sütununda belirtilmiştir.

Ayrıca, bu hizmetlerin yerli hizmet sayılması için İdarenin bulunduğu ülkede gerçekleşmesi zorunludur.

Yüklenici söz konusu montaj hizmetini gerçekleştirmeden önce, hizmet temin edeceği firma ile imzalamış olduğu sözleşmesinin kopyasını İdare’ye sunacaktır. Bununla birlikte, Yüklenici için bu hizmeti temin eden firmanın, sanayi veya ticaret odası belgesi de yüklenici tarafından İdareye sunulacaktır. Hizmet teminine yönelik imzalanacak sözleşmenin, İdare ile imzalanan sözleşme kapsamında temin edilecek tüm araç setleri için geçerli olması zorunludur.

Yüklenicinin sunacağı sözleşme veya fatura bedellerinin, ilgili araç pursantaj tablosundaki oranlar ile örtüşmesi şartı aranmaz, farklılık gösterebilir.
Yüklenicinin söz konusu hizmetleri Türkiye de kendi tesislerinde gerçekleştirmesi durumunda diğer bir firmadan hizmet temin etmesi şartı aranmaz. Bu durumda Türkiye’de kendi tesislerine ait Ticaret Odası veya Sanayi Odası Belgesi sunması yeterli olacaktır.

1.4 TEST VE DEVREYE ALMA HİZMETLERİ:
Havaray araçlarında, teknik şartnamede belirtilen sistem (statik ve dinamik) testlerinin İdare’nin bulunduğu ülke sınırları içerisinde İdare nezdinde başarıyla gerçekleştirilmesi durumunda, söz konusu hizmetler yerli hizmet sayılacaktır.

2- EKİPMAN TÜRÜNDEKİ YERLİLİK ORANININ TESPİTİ
Yüklenici, ekipmanlarla ilgili olarak EK-2 Tablo-1 Havaray Aracı Pursantaj Tablosu’nda belirtilen ekipmanların yerlilik oranının değerlendirilmesinde kullanılmak üzere İdareye her bir ekipman için ayrı ayrı “Yerli Malı Belgesi”ni temin edecek ve Yerli Malı belgesi sunulan ekipmanlar İdarece Yerli malı olarak kabul edilecektir. Yerli ekipman belgesi, her bir havaray aracı için ayrı ayrı temin edilerek İdare’ye sunulacaktır.

Ekipman üretici firma (bu yüklenici veya yüklenicinin ekipman tedarikçisi olabilir), üyesi olduğu TOBB’a (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) bağlı odalarca (Sanayi Odası veya Ticaret Odası) düzenlenen ve ürettiği ekipmana ait olan Yerli Malı Belgesi’ni temin edecektir. Yüklenici yerli ekipman kullanımını ispatlayan bu belgeleri araç teslimatı aşamasında İdareye sunacaktır.

ANA EKİPMAN VEYA ALT EKİPMAN KAPSAM VE TANIMLAMALARI
Yüklenici, ihale kapsamında yerli ekipman ve hizmetin belgelendirilmesi sürecinde aşağıdaki tanımlamalara dikkat edecektir. Teknik Şartname Ek-3 Tablo 2’deki her bir ekipman ve hizmet için ilgili alt kapsamların (B sütunu) Yerli Malı olma koşulu aranacaktır. Alt ekipmanları ile Yerli Malı şartını sağlayabilen her bir ana ekipman türü Yerli Malı sayılacaktır.

Yüklenici Teknik Şartname Ek-3 Tablo 2’de verilen ana ekipmanın tamamını (A Sütunu) kapsayarak Yerli Malı olduğunu gösteren Yerli Malı belgesini temin etmesi durumunda, alt ekipman detayına bakılmaksızın Yerli Malı olduğu kabul edilecektir.

(Tablo-2, Teknik Şartname Ek-3’ te verilmiştir.)
EK-3 Tablo-2 Havaray Aracı Pursantaj Tablosu Alt Ekipman Kapsam ve Tanımlamaları

EK:

 

Sıra No İş Kalemi No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı İnşaat, Elektro-Mekanik, İnce İşler ve Araç Alımı işine ait birim fiyat cetveli ihale dokümanları ekinde verilmiştir. adet 1
Okas Kodu Okas Açıklaması
452300002 Raylı sistemler elektrifikasyon işleri
452341002 Raylı sistemler inşaat işleri

< GERİ DÖN