Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2016/501826

İhale No: 2016/501826
DİKKAT!

Bu ihale için 1 düzeltme var!

İNCELE
İhale Adı 2017 Yılı İston Aş Hadımköy Fabrikası İçin Taştozu (Yıkanmamış) Mıcır 1 Numara (Yıkanmamış) ve Mıcır 2 Numara Alımı
 • İhale No 2016/501826
 • Şehir İstanbul
 • İhale Tarihi 11.01.2017 13:30
 • Eklenme Tarihi 22.11.2016 04:00
 • Telefon 2125378200
 • E-Posta iston@iston.com.tr
 • Tür Mal
 • Kapsam İstisna
 • Usül 4734 / 3
 • İhale Yeri İSTON A.Ş. /GENEL MÜDÜRLÜK-Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No:108 Giyimkent Sitesi İstanbul Ticaret Sarayı Kat:6 Esenler/İSTANBUL
 • İşin Yeri İSTON A.Ş. HADIMKÖY FABRİKASI
 • Kurum İston İstanbul Beton Elemanl.ve Hazır Bet On Fab.san.ve Tic.aş
 • Üst İdare
 • En Üst İdare Bitler
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı 2017 Yılı İston Aş Hadımköy Fabrikası İçin Taştozu (Yıkanmamış) Mıcır 1 Numara (Yıkanmamış) ve Mıcır 2 Numara Alımı
2017 YILI İSTON AŞ HADIMKÖY FABRİKASI İÇİN TAŞTOZU (YIKANMAMIŞ) MICIR 1 NUMARA (YIKANMAMIŞ) VE MICIR 2 NUMARA SATIN ALINACAKTIR
İSTON İSTANBUL BETON ELEMANL.VE HAZIR BET ON FAB.SAN.VE TİC.AŞ
İhale Kayıt Numarası:2016/501826
İşin Adı : 2017 Yılı İston Aş Hadımköy Fabrikası İçin Taştozu (Yıkanmamış) Mıcır 1 Numara (Yıkanmamış) Ve Mıcır 2 Numara Alımı
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Pazarlık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi:Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No:108 Giyimkent Sitesi İstanbul Ticaret Sarayı Kat:6 Esenler/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası:2125378200 - 2125378207
c) Elektronik posta adresi:iston@iston.com.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:www.iston.com.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:TAŞTOZU (YIKANMAMIŞ): 65.000 TON MICIR 1 NUMARA (YIKANMAMIŞ): 90.000 TON MICIR 2 NUMARA: 20.000 TON
b) Teslim [yeri / yerleri] :İSTON A.Ş. HADIMKÖY FABRİKASI
c) Teslim [tarihi / tarihleri]:Sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve 31/12/2017 tarihinde sona erer.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer:İSTON A.Ş. /GENEL MÜDÜRLÜK-Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No:108 Giyimkent Sitesi İstanbul Ticaret Sarayı Kat:6 Esenler/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati:07.12.2016 - 13:30
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık veya Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

 

 

 

 

 

< GERİ DÖN